Kwalifikacja R.23

R.23. Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska

1. Organizowanie i prowadzenie robót związanych z budową obiektów gospodarki wodnej

Uczeń:

1) rozpoznaje obiekty gospodarki wodnej i określa ich przeznaczenie;

2) posługuje się dokumentacją projektową, katalogami i instrukcjami dotyczącymi budowy obiektów gospodarki wodnej;

3) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do budowy obiektów gospodarki wodnej;

4) przygotowuje harmonogramy robót wodno-inżynieryjnych;

5) organizuje roboty związane z budową ujęć wody;

6) organizuje roboty związane z wykonaniem stacji uzdatniania wody;

7) koordynuje prace związane z wykonaniem lokalnych sieci wodociągowo- -kanalizacyjnych;

8) prowadzi prace związane z wykonaniem oczyszczalni ścieków;

9) planuje zagospodarowanie osadów ściekowych;

10) organizuje prace związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków;

11) organizuje prace związane z utrzymaniem obiektów gospodarki wodnej w wymaganym stanie technicznym;

12) prowadzi dokumentację budowy obiektów gospodarki wodnej;

13) ocenia jakość wykonania obiektów gospodarki wodnej;

14) rozlicza materiały, sprzęt i robociznę związane z budową obiektów gospodarki wodnej.

2. Organizowanie i prowadzenie robót związanych z budową obiektów gospodarki odpadami

Uczeń:

1) klasyfikuje odpady według określonych kryteriów;

2) rozpoznaje obiekty związane z gospodarką odpadami;

3) posługuje się dokumentacją projektową, katalogami i instrukcjami dotyczącymi obiektów gospodarki odpadami;

4) dobiera technologie składowania odpadów;

5) planuje i prowadzi budowę składowisk, kompostowni, sortowni;

6) organizuje prace związane z eksploatacją i konserwacją urządzeń technicznych na składowiskach odpadów, w kompostowniach i sortowniach;

7) planuje prace związane z gospodarką wodno-ściekową na terenach wiejskich;

8) planuje i organizuje gospodarkę odpadami na terenach wiejskich;

9) ocenia jakość wykonania robót związanych z budową obiektów gospodarki odpadami;

10) rozlicza materiały, sprzęt i robociznę związane z budową obiektów gospodarki odpadami.

3. Organizowanie i prowadzenie robót związanych z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Uczeń:

1) rozpoznaje rodzaje dróg dojazdowych do gruntów rolnych;

2) posługuje się dokumentacją projektową, katalogami i instrukcjami dotyczącymi budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych;

3) planuje i organizuje prace związane z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych;

4) dobiera materiały do budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych;

5) dobiera narzędzia, urządzenia i sprzęt do budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych;

6) organizuje prace związane z wykonywaniem drogowych robót ziemnych;

7) organizuje prace związane z wykonywaniem nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych;

8) prowadzi prace związane z utrzymaniem w wymaganym stanie technicznym dróg dojazdowych do gruntów rolnych;

9) ocenia jakość wykonania robót związanych z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych;

10) rozlicza materiały, sprzęt i robociznę związane z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych.