Kwalifikacja MS.15

MS.15. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy

1. Wykonywanie protez dentystycznych

Uczeń:

 1. objaśnia budowę anatomiczną głowy, w szczególności budowę i funkcje układu stomatognatycznego;
 2. objaśnia budowę i działanie stawów skroniowo-żuchwowych oraz rozróżnia nieprawidłowości zgryzowe i zębowe;
 3. określa objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych w obrębie układu stomatognatycznego;
 4. wykonuje rysunki zębów w rzutach przestrzennych i modeluje korony zębów stałych w określonej skali;
 5. rozróżnia zęby na podstawie opisu anatomicznego i wskazuje rolę punktów stycznych;
 6. rozróżnia i charakteryzuje cechy łuków zębowych i klasyfikacje braków uzębienia;
 7. rozróżnia i stosuje systemy oznaczania zębów;
 8. rozróżnia normy okluzji i wzajemne relacje przestrzenne zębów przeciwstawnych;
 9. rozróżnia materiały stosowane w technice dentystycznej oraz określa ich oddziaływanie na tkanki i ustrój człowieka;
 10. dobiera materiały używane do wykonywania protez dentystycznych;
 11. rozróżnia nowoczesne technologie stosowane w pracy technika dentystycznego;
 12. dobiera i obsługuje urządzenia w zależności od wybranej technologii wykonania protez dentystycznych;
 13. analizuje otrzymane wyciski protetyczne;
 14. wykonuje modele gipsowe (w tym modele dzielone) z zastosowaniem różnych technik;
 15. wykonuje łyżki indywidualne i wzorniki zwarciowe z zastosowaniem różnych technologii;
 16. montuje modele w artykulatorze na podstawie wartości średnich i przekazanych indywidualnych pomiarów artykulometrycznych;
 17. rozróżnia i stosuje metody ustawiania zębów w protezach ruchomych;
 18. wykonuje dentystyczne protezy ruchome z zastosowaniem różnych technologii;
 19. wykonuje ruchome protezy nieosiadające (protezy szkieletowe i nakładowe);
 20. wykonuje protezy stałe zgodnie z zasadami biomechaniki i zastosowaniem różnych technologii;
 21. określa błędy w wykonawstwie protez dentystycznych oraz zapobiega ich powstawaniu;
 22. ocenia jakość wykonanych prac protetycznych;
 23. wykonuje wszystkie protezy dentystyczne zgodnie ze zleceniem lekarza dentysty.

2. Wykonywanie aparatów ortodontycznych

Uczeń:

 1. rozróżnia normy zgryzu w poszczególnych okresach rozwoju człowieka;
 2. rozróżnia zaburzenia w obrębie narządu żucia i rozpoznaje przyczyny ich powstawania;
 3. dokonuje podziału, charakteryzuje zasady działania i zastosowania aparatów ortodontycznych;
 4. analizuje wyciski ortodontyczne;
 5. wykonuje modele ortodontyczne w odniesieniu do płaszczyzn przestrzennych;
 6. charakteryzuje budowę oraz zasady działania ruchomych i stałych aparatów ortodontycznych;
 7. dobiera techniki i metody wykonania aparatów ortodontycznych;
 8. dobiera materiały, narzędzia i urządzenia stosowane do wykonania aparatów ortodontycznych;
 9. wykonuje aparaty stosowane w profilaktyce i wczesnym leczeniu szczękowo-ortodontycznym;
 10. wykonuje aparaty ortodontyczne lecznicze jednoszczękowe i dwuszczękowe;
 11. wykonuje aparaty retencyjne;
 12. wykonuje protezy dziecięce;
 13. określa zastosowanie śrub ortodontycznych;
 14. dobiera, wykonuje i montuje elementy druciane i akrylowe do aparatów ortodontycznych;
 15. identyfikuje błędy w wykonawstwie aparatów ortodontycznych oraz zapobiega ich powstawaniu;
 16. ocenia jakość wykonanych aparatów ortodontycznych;
 17. wykonuje aparaty ortodontyczne zgodnie ze zleceniem lekarza dentysty.

3. Wykonywanie szyn, protez pooperacyjnych i epitez twarzy

Uczeń:

 1. rozróżnia rodzaje i określa zastosowanie szyn;
 2. dobiera metody oraz materiały i urządzenia do wykonania szyn; 
 3. wykonuje szyny terapeutyczne, pourazowe, ochronne oraz nakładki do wybielania;
 4. wykonuje szyny z zastosowaniem różnych technologii;
 5. wykonuje protezy pooperacyjne (z obturatorem);
 6. wykonuje protezy zewnątrzustne (epitezy twarzy);
 7. kreśla błędy w wykonawstwie szyn i protez pooperacyjnych oraz zapobiega ich powstawaniu;
 8. ocenia jakość wykonanych szyn, protez pooperacyjnych i epitez twarzy;
 9. wykonuje szyny, protezy pooperacyjne i epitezy twarzy zgodnie ze zleceniem lekarza dentysty.

4. Wykonywanie rekonstrukcji i napraw protez dentystycznych, aparatów ortodontycznych i szyn

Uczeń:

 1. określa rodzaje i przyczyny powstawania uszkodzeń protez ruchomych;
 2. wykonuje podścielenie protez całkowitych, w tym z pełną wymianą płyty (rebazacja);
 3. wykonuje rekonstrukcje i naprawy protez ruchomych, w tym z zastosowaniem technologii łączenia metali;
 4. określa rodzaje i przyczyny powstawania uszkodzeń uzupełnień stałych;
 5. określa rodzaje i przyczyny powstawania uszkodzeń aparatów ortodontycznych;
 6. wykonuje naprawy i rekonstrukcje ruchomych i stałych aparatów ortodontycznych;
 7. rozróżnia metody wykonywania napraw szyn terapeutycznych i pourazowych;
 8. rozróżnia metody wykonywania napraw protez pooperacyjnych;
 9. ocenia jakość wykonanych napraw i rekonstrukcji.