Kwalifikacja TG.14

TG.14. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

1. Planowanie i kalkulacja kosztów imprez i usług turystycznych

Uczeń:

 1. wykorzystuje wiedzę z zakresu geografii turystycznej Polski i świata;
 2. korzysta z map geograficznych i innych źródeł informacji;
 3. dobiera usługi turystyczne do potrzeb klientów;
 4. opracowuje programy imprez turystycznych;
 5. sporządza programy konferencji, kongresów, targów i giełd turystycznych;
 6. kalkuluje koszty usług turystycznych;
 7. oblicza koszty imprez turystycznych dla grup oraz koszty jednostkowe;
 8. ustala ceny imprez i usług turystycznych;
 9. sporządza dokumentację dotyczącą kalkulacji imprez i usług turystycznych.

2. Rezerwacja imprez i usług turystycznych

Uczeń:

 1. dobiera usługodawców do realizacji imprez i usług turystycznych;
 2. dobiera najkorzystniejszy sposób ubezpieczenia uczestników ruchu turystycznego;
 3. zamawia usługi turystyczne;
 4. prowadzi rezerwację imprez i usług turystycznych;
 5. dokonuje rezerwacji usług on-line;
 6. korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu turystycznego;
 7. opracowuje dokumentację związaną z zamawianiem usług turystycznych.

3. Realizacja imprez i usług turystycznych

Uczeń:

 1. stosuje metody przewodnictwa turystycznego oraz pilotażu wycieczek;
 2. przestrzega zasad żywienia uczestników ruchu turystycznego;
 3. planuje i organizuje czas wolny klientów;
 4. obsługuje imprezy turystyczne dla różnych grup klientów;
 5. współpracuje z usługodawcami w zakresie realizacji imprez i usług turystycznych;
 6. obsługuje konferencje, kongresy, targi i giełdy turystyczne;
 7. przestrzega zasad obsługi klienta;
 8. sporządza i prowadzi dokumentację dotyczącą imprez i usług turystycznych;
 9. gromadzi dokumenty finansowe potwierdzające realizację imprez i usług turystycznych;
 10. monitoruje przebieg realizacji imprez i usług turystycznych.