Kwalifikacja BD.25

BD.25. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów

1. Organizowanie robót związanych z budową dróg i obiektów inżynierskich

Uczeń:

 1. posługuje się dokumentacją projektową dróg i obiektów inżynierskich;
 2. dobiera materiały do budowy dróg i obiektów inżynierskich;
 3. dobiera maszyny i narzędzia do wykonania robót ziemnych, budowy dróg i obiektów inżynierskich;
 4. organizuje transport materiałów przeznaczonych do budowy dróg i obiektów inżynierskich;
 5. opracowuje harmonogramem robót związanych z budową dróg i obiektów inżynierskich;
 6. dobiera metody odwodnienia dróg i obiektów inżynierskich;
 7. organizuje i koordynuje prace związane z budową urządzeń odwadniających na terenach zabudowanych i niezabudowanych;
 8. organizuje i nadzoruje realizację prac związanych z budową dróg i obiektów inżynierskich;
 9. wykonuje pomiary ruchu drogowego;
 10. wykonuje pomiary dotyczące stanu technicznego dróg i obiektów inżynierskich;
 11. wykonuje prace związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 12. planuje i nadzoruje organizację ruchu podczas prowadzenia robót w pasie drogowym;
 13. podejmuje działania związane z zapewnieniem odpowiedniego stanu dróg i obiektów inżynierskich;
 14. sporządza dokumentację dotyczącą jakości wykonania robót związanych z budową dróg i obiektów inżynierskich;
 15. prowadzi dokumentację ewidencyjną dróg i obiektów mostowych;
 16. wykonuje kontrolne pomiary sytuacyjno-wysokościowe związane z budową dróg i obiektów inżynierskich.

2. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem oraz remontami dróg i obiektów inżynierskich

Uczeń:

 1. dokonuje przeglądów technicznych dróg i obiektów inżynierskich;
 2. ocenia stan techniczny dróg i obiektów inżynierskich;
 3. przygotowuje dokumentację dotyczącą stanu technicznego nawierzchni dróg i obiektów inżynierskich przeznaczonych do remontu;
 4. dobiera materiały, maszyny i urządzenia do robót związanych z utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich w wymaganym stanie technicznym;
 5. organizuje i koordynuje wykonywanie robót interwencyjnych oraz robót związanych z bieżącą konserwację dróg i obiektów inżynierskich;
 6. organizuje transport materiałów, maszyn i urządzeń drogowych;
 7. zabezpiecza i oznakowuje teren robót związanych z utrzymaniem i remontami dróg i obiektów inżynierskich;
 8. planuje i organizuje prace związane z utrzymaniem zieleni w pasie drogowym;
 9. prowadzi książki dróg i obiektów inżynierskich oraz ich dokumentację ewidencyjną;
 10. prowadzi racjonalną gospodarkę materiałami odzyskanymi podczas robót remontowych dróg i obiektów inżynierskich.

3. Kosztorysowanie robót drogowych

Uczeń:

 1. rozróżnia rodzaje kosztorysów oraz przestrzega zasad ich sporządzania;
 2. korzysta z dokumentacji technicznej  podczas sporządzania kosztorysów dróg i obiektów inżynierskich;
 3. ustala założenia do kosztorysowania;
 4. sporządza przedmiar robót związanych z budową dróg i obiektów inżynierskich;
 5. sporządza obmiar robót związanych z budową dróg i obiektów inżynierskich;
 6. korzysta z katalogów nakładów rzeczowych i publikacji cenowych do kosztorysowania robót budowlanych;
 7. sporządza kosztorysy robót drogowych;
 8. stosuje programy komputerowe do sporządzania kosztorysów.