Kwalifikacja TG.09

TG.09. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

1. Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym

Uczeń:

 1. dobiera grupy i gatunki roślin do warunków przyrodniczych i ekonomicznych gospodarstwa rolnego;
 2. planuje, organizuje i wykonuje zabiegi agrotechniczne w produkcji roślin na gruntach ornych i użytkach zielonych;
 3. zakłada i pielęgnuje ogród warzywny i sad przydomowy;
 4. dobiera gatunki i grupy zwierząt do warunków przyrodniczych i ekonomicznych gospodarstwa rolnego;
 5. planuje i organizuje produkcję zwierzęcą w gospodarstwie rolnym;
 6. prowadzi prace związane z żywieniem, rozrodem oraz pielęgnacją zwierząt gospodarskich;
 7. wykonuje zabiegi związane z higieną zwierząt i pomieszczeń gospodarskich;
 8. dobiera i eksploatuje narzędzia i maszyny do kompleksowej mechanizacji procesów technologicznych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 9. przestrzega zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich oraz obrotu nimi;
 10. kontroluje jakość wykonywanych prac związanych z prowadzeniem produkcji w gospodarstwie rolnym;
 11. eksploatuje pojazdy, maszyny, narzędzia i urządzenia przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i stosując przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 12. stosuje ekologiczne metody produkcji rolniczej;
 13. prowadzi produkcję rolniczą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
 14. prowadzi sprzedaż zwierząt oraz produktów pochodzenia rolniczego;
 15. oblicza opłacalność produkcji rolniczej.

2. Dostosowanie gospodarstwa rolnego do działalności agroturystycznej

Uczeń:

 1. określa warunki adaptacji gospodarstwa rolnego na potrzeby działalności agroturystycznej;
 2. projektuje układy funkcjonalne i wyposażenie gospodarstwa rolnego na potrzeby klientów;
 3. planuje i dobiera wyposażenie bazy do prowadzenia usług noclegowych, żywieniowych i towarzyszących;
 4. planuje działalność turystyczną w gospodarstwie rolnym i oblicza jej opłacalność;
 5. dostosowuje produkcję rolniczą w gospodarstwie rolnym do potrzeb klientów;
 6. stosuje przepisy prawa dotyczące minimalnych wymagań dla obiektów świadczących usługi noclegowe;
 7. przestrzega zasad kategoryzacji bazy noclegowej.

3. Obsługa klienta w gospodarstwie agroturystycznym

Uczeń:

 1. organizuje i realizuje usługi noclegowe;
 2. wykonuje prace związane z utrzymaniem porządku i czystości w gospodarstwie;
 3. układa jadłospisy dla różnych grup klientów z uwzględnieniem potraw regionalnych oraz przetworów własnej produkcji;
 4. sporządza potrawy i napoje przestrzegając zasad racjonalnego żywienia oraz bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej żywności;
 5. przestrzega zasad obsługi klienta.