Kierunek: technik informatyk

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych;
 2. wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych;
 3. projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych;
 4. programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych;
 5. projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.
 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

  (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Uczeń:

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  5. określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  8. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  9. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  10. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

  (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  Uczeń:

  1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  3. stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  4. rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  5. analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

  (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
  Uczeń:

  1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

  (KPS). Kompetencje personalne i społeczne
  Uczeń:

  1. przestrzega zasad kultury i etyki;
  2. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
  3. przewiduje skutki podejmowanych działań;
  4. jest otwarty na zmiany;
  5. potrafi radzić sobie ze stresem;
  6. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  7. przestrzega tajemnicy zawodowej;
  8. potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
  9. potrafi negocjować warunki porozumień;
  10. współpracuje w zespole.

  (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
  Uczeń:

  1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
  2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
  3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
  4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
  5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
  6. komunikuje się ze współpracownikami.
 2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(EE.b);

  PKZ(EE.b) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik informatyk, technik tyfloinformatyk, technik teleinformatyk, technik sieci telekomunikacyjnych

  Uczeń:

  1. rozpoznaje symbole graficzne i oznaczenia podzespołów systemu komputerowego;
  2. dobiera elementy i konfiguracje systemu komputerowego;
  3. dobiera oprogramowanie użytkowe do realizacji określonych zadań;
  4. stosuje zabezpieczenia sprzętu komputerowego i systemu operacyjnego;
  5. rozróżnia i interpretuje parametry sprzętu komputerowego;
  6. charakteryzuje informatyczne systemy komputerowe;
  7. określa funkcje systemu operacyjnego;
  8. posługuje się terminologią dotyczącą sieci komputerowych;
  9. charakteryzuje urządzenia sieciowe;
  10. charakteryzuje rodzaje oprogramowania;
  11. korzysta z publikacji elektronicznych;
  12. przestrzega zasad zarządzania projektem w trakcie organizacji i planowania pracy;
  13. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
 3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik informatyk opisane w części II:

  EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

  1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

  Uczeń:

  1. stosuje podstawowe pojęcia z zakresu informatyki i elektroniki;
  2. rozróżnia podstawowe elementy elektroniczne;
  3. wymienia funkcje i wyjaśnia zasady działania urządzeń techniki komputerowej;
  4. posługuje się dokumentacją techniczną urządzeń techniki komputerowej;
  5. dobiera urządzenia techniki komputerowej do określonych warunków technicznych;
  6. montuje komputer osobisty i serwer z podzespołów;
  7. modernizuje komputery osobiste oraz serwery;
  8. instaluje, aktualizuje systemy operacyjne i oprogramowanie użytkowe;
  9. wykonuje konfigurację po instalacji systemu komputerowego;
  10. instaluje, konfiguruje i aktualizuje sterowniki urządzeń;
  11. przygotowuje do pracy urządzenia mobilne;
  12. formułuje wskazania dla użytkownika po wykonaniu naprawy urządzeń techniki komputerowej;
  13. sporządza specyfikację techniczną, cenniki i kosztorysy stanowisk komputerowych;
  14. stosuje przepisy prawa dotyczące certyfikacji CE i recyklingu.

  1. Wykonanie lokalnej sieci komputerowej

  Uczeń:

  1. rozpoznaje topologie sieci komputerowych;
  2. interpretuje projekty sieci komputerowych;
  3. rozpoznaje protokoły sieci lokalnych i protokoły dostępu do sieci rozległej;
  4. dobiera elementy lokalnej sieci komputerowej, uwzględniając określone warunki techniczne;
  5. dobiera przyrządy i urządzenia do montażu sieci komputerowych;
  6. montuje okablowanie sieciowe;
  7. wykonuje pomiary okablowania strukturalnego;
  8. monitoruje sieć bezprzewodową;
  9. stosuje adresację protokołu Internetowego (IP);
  10. stosuje podział sieci na podsieci;
  11. wykonuje pomiary i testy sieci logicznej;
  12. modernizuje lokalną sieć komputerową;
  13. określa rodzaje awarii lub wadliwego działania lokalnej sieci komputerowej;
  14. podłącza sieć lokalną do Internetu.

  1. Eksploatacja urządzeń peryferyjnych i sieciowych

  Uczeń:

  1. wymienia funkcje, opisuje budowę i wyjaśnia zasadę działania urządzeń peryferyjnych i sieciowych;
  2. przygotowuje urządzenia peryferyjne systemu komputerowego do pracy;
  3. instaluje sterowniki urządzeń peryferyjnych systemu komputerowego;
  4. konfiguruje urządzenia peryferyjne systemu komputerowego;
  5. przygotowuje urządzenia sieciowe do pracy;
  6. dobiera i wymienia materiały eksploatacyjne urządzeń peryferyjnych systemu komputerowego;
  7. wykonuje konserwację urządzeń sieciowych i peryferyjnych systemu komputerowego;
  8. monitoruje pracę urządzeń lokalnej sieci komputerowej;
  9. stosuje przepisy prawa dotyczące gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
  10. konfiguruje przełączniki lokalnej sieci komputerowej;
  11. konfiguruje sieci wirtualne w lokalnej sieci komputerowej;
  12. konfiguruje routery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa (ang. firewall);
  13. konfiguruje urządzenia dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej;
  14. tworzy sieci wirtualne za pomocą połączeń internetowych.

  1. Naprawa urządzeń techniki komputerowej

  Uczeń:

  1. posługuje się narzędziami do naprawy sprzętu komputerowego;
  2. tworzy i przywraca kopie danych;
  3. identyfikuje błędy urządzeń techniki komputerowej;
  4. lokalizuje, usuwa uszkodzenia sprzętowe urządzeń techniki komputerowej;
  5. dobiera i stosuje narzędzia diagnostyczne i monitorujące pracę urządzeń techniki komputerowej;
  6. odzyskuje dane użytkownika z urządzeń techniki komputerowej;
  7. formułuje wskazania dla użytkownika po wykonaniu naprawy urządzeń techniki komputerowej;
  8. sporządza kosztorys naprawy urządzeń techniki komputerowej.

  1. Administrowanie systemami operacyjnymi

  Uczeń:

  1. konfiguruje ustawienia personalne systemu operacyjnego według zaleceń klienta;
  2. konfiguruje interfejsy sieciowe;
  3. stosuje polecenia systemów operacyjnych;
  4. stosuje zasady udostępniania i ochrony zasobów lokalnych i sieciowych;
  5. udostępnia zasoby lokalnie i sieciowo;
  6. przestrzega zasad udostępniania i ochrony zasobów lokalnych i sieciowych;
  7. konfiguruje usługi, role i funkcje sieciowego systemu operacyjnego;
  8. zarządza funkcjami profili użytkowników;
  9. zarządza kontami i grupami użytkowników;
  10. zarządza zasadami grup;
  11. konfiguruje role katalogowe lokalnej sieci;
  12. zarządza lokalnie, centralnie i zdalnie stacjami roboczymi;
  13. rozpoznaje protokoły aplikacyjne;
  14. monitoruje działania użytkowników lokalnej sieci komputerowej;
  15. podłącza lokalną sieć komputerową do Internetu z poziomu systemu operacyjnego;
  16. lokalizuje i usuwa przyczyny wadliwego działania systemów operacyjnych.

  EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

  1. Programowanie aplikacji

  Uczeń:

  1. stosuje podstawy algorytmiki;
  2. stosuje zasady algorytmicznego rozwiązywania problemów;
  3. stosuje podstawy zasad programowania;
  4. wykorzystuje środowisko programistyczne: edytor, kompilator i debugger;
  5. korzysta z wbudowanych typów danych;
  6. tworzy własne typy danych;
  7. stosuje instrukcje, funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;
  8. tworzy własne funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;
  9. kompiluje i uruchamia kody źródłowe;
  10. stosuje gotowe rozwiązania programistyczne;
  11. testuje tworzoną aplikację i modyfikuje jej kod źródłowy;
  12. dokumentuje tworzoną aplikację.

  2. Tworzenie i administrowanie bazami danych

  Uczeń:

  1. posługuje się podstawowymi pojęciami dotyczącymi baz danych;
  2. projektuje relacyjne bazy danych;
  3. stosuje lokalne i sieciowe systemy zarządzania bazami danych;
  4. korzysta z podstawowych funkcji strukturalnego języka zapytań;
  5. posługuje się strukturalnym językiem zapytań do obsługi baz danych;
  6. tworzy strukturę tabel i powiązań między nimi;
  7. importuje dane do bazy danych i eksportuje dane z bazy danych;
  8. tworzy formularze, zapytania i raporty do przetwarzania danych;
  9. modyfikuje i rozbudowuje struktury baz danych;
  10. zarządza systemem bazy danych;
  11. pobiera dane z aplikacji i przechowuje je w bazach danych;
  12. tworzy kopie baz danych i odtwarza bazy danych z kopii;
  13. kontroluje spójność baz danych;
  14. dokonuje naprawy baz danych.

  3. Tworzenie stron i aplikacji internetowych

  Uczeń:

  1. tworzy projekt graficzny i strukturę witryny internetowej;
  2. wykonuje strony internetowe zgodnie z projektami;
  3. identyfikuje systemy zarządzania treścią;
  4. stosuje edytory spełniające założenia WYSIWYG;
  5. posługuje się hipertekstowymi językami znaczników;
  6. posługuje się kaskadowymi arkuszami stylów (CSS);
  7. stosuje elementy grafiki komputerowej do tworzenia stron internetowych;
  8. stosuje elementy multimedialne na stronach internetowych;
  9. stosuje skrypty wykonywane po stronie serwera i klienta przy tworzeniu aplikacji internetowych;
  10. stosuje reguły walidacji stron internetowych;
  11. testuje i publikuje witryny internetowe;
  12. zamieszcza opracowane aplikacje w Internecie.
 1. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik informatyk powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 1. pracownię urządzeń techniki komputerowej, wyposażoną w:
  1. stanowisko dla nauczyciela wyposażone w komputer stacjonarny lub mobilny podłączony do Internetu z oprogramowaniem systemowym i użytkowym, ekran lub tablicę multimedialną i rzutnik lub telewizor multimedialny oraz urządzenie wielofunkcyjne lub drukarkę i skaner;
  2. stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia);
  3. podzespoły umożliwiające montaż komputera osobistego; dodatkowe elementy komputera osobistego umożliwiające jego rekonfigurację;
  4. oprogramowanie do wirtualizacji; różne systemy operacyjne; oprogramowanie do tworzenia obrazów dysków; oprogramowanie narzędziowe, diagnostyczne i zabezpieczające – po jednym na stanowisko;
  5. drukarkę laserową, atramentową, igłową, urządzenie wielofunkcyjne, drukarkę 3D; skaner, ploter; laptop, tablet lub inne urządzenie mobilne; projektor multimedialny, klawiaturę i mysz bezprzewodową, czytnik kart pamięci – po jednej sztuce na pracownię;
  6. stół monterski z matą i opaską antystatyczną, elementy ochrony indywidualnej ESD; zestaw narzędzi monterskich; podłączenie do sieci lokalnej z dostępem do Internetu – po jednym zestawie na stanowisko;
  7. multimetr uniwersalny, tester płyt głównych i zasilaczy – po jednym zestawie na stanowisko;
 2. pracownię lokalnych sieci komputerowych, wyposażoną w: stanowisko dla nauczyciela wyposażone w komputer stacjonarny lub mobilny podłączony do Internetu z oprogramowaniem systemowym i użytkowym, ekran lub tablicę multimedialną i rzutnik lub telewizor multimedialny oraz urządzenie wielofunkcyjne lub drukarkę i skaner; stanowiska komputerowe złożone z dwóch komputerów z obsługą sieci bezprzewodowej i przewodowej, w tym jeden z dwoma złączami Ethernet (jedno stanowisko dla jednego ucznia); szafę dystrybucyjną 19” z wyposażeniem lub stelaż; zasilacz awaryjny UPS; przełącznik zarządzany z obsługą lokalnych sieci wirtualnych; router, modem lub router z modemem, z portem Ethernet i obsługą wirtualnych sieci prywatnych; punkt dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej; tester okablowania; reflektometr TDR – do torów przewodów miedzianych; różne sieciowe systemy operacyjne przeznaczone dla serwerów; różne systemy operacyjne dla stacji roboczych; oprogramowanie do wirtualizacji; oprogramowanie do monitorowania pracy sieci; stół monterski; zestaw narzędzi monterskich; podłączenie do sieci lokalnej z dostępem do Internetu – jeden zestaw sprzętowy na stanowisko;
 3. pracownia montażu sieci, wyposażoną w:
  1. stanowisko dla nauczyciela wyposażone w komputer stacjonarny lub mobilny podłączony do Internetu z oprogramowaniem systemowym i użytkowym, ekran lub tablicę multimedialną i rzutnik lub telewizor multimedialny oraz urządzenie wielofunkcyjne lub drukarkę i skaner;
  2. stanowiska uczniowskie (jedno stanowisko dla dwóch uczniów): stół montażowy z imadłem, zestaw narzędzi monterskich, wiertarko-wkrętarka, prowadnica do cięcia skośnego, płyty montażowe, piłka do cięcia, pistolet do klejenia na gorąco, środki indywidualnej ochrony, zaciskarka RJ-45, wtyki RJ-45, gniazda natynkowe lub listwowe z modułami keystone RJ-45, korytka z tworzywa sztucznego do okablowania strukturalnego, płyty montażowe, stacje lutownicze, oświetlenie punktowe, ściągacz izolacji, tester okablowania LCD z szukaczem/skanerem kabli, panel krosowy lub ramka krosownicza do modułów keystone;
 4. pracownię aplikacji i stron WWW, wyposażoną w:
  1. stanowisko dla nauczyciela wyposażone w komputer stacjonarny lub mobilny podłączony do Internetu z oprogramowaniem systemowym i użytkowym, ekran lub tablicę multimedialną i rzutnik lub telewizor multimedialny oraz urządzenie wielofunkcyjne lub drukarkę i skaner;
  2. stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) wyposażone na każdym stanowisku w: kompilatory różnych języków programowania; edytor WYSIWYG; oprogramowanie do tworzenia grafiki i animacji, obróbki materiałów audio i wideo; oprogramowanie serwera relacyjnej bazy danych z programami narzędziowymi; oprogramowanie umożliwiające tworzenie aplikacji internetowych po stronie serwera i klienta w wybranych językach programowania; podłączenie do sieci lokalnej z dostępem do Internetu; dostęp do serwera umożliwiającego publikację stron WWW i aplikacji internetowych..

W szkole prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatyk językiem obcym ukierunkowanym zawodowo jest język angielski.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni (320 godzin).

 1. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

250 godz.

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

650 godz.

EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

450 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując, z wyjątkiem szkoły policealnej dla dorosłych, minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.