Kwalifikacja Z.17

Z.17. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy

1. Wykonywanie protez dentystycznych

Uczeń:

1) objaśnia budowę anatomiczną głowy, w szczególności budowę i funkcje układu stomatognatycznego;

2) objaśnia budowę i działanie stawów skroniowo-żuchwowych oraz rozróżnia nieprawidłowości zgryzowe i zębowe;

3) określa objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych w obrębie układu stomatognatycznego;

4) wykonuje rysunki zębów w rzutach przestrzennych i modeluje korony zębów stałych w określonej skali;

5) rozróżnia zęby na podstawie opisu anatomicznego i wskazuje rolę punktów stycznych;

6) rozróżnia i charakteryzuje cechy łuków zębowych i klasyfikacje braków uzębienia;

7) rozróżnia i stosuje systemy oznaczania zębów;

8) rozróżnia normy okluzji i wzajemne relacje przestrzenne zębów przeciwstawnych;

9) rozróżnia materiały stosowane w technice dentystycznej oraz określa ich oddziaływanie na tkanki i ustrój człowieka;

10) dobiera materiały używane do wykonywania protez dentystycznych;

11) rozróżnia nowoczesne technologie stosowane w pracy technika dentystycznego;

12) dobiera i obsługuje urządzenia w zależności od wybranej technologii wykonania protez dentystycznych;

13) analizuje otrzymane wyciski protetyczne;

14) wykonuje modele gipsowe (w tym modele dzielone) z zastosowaniem różnych technik;

15) wykonuje łyżki indywidualne i wzorniki zwarciowe z zastosowaniem różnych technologii;

16) montuje modele w artykulatorze na podstawie wartości średnich i przekazanych indywidualnych pomiarów artykulometrycznych;

17) rozróżnia i stosuje metody ustawiania zębów w protezach ruchomych;

18) wykonuje dentystyczne protezy ruchome z zastosowaniem różnych technologii;

19) wykonuje ruchome protezy nieosiadające (protezy szkieletowe i nakładowe);

20) wykonuje protezy stałe zgodnie z zasadami biomechaniki i zastosowaniem różnych technologii;

21) określa błędy w wykonawstwie protez dentystycznych oraz zapobiega ich powstawaniu;

22) ocenia jakość wykonanych prac protetycznych;

23) wykonuje wszystkie protezy dentystyczne zgodnie ze zleceniem lekarza dentysty.

2. Wykonywanie aparatów ortodontycznych

Uczeń:

1) rozróżnia normy zgryzu w poszczególnych okresach rozwoju człowieka;

2) rozróżnia zaburzenia w obrębie narządu żucia i rozpoznaje przyczyny ich powstawania;

3) dokonuje podziału, charakteryzuje zasady działania i zastosowania aparatów ortodontycznych;

4) analizuje wyciski ortodontyczne;

5) wykonuje modele ortodontyczne w odniesieniu do płaszczyzn przestrzennych;

6) charakteryzuje budowę oraz zasady działania ruchomych i stałych aparatów ortodontycznych;

7) dobiera techniki i metody wykonania aparatów ortodontycznych;

8) dobiera materiały, narzędzia i urządzenia stosowane do wykonania aparatów ortodontycznych;

9) wykonuje aparaty stosowane w profilaktyce i wczesnym leczeniu szczękowo- -ortodontycznym;

10) wykonuje aparaty ortodontyczne lecznicze jednoszczękowe i dwuszczękowe;

11) wykonuje aparaty retencyjne;

12) wykonuje protezy dziecięce;

13) określa zastosowanie śrub ortodontycznych;

14) dobiera, wykonuje i montuje elementy druciane i akrylowe do aparatów ortodontycznych;

15) identyfikuje błędy w wykonawstwie aparatów ortodontycznych oraz zapobiega ich powstawaniu;

16) ocenia jakość wykonanych aparatów ortodontycznych;

17) wykonuje aparaty ortodontyczne zgodnie ze zleceniem lekarza dentysty.

3. Wykonywanie szyn, protez pooperacyjnych i epitez twarzy

Uczeń:

1) rozróżnia rodzaje i określa zastosowanie szyn;

2) dobiera metody oraz materiały i urządzenia do wykonania szyn;

3) wykonuje szyny terapeutyczne, pourazowe, ochronne oraz nakładki do wybielania;

4) wykonuje szyny z zastosowaniem różnych technologii;

5) wykonuje protezy pooperacyjne (z obturatorem);

6) wykonuje protezy zewnątrzustne (epitezy twarzy);

7) określa błędy w wykonawstwie szyn i protez pooperacyjnych oraz zapobiega ich powstawaniu;

8) ocenia jakość wykonanych szyn, protez pooperacyjnych i epitez twarzy;

9) wykonuje szyny, protezy pooperacyjne i epitezy twarzy zgodnie ze zleceniem lekarza dentysty.

4. Wykonywanie rekonstrukcji i napraw protez dentystycznych, aparatów ortodontycznych i szyn

Uczeń:

1) określa rodzaje i przyczyny powstawania uszkodzeń protez ruchomych;

2) wykonuje podścielenie protez całkowitych, w tym z pełną wymianą płyty (rebazacja);

3) wykonuje rekonstrukcje i naprawy protez ruchomych, w tym z zastosowaniem technologii łączenia metali;

4) określa rodzaje i przyczyny powstawania uszkodzeń uzupełnień stałych;

5) określa rodzaje i przyczyny powstawania uszkodzeń aparatów ortodontycznych;

6) wykonuje naprawy i rekonstrukcje ruchomych i stałych aparatów ortodontycznych;

7) rozróżnia metody wykonywania napraw szyn terapeutycznych i pourazowych;

8) rozróżnia metody wykonywania napraw protez pooperacyjnych;

9) ocenia jakość wykonanych napraw i rekonstrukcji.