Kwalifikacja BD.30

BD.30. Organizacja i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych

1. Organizacja robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz wykonywaniem robót ziemnych

Uczeń:

 1. posługuje się dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi zagospodarowania terenu budowy oraz wykonywania robót ziemnych;
 2. sporządza plan zagospodarowania terenu budowy;
 3. przestrzega zasad sporządzania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz uczestniczy w jego opracowywaniu;
 4. dobiera sposoby zabezpieczania i oznakowania terenu budowy;
 5. określa sposoby wykonywania obiektów zaplecza administracyjno-socjalnego oraz obiektów tymczasowych;
 6. dobiera sposoby wykonywania robót ziemnych oraz zabezpieczania skarp, wykopów i nasypów;
 7. dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz robotami ziemnymi;
 8. sporządza zapotrzebowanie na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz robotami ziemnymi;
 9. sporządza harmonogramy robót ziemnych i robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
 10. dobiera zespoły robocze do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robotami ziemnymi oraz koordynuje ich pracę;
 11. kontroluje wykonywanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz wykonywaniem robót ziemnych.

2. Organizacja robót budowlanych stanu surowego

Uczeń:

 1. posługuje się dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót budowlanych stanu surowego;
 2. rozróżnia technologie wykonania elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych i robót budowlanych;
 3. określa rodzaje połączeń elementów konstrukcyjnych;
 4. dobiera sposoby wykonywania robót betoniarskich, zbrojarskich, ciesielskich i murarskich;
 5. dobiera sposoby wykonywania izolacji budowlanych;
 6. dobiera sposoby wykonywania ścian niekonstrukcyjnych;
 7. dobiera sposoby wykonywania pokryć dachowych oraz obróbek dekarskich;
 8. dobiera sposoby montażu systemów odwodnień połaci dachowych;
 9. przestrzega zasad montażu okien, drzwi i wyrobów ślusarsko-kowalskich;
 10. dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do robót budowlanych stanu surowego;
 11. sporządza zapotrzebowanie na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót budowlanych stanu surowego;
 12. sporządza harmonogramy robót budowlanych stanu surowego;
 13. dobiera zespoły robocze do wykonywania robót budowlanych stanu surowego i koordynuje ich pracę;
 14. kontroluje wykonanie robót budowlanych stanu surowego.

3. Organizacja robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych

Uczeń:

 1. posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót remontowych obiektów budowlanych;
 2. określa rodzaj i zakres robót remontowych w obiektach budowlanych;
 3. wykonuje inwentaryzację obiektów budowlanych przeznaczonych do remontu;
 4. przestrzega zasad prowadzenia książki obiektu budowlanego;
 5. przestrzega zasad sporządzania wniosków o pozwolenie na remont obiektów budowlanych;
 6. dobiera sposoby wykonywania remontów obiektów budowlanych;
 7. dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania remontów obiektów budowlanych;
 8. sporządza zapotrzebowanie na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania remontów obiektów budowlanych;
 9. sporządza harmonogramy robót remontowych obiektów budowlanych;
 10. dobiera zespoły robocze do wykonywania remontów obiektów budowlanych i koordynuje ich pracę;
 11. kontroluje wykonanie robót remontowych obiektów budowlanych.

4. Organizacja robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych

Uczeń:

 1. posługuje się dokumentacją projektową rozbiórki obiektów budowlanych;
 2. wykonuje inwentaryzację obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbiórki;
 3. przestrzega zasad sporządzania wniosków o pozwolenie na rozbiórkę obiektów budowlanych;
 4. dobiera sposoby zabezpieczania i oznakowania terenu robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;
 5. dobiera sposoby wykonywania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;
 6. dobiera środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;
 7. sporządza harmonogramy robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;
 8. dobiera zespoły robocze do wykonywania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych i koordynuje ich pracę;
 9. kontroluje wykonanie robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;
 10. sporządza rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki obiektów budowlanych.

5. Sporządzanie kosztorysów robót budowlanych

Uczeń:

 1. rozróżnia rodzaje kosztorysów oraz przestrzega zasad ich sporządzania;
 2. rozróżnia dokumenty przetargowe;
 3. posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz specyfikacjami istotnych warunków zamówienia;
 4. korzysta z katalogów nakładów rzeczowych i publikacji cenowych do kosztorysowania robót budowlanych;
 5. sporządza przedmiary robót budowlanych;
 6. wykonuje obmiary robót budowlanych;
 7. ustala założenia do kosztorysowania robót budowlanych;
 8. sporządza kosztorysy ofertowe, inwestorskie, zamienne, dodatkowe i powykonawcze;
 9. stosuje programy komputerowe do sporządzania kosztorysów;
 10. korzysta z publikacji cenowych do szacowania wartości zamówienia;
 11. sporządza oferty na roboty budowlane.