Kwalifikacja S.09

S.09. Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej/telewizyjnej

1. Przygotowanie produkcji filmowej/telewizyjnej

Uczeń:

1) przestrzega zasad planowania procesu produkcji filmowej/telewizyjnej;

2) przestrzega zasad sporządzania dokumentacji produkcyjnej audycji telewizyjnej i filmu;

3) przestrzega zasad doboru zespołów realizacyjnych w produkcji filmowej/telewizyjnej oraz doboru obsady aktorskiej;

4) rezerwuje usługi niezbędne do realizacji produkcji filmowej/telewizyjnej;

5) rozróżnia rodzaje nośników stosowanych do rejestracji audycji telewizyjnych i filmów;

6) rozróżnia rodzaje filmowego i telewizyjnego sprzętu zdjęciowego, dźwiękowego i oświetleniowego oraz materiałów do produkcji filmowej/telewizyjnej;

7) sporządza zapotrzebowania na sprzęt i materiały do określonej produkcji filmowej/telewizyjnej;

8) przestrzega procedur wyboru obiektów zdjęciowych;

9) przygotowuje dane i sporządza kosztorys planowanej produkcji;

10) przygotowuje projekty umów z wykonawcami, podwykonawcami i aktorami.

2. Realizacja produkcji filmowej/telewizyjnej

Uczeń:

1) sporządza bieżącą dokumentację produkcyjną;

2) przestrzega zasad monitorowania kosztów produkcji filmowej/telewizyjnej;

3) przestrzega procedur zabezpieczenia mienia grupy zdjęciowej podczas produkcji oraz mienia wypożyczonego;

4) monitoruje przebieg produkcji oraz analizuje jej zgodność z harmonogramem;

5) organizuje prace związane z planem zdjęciowym i jego likwidacją.

3. Postprodukcja filmowa/telewizyjna

Uczeń:

1) dobiera i zamawia zestawy montażowe;

2) przygotowuje materiały do wykonania postsynchronów;

3) organizuje pracę aktorów podczas realizacji postsynchronów;

4) rozróżnia etapy opracowywania warstwy dźwiękowej filmu i audycji telewizyjnej;

5) przestrzega zasad kopiowania filmów i przegrywania audycji telewizyjnych;

6) organizuje przeglądy techniczne audycji gotowych do emisji;

7) organizuje pomieszczenia do przeprowadzenia kolaudacji filmów i audycji telewizyjnych;

8) wykonuje czynności związane z rozwiązaniem grupy zdjęciowej;

9) wykonuje czynności związane z rozliczeniem kosztów produkcji;

10) przygotowuje materiały do metryki filmu;

11) sporządza dokumentację do wykonania teledysków i zwiastunów;

12) przygotowuje materiały informacyjno-reklamowe, fotosy i listy dialogowe;

13) przygotowuje dane do sporządzenia sprawozdania organizacyjno-ekonomicznego z realizacji filmu lub audycji telewizyjnej;

14) przygotowuje dokumentację do rozliczenia dotacji ze środków publicznych;

15) przygotowuje i przekazuje dokumentację filmu lub audycji telewizyjnej do archiwum.