Kierunek: technik inżynierii środowiska i melioracji

 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik inżynierii środowiska i melioracji powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. organizowania i prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i eksploatacją obiektów gospodarki wodnej;
 2. organizowania i prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i utrzymaniem dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
 3. organizowania i prowadzenia robót regulacyjnych na małych ciekach wodnych;
 4. organizowania i wykonywania robót melioracyjnych.
 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

  (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Uczeń:

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  5. określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  8. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  9. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  10. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

  (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  Uczeń:

  1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  3. stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  4. rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  5. analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

  (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
  Uczeń:

  1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

  (KPS). Kompetencje personalne i społeczne
  Uczeń:

  1. przestrzega zasad kultury i etyki;
  2. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
  3. przewiduje skutki podejmowanych działań;
  4. jest otwarty na zmiany;
  5. potrafi radzić sobie ze stresem;
  6. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  7. przestrzega tajemnicy zawodowej;
  8. potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
  9. potrafi negocjować warunki porozumień;
  10. współpracuje w zespole.

  (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
  Uczeń:

  1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
  2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
  3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
  4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
  5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
  6. komunikuje się ze współpracownikami.
 2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(RL.g) i PKZ(RL.m);

  PKZ(RL.g) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik ochrony środowiska, technik inżynierii środowiska i melioracji

  Uczeń:

  1. określa stan i zasoby środowiska przyrodniczego;
  2. charakteryzuje elementy środowiska przyrodniczego;
  3. przestrzega zasad prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami środowiska przyrodniczego;
  4. charakteryzuje rodzaje wód powierzchniowych i podziemnych;
  5. klasyfikuje gleby według określonych kryteriów;
  6. rozpoznaje rodzaje zanieczyszczeń oraz określa ich wpływ na środowisko;
  7. ocenia zmiany zachodzące w środowisku na skutek działalności człowieka;
  8. korzysta z map pogody oraz danych meteorologicznych i hydrologicznych;
  9. przestrzega zasad wykonywania rysunków technicznych oraz szkiców rysunkowych;
  10. stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony i kształtowania środowiska oraz przestrzega norm w tym zakresie;
  11. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

  PKZ(RL.m) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik inżynierii środowiska i melioracji

  Uczeń:

  1. określa właściwości materiałów budowlanych;
  2. przestrzega zasad transportu, składowania oraz magazynowania materiałów stosowanych podczas wykonywania obiektów inżynierii środowiska oraz robót melioracyjnych;
  3. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
 3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik inżynierii środowiska i melioracji opisane w części II:

  RL.23. Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska

  1. Organizowanie i prowadzenie robót związanych z budową obiektów gospodarki wodnej

  Uczeń:

  1. rozpoznaje obiekty gospodarki wodnej i określa ich przeznaczenie;
  2. posługuje się dokumentacją projektową, katalogami i instrukcjami dotyczącymi budowy obiektów gospodarki wodnej;
  3. dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do budowy obiektów gospodarki wodnej;
  4. przygotowuje harmonogramy robót wodno-inżynieryjnych;
  5. organizuje roboty związane z budową ujęć wody;
  6. organizuje roboty związane z wykonaniem stacji uzdatniania wody;
  7. koordynuje prace związane z wykonaniem lokalnych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych;
  8. prowadzi prace związane z wykonaniem oczyszczalni ścieków;
  9. planuje zagospodarowanie osadów ściekowych;
  10. organizuje prace związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków;
  11. organizuje prace związane z utrzymaniem obiektów gospodarki wodnej w wymaganym stanie technicznym;
  12. prowadzi dokumentację budowy obiektów gospodarki wodnej;
  13. ocenia jakość wykonania obiektów gospodarki wodnej;
  14. rozlicza materiały, sprzęt i robociznę związane z budową obiektów gospodarki wodnej.

  2. Organizowanie i prowadzenie robót związanych z budową obiektów gospodarki odpadami

  Uczeń:

  1. klasyfikuje odpady według określonych kryteriów;
  2. rozpoznaje obiekty związane z gospodarką odpadami;
  3. posługuje się dokumentacją projektową, katalogami i instrukcjami dotyczącymi obiektów gospodarki odpadami;
  4. dobiera technologie składowania odpadów;
  5. planuje i prowadzi budowę składowisk, kompostowni, sortowni;
  6. organizuje prace związane z eksploatacją i konserwacją urządzeń technicznych na składowiskach odpadów, w kompostowniach i sortowniach;
  7. planuje prace związane z gospodarką wodno-ściekową na terenach wiejskich;
  8. planuje i organizuje gospodarkę odpadami na terenach wiejskich;
  9. ocenia jakość wykonania robót związanych z budową obiektów gospodarki odpadami;
  10. rozlicza materiały, sprzęt i robociznę związane z budową obiektów gospodarki odpadami.

  3. Organizowanie i prowadzenie robót związanych z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych

  Uczeń:

  1. rozpoznaje rodzaje dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
  2. posługuje się dokumentacją projektową, katalogami i instrukcjami dotyczącymi budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
  3. planuje i organizuje prace związane z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
  4. dobiera materiały do budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
  5. dobiera narzędzia, urządzenia i sprzęt do budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
  6. organizuje prace związane z wykonywaniem drogowych robót ziemnych;
  7. organizuje prace związane z wykonywaniem nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
  8. prowadzi prace związane z utrzymaniem w wymaganym stanie technicznym dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
  9. ocenia jakość wykonania robót związanych z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
  10. rozlicza materiały, sprzęt i robociznę związane z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

  RL.24. Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych

  1. Badanie stanu cieków wodnych i stosunków wodno-powietrznych w glebie

  Uczeń:

  1. planuje prace związane z badaniem stanu cieków wodnych i stosunków wodno-powietrznych w glebie;
  2. dobiera metody prowadzenia badań stanu cieków wodnych i stosunków wodno-powietrznych w glebie;
  3. obsługuje aparaturę kontrolno-pomiarową do badań stanu cieków wodnych i stosunków wodno-powietrznych w glebie;
  4. wykonuje pomiary parametrów powietrza atmosferycznego, opadów oraz wód powierzchniowych i podziemnych;
  5. opracowuje i interpretuje wyniki pomiarów hydrometeorologicznych;
  6. dokonuje oceny stanu stosunków wodno-powietrznych w glebie;
  7. określa przydatność rolniczą gleb;
  8. dobiera metody ochrony i rekultywacji gleb;
  9. dobiera środki agromelioracyjne do poprawy stosunków wodno-powietrznych w glebie.

  2. Organizowanie i prowadzenie robót związanych z regulacją małych cieków wodnych oraz budową obiektów przeciwpowodziowych

  Uczeń:

  1. określa przyczyny i skutki wezbrań cieków wodnych;
  2. rozpoznaje stany zagrożeń powodziowych;
  3. dobiera metody ochrony przed powodzią;
  4. posługuje się dokumentacją projektową, katalogami i instrukcjami dotyczącymi regulacji małych cieków wodnych oraz budowy obiektów przeciwpowodziowych;
  5. dobiera metody regulacji małych cieków wodnych;
  6. dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do regulacji małych cieków wodnych;
  7. organizuje roboty związane z wykonywaniem umocnień oraz regulacją małych cieków wodnych;
  8. obsługuje urządzenia i sprzęt stosowane podczas regulacji małych cieków wodnych i obiektów przeciwpowodziowych zgodnie z zasadami ich eksploatacji;
  9. organizuje prace związane z wykonywaniem, konserwacją i naprawą wałów przeciwpowodziowych i małych budowli piętrzących oraz pompowni melioracyjnych;
  10. ocenia jakość wykonania robót związanych z regulacją małych cieków wodnych oraz budową obiektów przeciwpowodziowych;
  11. rozlicza materiały, sprzęt i robociznę związane z regulacją małych cieków wodnych oraz budową obiektów przeciwpowodziowych.

  3. Organizowanie i prowadzenie robót związanych z odwadnianiem terenów

  Uczeń:

  1. określa przyczyny nadmiaru wody w glebie;
  2. dobiera rodzaje zabiegów odwadniających w celu poprawy właściwości produkcyjnych gleby i użytków zielonych;
  3. dobiera parametry techniczne rowów melioracyjnych;
  4. przestrzega zasad wykonywania systemów drenarskich;
  5. posługuje się dokumentacją projektową, katalogami i instrukcjami dotyczącymi odwadniania terenów;
  6. wytycza trasę przebiegu systemów wodno-melioracyjnych i drenarskich;
  7. dobiera materiały, maszyny i narzędzia do wykonywania rowów melioracyjnych i budowli wodno-melioracyjnych;
  8. dobiera systemy odwadniania terenów osiedlowych, budynków wiejskich oraz obiektów komunalnych;
  9. planuje wykonanie melioracji przeciwerozyjnych;
  10. dobiera technologie wykonania zabezpieczeń przeciwerozyjnych;
  11. przestrzega zasad konserwacji rowów melioracyjnych i budowli wodno-      -melioracyjnych;
  12. ocenia jakość wykonania robót związanych z odwadnianiem terenów;
  13. rozlicza materiały, sprzęt i robociznę związane z odwadnianiem terenów.

  4. Nawadnianie użytków rolnych

  Uczeń:

  1. określa sposoby nawadniania użytków rolnych;
  2. określa źródła wody do zasilania systemów nawadniających;
  3. rozpoznaje rodzaje i układy systemów nawadniania użytków rolnych;
  4. posługuje się dokumentacją projektową, katalogami i instrukcjami dotyczącymi nawadniania użytków rolnych;
  5. dobiera technologie wykonywania systemów nawadniania użytków rolnych;
  6. planuje roboty związane z nawadnianiem użytków rolnych;
  7. wytycza trasę przebiegu systemów nawadniania użytków rolnych;
  8. dobiera materiały, urządzenia, maszyny i narzędzia do nawadniania użytków rolnych;
  9. organizuje i nadzoruje prace związane z eksploatacją, konserwacją i modernizacją systemów nawadniania użytków rolnych;
  10. ocenia jakość wykonania robót związanych z nawadnianiem użytków rolnych;
  11. rozlicza materiały, sprzęt i robociznę związane z nawadnianiem użytków rolnych.

  5. Organizowanie i prowadzenie robót związanych z wykonywaniem stawów rybnych

  Uczeń:

  1. określa oddziaływanie stawów rybnych na stosunki wodne w środowisku;
  2. rozpoznaje rodzaje stawów rybnych;
  3. rozpoznaje urządzenia i budowle stawowe;
  4. posługuje się dokumentacją projektową, katalogami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania stawów rybnych;
  5. planuje wykonywanie stawów rybnych;
  6. dobiera maszyny i sprzęt do wykonywania stawów rybnych;
  7. przestrzega zasad eksploatacji, konserwacji i modernizacji stawów rybnych, urządzeń i budowli stawowych;
  8. ocenia jakość wykonania robót związanych z wykonywaniem stawów rybnych;
  9. rozlicza materiały, sprzęt i robociznę związane z wykonywaniem stawów rybnych.
 1. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik inżynierii środowiska i melioracji powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 1. pracownię dokumentacji, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką, z ploterem, ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, pakiet programów biurowych, oprogramowanie do wspomagania projektowania, kosztorysowania; stanowiska rysunkowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej; dokumentacje projektowe obiektów gospodarki wodnej, melioracji wodnych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ochrony środowiska obszarów wiejskich; kosztorysy, katalogi nakładów rzeczowych, zestaw przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska i prawa budowlanego;
 2. pracownię inżynierii środowiska, wyposażoną w: próbki materiałów budowlanych; schematy i projekty urządzeń i budowli wodno-melioracyjnych i ochrony środowiska; instrukcje obsługi maszyn i urządzeń do robót ziemnych i prac melioracyjnych; aparaturę do badania zanieczyszczeń; przekroje, modele i katalogi maszyn oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych, projekty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, zestaw norm i przepisów prawa dotyczących obiektów gospodarki wodnej i ochrony środowiska;
 3. pracownię melioracji wodnych, wyposażoną w: modele umocnień wodnych, połączeń i przyłączy studzienek, dokumentację projektową obiektów melioracyjnych; makiety systemów drenarskich, normy i katalogi urządzeń melioracyjnych i drenarskich; komplet sprzętu geodezyjnego: teodolit, niwelator, łaty i żabki niwelacyjne, libelle, tyczki geodezyjne, stojaki, węgielnice, taśmy geodezyjne, szpilki, węgielnice, ruletki geodezyjne, paliki, szkicowniki, busole (jeden komplet dla sześciu uczniów), instrukcje obsługi sprzętu geodezyjnego.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego, przedsiębiorstwach zajmujących się wykonywaniem melioracji i budową obiektów inżynierii środowiska.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

 1. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

200 godz.

RL.23. Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska

660 godz.

RL.24. Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych

490 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.