Kwalifikacja BD.32

BD.32. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i  gospodarką nieruchomościami

.1 Zakładanie, modernizacja i aktualizacja katastru nieruchomości

Uczeń:

 1. korzysta z gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
 2. korzysta z danych katastru nieruchomości;
 3. sprawdza stan prawny nieruchomości w księgach wieczystych;
 4. korzysta z dokumentacji geodezyjnej i dokumentacji prawnej katastru nieruchomości;
 5. sporządza opisową i graficzną bazę danych katastru nieruchomości;
 6. aktualizuje dane katastru nieruchomości;
 7. wykonuje czynności związane z modernizacją bazy danych ewidencji gruntów i budynków;
 8. wykonuje czynności techniczno-prawne związane z ustaleniem przebiegu granic;
 9. sporządza i kompletuje dokumentację geodezyjną dotyczącą ustalenia przebiegu granic.

2. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami

Uczeń:

 1. odszukuje punkty graniczne i wykonuje ich pomiar;
 2. korzysta z opracowań planistycznych;
 3. sporządza dokumentację geodezyjną do celów prawnych;
 4. wykonuje czynności techniczno-prawne związane ze wznowieniem znaków granicznych i wyznaczeniem punktów granicznych;
 5. wykonuje czynności techniczno-prawne związane z podziałem nieruchomości;
 6. wykonuje czynności techniczno-prawne związane z rozgraniczeniem nieruchomości;
 7. wykonuje czynności techniczno-prawne związane ze scaleniem i wymianą gruntów;
 8. wykonuje czynności techniczno-prawne związane ze scaleniem i podziałem nieruchomości;
 9. wykonuje czynności techniczno-prawne związane z wywłaszczeniem nieruchomości;
 10. sporządza dokumentację wykonanych prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami.