Kwalifikacja T.13

T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

1. Planowanie i kalkulacja kosztów imprez i usług turystycznych

Uczeń:

1) wykorzystuje wiedzę z zakresu geografii turystycznej Polski i świata;

2) korzysta z map geograficznych i innych źródeł informacji;

3) dobiera usługi turystyczne do potrzeb klientów;

4) opracowuje programy imprez turystycznych;

5) sporządza programy konferencji, kongresów, targów i giełd turystycznych;

6) kalkuluje koszty usług turystycznych;

7) oblicza koszty imprez turystycznych dla grup oraz koszty jednostkowe;

8) ustala ceny imprez i usług turystycznych;

9) sporządza dokumentację dotyczącą kalkulacji imprez i usług turystycznych.

2. Rezerwacja imprez i usług turystycznych

Uczeń:

1) dobiera usługodawców do realizacji imprez i usług turystycznych;

2) dobiera najkorzystniejszy sposób ubezpieczenia uczestników ruchu turystycznego;

3) zamawia usługi turystyczne;

4) prowadzi rezerwację imprez i usług turystycznych;

5) dokonuje rezerwacji usług on-line;

6) korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu turystycznego;

7) opracowuje dokumentację związaną z zamawianiem usług turystycznych.

3. Realizacja imprez i usług turystycznych

Uczeń:

1) stosuje metody przewodnictwa turystycznego oraz pilotażu wycieczek;

2) przestrzega zasad żywienia uczestników ruchu turystycznego;

3) planuje i organizuje czas wolny klientów;

4) obsługuje imprezy turystyczne dla różnych grup klientów;

5) współpracuje z usługodawcami w zakresie realizacji imprez i usług turystycznych;

6) obsługuje konferencje, kongresy, targi i giełdy turystyczne;

7) przestrzega zasad obsługi klienta;

8) sporządza i prowadzi dokumentację dotyczącą imprez i usług turystycznych;

9) gromadzi dokumenty finansowe potwierdzające realizację imprez i usług turystycznych;

10) monitoruje przebieg realizacji imprez i usług turystycznych.