Kwalifikacja BD.04

BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

1. Montaż systemów suchej zabudowy

Uczeń:

 1. rozróżnia rodzaje systemów suchej zabudowy wnętrz;
 2. rozróżnia rodzaje izolacji stosowanych w systemach suchej zabudowy oraz określa sposoby ich wykonywania;
 3. posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi montażu systemów suchej zabudowy;
 4. sporządza przedmiar robót związanych z montażem systemów suchej zabudowy oraz kalkuluje ich koszty;
 5. dobiera i przygotowuje materiały do montażu ścian działowych, okładzin, sufitów oraz innych konstrukcji w systemach suchej zabudowy;
 6. dobiera narzędzia oraz sprzęt do montażu systemów suchej zabudowy;
 7. wyznacza miejsca montażu elementów suchej zabudowy;
 8. dobiera techniki montażu elementów suchej zabudowy;
 9. przygotowuje podłoża do montażu elementów suchej zabudowy;
 10. wykonuje ściany działowe, okładziny, sufity oraz obudowy konstrukcji w systemach suchej zabudowy;
 11. wykonuje izolacje ścian działowych, okładzin, sufitów oraz obudowy konstrukcji w systemach suchej zabudowy;
 12. rozpoznaje rodzaje uszkodzeń ścian działowych, sufitów oraz innych konstrukcji wykonanych  w systemach suchej zabudowy oraz dobiera sposoby ich naprawy;
 13. wykonuje roboty związane z naprawą uszkodzonych elementów wykonanych w systemach suchej zabudowy;
 14. kontroluje jakość robót wykonanych w systemie suchej zabudowy;
 15. wykonuje obmiar robót związanych z montażem systemów suchej zabudowy oraz sporządza rozliczenie tych robót.

2. Wykonywanie robót malarskich

Uczeń:

 1. rozróżnia rodzaje materiałów malarskich, określa ich właściwości i zastosowanie;
 2. rozróżnia rodzaje podłoży oraz określa sposoby ich przygotowywania pod różnego rodzaju powłoki malarskie;
 3. posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonania robót malarskich;
 4. sporządza przedmiar robót malarskich oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
 5. dobiera i przygotowuje materiały do wykonania powłok malarskich w określonej technologii;
 6. dobiera techniki wykonania robót malarskich;
 7. dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót malarskich;
 8. przygotowuje podłoża wykonane z różnych materiałów do nakładania powłok malarskich;
 9. wykonuje powłoki malarskie;
 10. rozpoznaje rodzaje uszkodzeń powłok malarskich i dobiera sposoby ich naprawy;
 11. wykonuje prace związane z naprawą i renowacją powłok malarskich;
 12. kontroluje jakość wykonania robót malarskich;
 13. wykonuje obmiar robót malarskich i sporządza ich rozliczenie.

3. Wykonywanie robót tapeciarskich

Uczeń:

 1. rozróżnia rodzaje tapet, określa ich właściwości i zastosowanie;
 2. rozróżnia rodzaje podłoży pod tapety i określa sposoby ich przygotowywania;
 3. posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót tapeciarskich;
 4. sporządza przedmiar robót tapeciarskich oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
 5. dobiera i przygotowuje materiały do wykonywania robót tapeciarskich;
 6. dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót tapeciarskich;
 7. przygotowuje podłoże do wykonania robót tapeciarskich;
 8. wykonuje roboty tapeciarskie;
 9. rozpoznaje rodzaje uszkodzeń tapet i określa sposoby ich naprawy;
 10. wykonuje prace związane z naprawą i renowacją tapet;
 11. kontroluje jakość robót tapeciarskich;
 12. wykonuje obmiar robót tapeciarskich i sporządza ich rozliczenie.

4. Wykonywanie robót posadzkarskich

Uczeń:

 1. rozróżnia rodzaje materiałów posadzkarskich, określa ich właściwości i zastosowanie;
 2. określa sposoby przygotowywania podłoży pod różnego rodzaju posadzki;
 3. rozróżnia rodzaje izolacji podłogowych i określa sposoby ich wykonywania;
 4. posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót posadzkarskich;
 5. sporządza przedmiar robót posadzkarskich oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
 6. dobiera i przygotowuje materiały do wykonywania robót posadzkarskich;
 7. dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót posadzkarskich;
 8. przygotowuje podłoża do wykonywania posadzek z różnych materiałów;
 9. wykonuje warstwy izolacyjne podłóg;
 10. wykonuje posadzki z różnych materiałów;
 11. rozpoznaje rodzaje uszkodzeń posadzek i dobiera sposoby ich naprawy;
 12. wykonuje prace związane z konserwacją i naprawą posadzek;
 13. kontroluje jakość robót posadzkarskich;
 14. wykonuje obmiar robót posadzkarskich i sporządza ich rozliczenie.

5. Wykonywanie robót okładzinowych

Uczeń:

 1. rozróżnia rodzaje okładzin, określa ich właściwości i zastosowanie;
 2. rozróżnia rodzaje podłoży oraz określa sposoby ich przygotowywania pod okładziny;
 3. posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót okładzinowych;
 4. sporządza przedmiar robót okładzinowych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
 5. dobiera i przygotowuje materiały do wykonania robót okładzinowych;
 6. dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania robót okładzinowych;
 7. przygotowuje podłoże do wykonania okładzin;
 8. wykonuje okładziny z różnych materiałów;
 9. rozpoznaje rodzaje uszkodzeń okładzin i określa sposoby ich naprawy;
 10. wykonuje prace związane z konserwacją i naprawą okładzin wykonanych z różnych materiałów;
 11. kontroluje jakość robót okładzinowych;
 12. wykonuje obmiar robót okładzinowych i sporządza ich rozliczenie.