Kwalifikacja B.07

B.07. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych

1. Wykonywanie robót posadzkarskich

Uczeń:

1) rozróżnia rodzaje materiałów posadzkarskich i określa ich właściwości;

2) określa sposoby przygotowania podłoży pod różnego rodzaju posadzki;

3) rozróżnia rodzaje izolacji podłogowych i określa sposoby ich wykonania;

4) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót posadzkarskich;

5) sporządza przedmiar robót posadzkarskich oraz kalkuluje koszty ich wykonania;

6) dobiera i przygotowuje materiały do wykonania robót posadzkarskich;

7) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania robót posadzkarskich;

8) przygotowuje podłoża do wykonania posadzek z różnych materiałów;

9) wykonuje warstwy izolacyjne podłóg;

10) wykonuje podkłady podłogowe;

11) wykonuje posadzki z różnych materiałów;

12) wykonuje zabezpieczenia powierzchni posadzek;

13) rozpoznaje rodzaje uszkodzeń posadzek i dobiera sposoby ich naprawy;

14) wykonuje prace związane z konserwacją i naprawą posadzek;

15) ocenia jakość robót posadzkarskich;

16) wykonuje obmiar robót posadzkarskich i sporządza ich rozliczenie.

2. Wykonywanie robót okładzinowych

Uczeń:

1) rozróżnia rodzaje okładzin oraz określa ich właściwości i zastosowanie;

2) rozróżnia rodzaje podłoży oraz określa sposoby ich przygotowywania pod okładziny;

3) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót okładzinowych;

4) sporządza przedmiar robót okładzinowych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;

5) dobiera i przygotowuje materiały do wykonania robót okładzinowych;

6) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania robót okładzinowych;

7) przygotowuje podłoże do wykonania okładzin;

8) wykonuje okładziny z różnych materiałów;

9) rozpoznaje rodzaje uszkodzeń okładzin i określa sposoby ich naprawy;

10) wykonuje prace związane z konserwacją i naprawą okładzin wykonanych z różnych materiałów;

11) ocenia jakość robót okładzinowych;

12) wykonuje obmiar robót okładzinowych i sporządza ich rozliczenie.