Kwalifikacja RL.05

RL.05. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

1. Prowadzenie produkcji sadowniczej

Uczeń:

 1. określa wpływ czynników klimatycznych na wzrost, rozwój oraz plonowanie roślin sadowniczych;
 2. dobiera rośliny sadownicze do warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego rejonu;
 3. ustala terminy sadzenia roślin sadowniczych;
 4. przygotowuje teren i glebę pod uprawę roślin sadowniczych;
 5. planuje nawożenie organiczne i mineralne roślin sadowniczych;
 6. wykonuje prace związane z nawożeniem, pielęgnacją, nawadnianiem i odwadnianiem upraw sadowniczych;
 7. dobiera sposoby formowania drzew i krzewów owocowych;
 8. reguluje wzrost i owocowanie roślin sadowniczych;
 9. zabezpiecza rośliny przed mrozem i przymrozkami;
 10. wykonuje czynności związane z produkcją materiału szkółkarskiego i rozmnożeniowego roślin sadowniczych;
 11. rozpoznaje choroby oraz szkodniki roślin sadowniczych;
 12. rozpoznaje chwasty w uprawach sadowniczych;
 13. dobiera metody i środki ochrony roślin sadowniczych;
 14. ocenia dojrzałość zbiorczą owoców;
 15. dobiera sprzęt do zbioru i transportu owoców;
 16. prowadzi uprawę owoców zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
 17. wykonuje czynności związane ze zbiorem owoców;
 18. przestrzega warunków przechowywania różnych gatunków owoców;
 19. przygotowuje owoce do sprzedaży;
 20. prowadzi sprzedaż bezpośrednią różnych gatunków owoców;
 21. kalkuluje koszty produkcji sadowniczej.

2. Prowadzenie produkcji warzywniczej

Uczeń:

 1. określa wpływ czynników klimatycznych na wzrost, rozwój i plonowanie roślin warzywnych i przyprawowych oraz grzybów jadalnych;
 2. dobiera gatunki i odmiany warzyw do warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego rejonu;
 3. dobiera metody siewu nasion roślin warzywnych;
 4. ocenia jakość materiału siewnego;
 5. przygotowuje materiał siewny roślin warzywnych;
 6. określa warunki i sposoby rozmnażania oraz pędzenia roślin warzywnych;
 7. dobiera zmianowanie roślin warzywnych do określonych warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych gospodarstwa;
 8. przygotowuje pomieszczenia, osłony, podłoża i pojemniki do produkcji warzyw;
 9. wykonuje czynności związane z prowadzeniem upraw warzywnych w gruncie, w pomieszczeniach i pod osłonami;
 10. wykonuje czynności związane z uprawą roślin przyprawowych w gruncie i pod osłonami;
 11. wykonuje czynności związane z produkcją grzybów jadalnych;
 12. wykonuje zabiegi agrotechniczne związane z prowadzeniem plantacji nasiennych warzyw;
 13. prowadzi uprawę warzyw zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
 14. stosuje metody ekologicznej uprawy roślin warzywnych;
 15. dobiera sprzęt do zbioru i transportu warzyw;
 16. przestrzega warunków przechowywania warzyw;
 17. przygotowuje warzywa, nasiona, rośliny przyprawowe i grzyby jadalne do sprzedaży;
 18. prowadzi sprzedaż bezpośrednią warzyw, nasion, roślin przyprawowych i grzybów jadalnych;
 19. kalkuluje koszty produkcji warzyw.

3. Prowadzenie produkcji roślin ozdobnych

Uczeń:

 1. rozpoznaje rodzaje i gatunki roślin ozdobnych;
 2. rozpoznaje nasiona roślin ozdobnych i traw;
 3. rozpoznaje organy podziemne roślin ozdobnych;
 4. określa metody wegetatywnego rozmnażania roślin ozdobnych;
 5. określa walory dekoracyjne roślin ozdobnych;
 6. określa wymagania siedliskowe roślin ozdobnych;
 7. planuje uprawę roślin ozdobnych w zależności od warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego rejonu;
 8. określa termin i sposób siewu nasion i sadzenia roślin ozdobnych;
 9. przygotowuje glebę do siewu nasion i sadzenia roślin ozdobnych;
 10. wykonuje czynności związane z siewem nasion i przesadzaniem roślin ozdobnych;
 11. wykonuje czynności związane z sadzeniem drzew i krzewów;
 12. wykonuje czynności związane z pędzeniem roślin ozdobnych, przyśpieszaniem lub opóźnianiem kwitnienia roślin ozdobnych;
 13. zakłada rabaty kwiatowe;
 14. rozróżnia rodzaje terenów zieleni;
 15. planuje rozmieszczenie roślin ozdobnych na terenach zieleni;
 16. wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i renowacyjne terenów zieleni;
 17. wykonuje dekoracje z wykorzystaniem roślin ozdobnych, naczyń i materiałów pomocniczych;
 18. stosuje metody ochrony i nawożenia roślin ozdobnych bezpieczne dla środowiska;
 19. prowadzi dokumentację robót związanych z urządzaniem terenów zieleni;
 20. przygotowuje kwiaty cięte, rośliny doniczkowe oraz materiał rozmnożeniowy do sprzedaży;
 21. prowadzi sprzedaż bezpośrednią kwiatów ciętych, roślin doniczkowych oraz materiału rozmnożeniowego;
 22. kalkuluje koszty produkcji roślin ozdobnych oraz urządzania i pielęgnacji terenów zieleni;
 23. prowadzi uprawę roślin ozdobnych zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności.

4. Eksploatacja środków technicznych stosowanych w ogrodnictwie

     Uczeń:

 1. posługuje się dokumentacją techniczną, instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w ogrodnictwie;
 2. rozpoznaje materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w maszynach i urządzeniach ogrodniczych;
 3. dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do wykonywania prac w ogrodnictwie;
 4. obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji ogrodniczej;
 5. wykonuje określone zabiegi agrotechniczne związane z produkcją ogrodniczą;
 6. dobiera pojazdy i środki transportu do rodzaju wykonywanych prac ogrodniczych;
 7. wykonuje czynności związane z przeglądami technicznymi oraz konserwacją pojazdów, maszyn i urządzeń ogrodniczych;
 8. przestrzega zasad rachunku ekonomicznego podczas wykonywania prac związanych z produkcją ogrodniczą;
 9. przeprowadza kalibrację opryskiwaczy stosowanych w ochronie roślin.