Kwalifikacja BD.29

BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno–budowlanych

1. Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych

Uczeń:

 1. posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonywania zapraw murarskich oraz murowanych konstrukcji budowlanych;
 2. rozróżnia rodzaje murowanych konstrukcji budowlanych;
 3. rozróżnia rodzaje zapraw murarskich, określa ich właściwości i zastosowanie;
 4. rozpoznaje sposoby wiązania cegieł w murach;
 5. dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych oraz ich remontów i rozbiórek;
 6. przestrzega zasad wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych oraz robót związanych z ich remontami i rozbiórką;
 7. kontroluje roboty związane z przygotowywaniem zapraw murarskich i wykonywaniem murowanych konstrukcji budowlanych oraz remontami i rozbiórką murowanych konstrukcji budowlanych.

1. Wykonywanie konstrukcji żelbetowych monolitycznych

Uczeń:

 1. posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania form i deskowań oraz robót zbrojarskich i betoniarskich;
 2. rozróżnia rodzaje prętów zbrojeniowych oraz określa ich zastosowanie;
 3. dobiera materiały, narzędzia, sprzęt do wykonywania form i deskowań oraz robót zbrojarskich i betoniarskich;
 4. dobiera środki transportu prętów, siatek, szkieletów zbrojeniowych, form i deskowań oraz mieszanek betonowych;
 5. dobiera sposoby przygotowywania prętów, siatek i szkieletów zbrojeniowych;
 6. przestrzega zasad wykonywania konstrukcji żelbetowych monolitycznych;
 7. kontroluje przygotowanie deskowań i form do ułożenia zbrojenia;
 8. kontroluje wykonywanie robót związanych z przygotowywaniem prętów, siatek i szkieletów zbrojeniowych do montażu;
 9. dobiera metody zagęszczania mieszanki betonowej oraz sposoby pielęgnacji świeżego betonu;
 10. kontroluje wykonywanie robót związanych układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej oraz pielęgnacją świeżego betonu;
 11. dobiera sposoby naprawy monolitycznych konstrukcji żelbetowych.

1. Montaż konstrukcji budowlanych

Uczeń:

 1. posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;
 2. rozróżnia rodzaje konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;
 3. dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu elementów konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;
 4. dobiera technologie montażu i transportu konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;
 5. dobiera metody połączeń elementów konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;
 6. przestrzega zasad montażu konstrukcji budowlanych;
 7. kontroluje wykonanie połączeń elementów konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;
 8. dobiera rodzaje zawiesi montażowych stosowanych podczas transportu i montażu konstrukcji budowlanych;
 9. kontroluje sposób zabezpieczenia montowanej konstrukcji przed utratą stateczności;
 10. kontroluje wstępne mocowanie i rektyfikację elementów konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;
 11. dobiera technologie demontażu konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;
 12. kontroluje wykonywanie robót związanych z montażem konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;
 13. kontroluje prace związane z remontami i demontażem konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;
 14. dobiera technologie wykonania robót zbrojarskich, betoniarskich i ciesielskich związanych z montażem typowych prefabrykowanych elementów żelbetowych;
 15. dobiera metody zabezpieczenia elementów konstrukcji drewnianych przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi;
 16. dobiera technologie wykonywania antykorozyjnych i ogniochronnych zabezpieczeń elementów konstrukcji stalowych.