Kwalifikacja E.09

E.09. Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowej

1. Uruchamianie i utrzymanie linii telekomunikacyjnych

Uczeń:

1) dobiera sprzęt i narzędzia do montażu elementów linii telekomunikacyjnych;

2) rozróżnia systemy transmisyjne i techniki zwielokrotniania;

3) instaluje media transmisyjne;

4) wykonuje pomiary i testy łączy;

5) dobiera i montuje urządzenia zasilające, zabezpieczające i liniowe;

6) lokalizuje uszkodzenia linii telekomunikacyjnych na podstawie pomiarów i alarmów;

7) porównuje wyniki pomiarów i testów z zaleceniami technicznymi;

8) usuwa typowe uszkodzenia linii telekomunikacyjnych;

9) określa stan linii abonenckiej na podstawie pomiarów;

10) stosuje plan numeracyjny w sieciach telefonicznych.

2. Uruchamianie i utrzymanie urządzeń dostępowych i abonenckich

Uczeń:

1) dobiera urządzenia dostępowe i abonenckie;

2) analizuje działanie urządzeń dostępowych i abonenckich;

3) dobiera parametry konfiguracyjne dla urządzeń dostępowych i abonenckich;

4) dobiera metody i przyrządy do wykonania pomiarów i testów w pętli abonenckiej i torze liniowym;

5) uruchamia i konfiguruje urządzenia dostępowe i abonenckie;

6) wykonuje pomiary uruchomieniowe oraz testy okresowe urządzeń transmisyjnych;

7) ocenia działanie urządzeń transmisyjnych na podstawie przeprowadzonych pomiarów i testów;

8) rozpoznaje sygnały w urządzeniach i łączach międzycentralowych i abonenckich;

9) stosuje plan numeracyjny.