Kwalifikacja B.06

B.06. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich

1. Wykonywanie robót malarskich

Uczeń:

1) rozróżnia rodzaje materiałów malarskich, określa ich właściwości i zastosowanie;

2) rozróżnia rodzaje podłoży oraz określa sposoby ich przygotowywania pod różnego rodzaju powłoki malarskie;

3) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonania robót malarskich;

4) sporządza przedmiar robót malarskich oraz kalkuluje koszty ich wykonania;

5) dobiera i przygotowuje materiały do wykonania powłok malarskich w określonej technologii;

6) dobiera techniki wykonania robót malarskich;

7) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania robót malarskich;

8) przygotowuje podłoża wykonane z różnych materiałów do nakładania powłok malarskich;

9) wykonuje powłoki malarskie;

10) wykonuje zdobienia powłok malarskich różnymi technikami;

11) rozpoznaje rodzaje uszkodzeń powłok malarskich i dobiera sposoby ich naprawy;

12) wykonuje prace związane z naprawą i renowacją powłok malarskich;

13) ocenia jakość wykonania robót malarskich;

14) wykonuje obmiar robót malarskich i sporządza ich rozliczenie.

2. Wykonywanie robót tapeciarskich

Uczeń:

1) rozróżnia rodzaje tapet, określa ich właściwości i zastosowanie;

2) rozróżnia rodzaje podłoży i określa sposoby ich przygotowania pod różnego rodzaju tapety;

3) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót tapeciarskich;

4) sporządza przedmiar robót tapeciarskich oraz kalkuluje koszty ich wykonania;

5) dobiera i przygotowuje materiały do wykonania robót tapeciarskich;

6) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania robót tapeciarskich;

7) przygotowuje podłoże do wykonania robót tapeciarskich;

8) wykonuje roboty tapeciarskie;

9) wykonuje zdobienia tapet różnymi technikami;

10) rozpoznaje rodzaje uszkodzeń tapet i określa sposoby ich naprawy;

11) wykonuje prace związane z naprawą i renowacją tapet;

12) ocenia jakość robót tapeciarskich;

13) wykonuje obmiar robót tapeciarskich i sporządza ich rozliczenie.