Kierunek: technik obsługi turystycznej

 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. organizowania działalności turystycznej;
 2. organizowania imprez i usług turystycznych;
 3. obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych;
 4. rozliczania imprez i usług turystycznych.
 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

  (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Uczeń:

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  5. określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  8. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  9. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  10. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

  (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  Uczeń:

  1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  3. stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  4. rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  5. analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

  (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
  Uczeń:

  1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

  (KPS). Kompetencje personalne i społeczne
  Uczeń:

  1. przestrzega zasad kultury i etyki;
  2. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
  3. przewiduje skutki podejmowanych działań;
  4. jest otwarty na zmiany;
  5. potrafi radzić sobie ze stresem;
  6. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  7. przestrzega tajemnicy zawodowej;
  8. potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
  9. potrafi negocjować warunki porozumień;
  10. współpracuje w zespole.

  (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
  Uczeń:

  1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
  2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
  3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
  4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
  5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
  6. komunikuje się ze współpracownikami.
 2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(TG.g);

  PKZ(TG.g) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej

  Uczeń:

  1. charakteryzuje rodzaje turystyki;
  2. rozróżnia podmioty gospodarcze świadczące usługi na rynku turystycznym;
  3. charakteryzuje zadania organizatorów turystyki, pośredników turystycznych i agentów turystycznych;
  4. stosuje przepisy prawa dotyczące turystyki;
  5. rozróżnia produkty turystyczne;
  6. rozróżnia rodzaje usług turystycznych;
  7. charakteryzuje rynek usług turystycznych;
  8. charakteryzuje oraz monitoruje krajowy i zagraniczny ruch turystyczny;
  9. przestrzega zasad marketingu dotyczących turystyki;
  10. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
 3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik obsługi turystycznej opisane w części II:

  TG.14. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

  1. Planowanie i kalkulacja kosztów imprez i usług turystycznych

  Uczeń:

  1. wykorzystuje wiedzę z zakresu geografii turystycznej Polski i świata;
  2. korzysta z map geograficznych i innych źródeł informacji;
  3. dobiera usługi turystyczne do potrzeb klientów;
  4. opracowuje programy imprez turystycznych;
  5. sporządza programy konferencji, kongresów, targów i giełd turystycznych;
  6. kalkuluje koszty usług turystycznych;
  7. oblicza koszty imprez turystycznych dla grup oraz koszty jednostkowe;
  8. ustala ceny imprez i usług turystycznych;
  9. sporządza dokumentację dotyczącą kalkulacji imprez i usług turystycznych.

  2. Rezerwacja imprez i usług turystycznych

  Uczeń:

  1. dobiera usługodawców do realizacji imprez i usług turystycznych;
  2. dobiera najkorzystniejszy sposób ubezpieczenia uczestników ruchu turystycznego;
  3. zamawia usługi turystyczne;
  4. prowadzi rezerwację imprez i usług turystycznych;
  5. dokonuje rezerwacji usług on-line;
  6. korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu turystycznego;
  7. opracowuje dokumentację związaną z zamawianiem usług turystycznych.

  3. Realizacja imprez i usług turystycznych

  Uczeń:

  1. stosuje metody przewodnictwa turystycznego oraz pilotażu wycieczek;
  2. przestrzega zasad żywienia uczestników ruchu turystycznego;
  3. planuje i organizuje czas wolny klientów;
  4. obsługuje imprezy turystyczne dla różnych grup klientów;
  5. współpracuje z usługodawcami w zakresie realizacji imprez i usług turystycznych;
  6. obsługuje konferencje, kongresy, targi i giełdy turystyczne;
  7. przestrzega zasad obsługi klienta;
  8. sporządza i prowadzi dokumentację dotyczącą imprez i usług turystycznych;
  9. gromadzi dokumenty finansowe potwierdzające realizację imprez i usług turystycznych;
  10. monitoruje przebieg realizacji imprez i usług turystycznych.

  TG.15. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

  1. Prowadzenie informacji turystycznej

  Uczeń:

  1. tworzy i aktualizuje bazy danych informacji turystycznej;
  2. udziela informacji turystycznej;
  3. określa walory turystyczne, zagospodarowanie turystyczne i dostępność komunikacyjną Polski oraz wybranych regionów świata;
  4. korzysta ze źródeł informacji geograficznej i turystycznej;
  5. współpracuje z uczestnikami rynku turystycznego;
  6. opracowuje materiały promocyjne, informatory i katalogi usług turystycznych.

  2. Prowadzenie sprzedaży usług i imprez turystycznych

  Uczeń:

  1. stosuje komputerowe systemy rezerwacji usług i imprez turystycznych;
  2. stosuje różne formy sprzedaży usług i imprez własnych oraz innych podmiotów rynku turystycznego;
  3. rejestruje sprzedaż usług i imprez turystycznych;
  4. stosuje różne formy płatności podczas sprzedaży usług i imprez turystycznych;
  5. sporządza dokumenty potwierdzające płatność za usługi i imprezy turystyczne;
  6. sporządza umowy cywilnoprawne dotyczące usług i imprez turystycznych;
  7. stosuje instrumenty marketingu w sprzedaży usług i imprez turystycznych.

  3. Rozliczanie imprez i usług turystycznych

  Uczeń:

  1. rozlicza koszty usług turystycznych świadczonych przez usługodawców;
  2. sporządza rozliczenie wpływów i kosztów imprezy turystycznej;
  3. przestrzega zasad opodatkowania usług i imprez turystycznych;
  4. rozlicza koszty konferencji, targów i giełd turystycznych;
  5. prowadzi ewidencję księgową imprez i usług turystycznych przestrzegając zasad rachunkowości;
  6. sporządza dokumentację dotyczącą rozliczeń imprez i usług turystycznych.
 1. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik obsługi turystycznej powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 1. pracownię turystyczno-geograficzną, wyposażoną w: stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), pakiet programów biurowych, oprogramowanie do obsługi turystycznej, sprzęt biurowy, zestaw przepisów prawa dotyczących działalności turystycznej, przewodniki, foldery oraz informatory turystyczne, katalogi biur podróży z ofertami i cennikami imprez, rozkłady jazdy komunikacji: autobusowej, kolejowej, lotniczej, promowej, wzory dokumentów stosowanych w działalności turystycznej, w tym wzory umów cywilnoprawnych, mapy turystyczne, fizyczne i polityczne Polski, Europy i świata, atlasy geograficzne;
 2. pracownię obsługi turystycznej, wyposażoną w: stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), pakiet programów biurowych, oprogramowanie do obsługi turystycznej, w tym stosowane w informacji turystycznej, czytnik kart płatniczych, sprzęt biurowy, przewodniki, informatory turystyczne i materiały promocyjne dotyczące atrakcji turystycznych, obiektów noclegowych, biur podróży oraz innych podmiotów działających w branży turystycznej, rozkłady jazdy komunikacji: autobusowej, kolejowej, lotniczej, promowej, mapy turystyczne Polski, Europy i świata, atlasy geograficzne.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych oraz w biurach podróży, punktach informacji turystycznej oraz innych podmiotach świadczących usługi turystyczne.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni (320 godzin). Program praktyki zawodowej powinien być dostosowany do specyfiki regionu, w którym znajduje się szkoła kształcąca w zawodzie.

 1. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

370 godz.

TG.14. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

330 godz.

TG.15. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

330 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.