Kwalifikacja EE.15

EE.15. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych

1. Montaż urządzeń i instalacji chłodniczych

Uczeń:

 1. rozpoznaje elementy instalacji chłodniczych oraz określa ich funkcje;
 2. rozpoznaje rodzaje urządzeń chłodniczych oraz określa ich zastosowanie;
 3. wykonuje obliczenia związane z projektowaniem instalacji chłodniczych;
 4. posługuje się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami obsługi urządzeń i instalacji chłodniczych;
 5. sporządza zapotrzebowanie na materiały oraz kalkuluje koszty robót związanych z montażem urządzeń i instalacji chłodniczych;
 6. organizuje prace związane z montażem urządzeń i instalacji chłodniczych;
 7. dobiera materiały i narzędzia do montażu urządzeń i instalacji chłodniczych;
 8. wyznacza trasę prowadzenia przewodów oraz miejsca montażu uzbrojenia urządzeń i instalacji chłodniczych;
 9. wykonuje montaż elementów instalacji chłodniczych w obiektach budowlanych oraz środkach transportu;
 10. montuje układy zasilania, sterowania i zabezpieczeń elektrycznych stosowanych w instalacjach chłodniczych;
 11. ocenia jakość prac związanych z montażem instalacji chłodniczych;
 12. wykonuje próby szczelności instalacji chłodniczych;
 13. wykonuje izolacje antykorozyjne, termiczne, przeciwwilgociowe i przeciwdrganiowe urządzeń i instalacji chłodniczych;
 14. wykonuje czynności związane z napełnianiem instalacji chłodniczych;
 15. wykonuje czynności związane z uruchomieniem i regulacją instalacji chłodniczych;
 16. wykonuje pomiary parametrów pracy urządzeń i instalacji chłodniczych;
 17. wykonuje obmiar robót związanych z montażem instalacji chłodniczych;
 18. przestrzega zasad odbioru technicznego instalacji chłodniczych.

2. Eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych

Uczeń:

 1. posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń chłodniczych;
 2. planuje przeglądy techniczne urządzeń i instalacji chłodniczych;
 3. kontroluje stan techniczny urządzeń i instalacji chłodniczych;
 4. kontroluje parametry pracy urządzeń i instalacji chłodniczych;
 5. korzysta z systemów monitoringu oraz automatycznego przesyłania danych dotyczących parametrów pracy instalacji chłodniczych;
 6. dobiera narzędzia i przyrządy do pomiaru parametrów technicznych urządzeń chłodniczych;
 7. przeprowadza regulację instalacji chłodniczych;
 8. organizuje oraz wykonuje prace związane z konserwacją instalacji i urządzeń chłodniczych;
 9. prowadzi dokumentację związaną z eksploatacją instalacji i urządzeń chłodniczych;
 10. rozpoznaje procesy technologiczne związane z zamrażaniem i przechowywaniem żywności oraz innych materiałów;
 11. rozpoznaje zagrożenia związane z wyciekiem czynników chłodniczych oraz stosuje sposoby zapobiegania;
 12. przestrzega zasad odzyskiwania, uzdatniania lub utylizacji czynników i olejów chłodniczych.

3. Naprawa urządzeń i instalacji chłodniczych

Uczeń:

 1. określa przyczyny awarii urządzeń i instalacji chłodniczych;
 2. planuje czynności związane z demontażem urządzeń i instalacji chłodniczych;
 3. ocenia stan techniczny urządzeń i instalacji chłodniczych;
 4. kalkuluje koszty naprawy urządzeń i instalacji chłodniczych;
 5. dobiera materiały i narzędzia do naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów maszyn i urządzeń chłodniczych;
 6. wykonuje czynności związane z opróżnianiem i napełnianiem instalacji chłodniczych;
 7. usuwa przyczyny awarii urządzeń i instalacji chłodniczych;
 8. wykonuje próby szczelności instalacji chłodniczych po wykonanej naprawie;
 9. wykonuje czynności związane z uruchomieniem instalacji chłodniczych po naprawie;
 10. prowadzi dokumentację związaną z naprawą urządzeń i instalacji chłodniczych;
 11. wykonuje czynności związane z wymianą czynników i olejów chłodniczych;
 12. ocenia stan izolacji ochronnych stosowanych w urządzeniach i instalacjach chłodniczych;
 13. wykonuje czynności związane z naprawą lub wymianą uszkodzonych elementów izolacji ochronnych stosowanych w urządzeniach i instalacjach chłodniczych;
 14. wykonuje demontaż urządzeń i instalacji chłodniczych z zachowaniem przepisów i norm obowiązujących w tym zakresie.