Kwalifikacja BD.31

BD.31. Wykonywanie pomiarów geodezyjnych oraz opracowywanie wyników pomiarów

1. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów

Uczeń:

 1. ustala lokalizację i utrwala punkty poziomej i wysokościowej osnowy pomiarowej;
 2. dobiera instrumenty, metody i techniki pomiaru do wymaganej dokładności prac pomiarowych;
 3. przeprowadza wywiad terenowy oraz odszukuje w terenie punkty osnowy geodezyjnej i pomiarowej;
 4. wykonuje pomiary punktów poziomej i wysokościowej osnowy pomiarowej;
 5. opracowuje dokumentację geodezyjną pomiarów poziomej i wysokościowej osnowy pomiarowej;
 6. oblicza współrzędne punktów poziomej i wysokościowej osnowy pomiarowej;
 7. wykonuje pomiary sytuacyjne i wysokościowe szczegółów terenowych oraz sieci uzbrojenia terenu;
 8. oblicza współrzędne szczegółów terenowych oraz sieci uzbrojenia terenu na podstawie danych pomiarowych;
 9. opracowuje dokumentację geodezyjną pomiarów szczegółów terenowych oraz sieci uzbrojenia terenu;
 10. ocenia dokładność wykonanych prac pomiarowych i obliczeniowych.

2. Sporządzanie opracowań kartograficznych

Uczeń:

 1. sporządza mapy w systemie analogowym i cyfrowym;
 2. korzysta z istniejących map, baz danych przestrzennych oraz innych opracowań kartograficznych i fotogrametrycznych;
 3. zakłada i aktualizuje bazę danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000;
 4. zakłada i aktualizuje bazę danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
 5. sporządza profile i przekroje terenu na podstawie przetworzonych danych pomiarowych;
 6. ocenia dokładność wykonanych prac kartograficznych;
 7. wprowadza dane do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz dokonuje ich aktualizacji.

3. Wykonywanie prac związanych z geodezyjną obsługą inwestycji budowlanych

Uczeń:

 1. posługuje się dokumentacją projektową i planami zagospodarowania przestrzennego terenu;
 2. opracowuje geodezyjnie projekty zagospodarowania działek lub terenu obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu;
 3. projektuje lokalizację i stabilizuje punkty geodezyjnej osnowy realizacyjnej;
 4. wykonuje pomiary osnów realizacyjnych;
 5. opracowuje dokumentację geodezyjną pomiarów osnów realizacyjnych;
 6. wytycza położenie elementów projektowanych obiektów budowlanych oraz sporządza dokumentację tyczenia;
 7. prowadzi geodezyjną obsługę obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu w trakcie realizacji inwestycji;
 8. wykonuje geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu;
 9. sporządza dokumentację z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
 10. ocenia dokładność wykonanych pomiarów realizacyjnych i inwentaryzacyjnych.

4. Wykonywanie geodezyjnych pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych

Uczeń:

 1. lokalizuje punkty niezbędne do wyznaczenia przemieszczeń i odkształceń;
 2. wykonuje pomiary sytuacyjne i wysokościowe punktów kontrolowanych;
 3. oblicza przemieszczenia, odkształcenia i geometrię obiektów budowlanych i urządzeń technicznych;
 4. opracowuje wyniki pomiarów kontrolnych;
 5. sporządza dokumentację wykonanych pomiarów kontrolnych;
 6. ocenia dokładność wykonanych pomiarów kontrolnych.