Kwalifikacja BD.23

BD.23. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych

1. Organizowanie i koordynacja robót związanych z budową dróg kolejowych

Uczeń:

 1. posługuje się dokumentacją dróg kolejowych, normami oraz przepisami prawa dotyczącymi budowy dróg kolejowych;
 2. sporządza przedmiar robót związanych z budową dróg kolejowych;
 3. wykonuje polowe badania gruntów;
 4. stosuje metody wykonywania podtorza i nawierzchni kolejowej;
 5. rozróżnia materiały stosowane do budowy podtorza, systemów odwadniających i nawierzchni kolejowej;
 6. dobiera maszyny i urządzenia do budowy podtorza i nawierzchni kolejowej w określonej technologii;
 7. organizuje roboty związane z zagospodarowaniem terenu budowy;
 8. organizuje transport i magazynowanie materiałów przeznaczonych do budowy dróg kolejowych;
 9. organizuje roboty związane z budową podtorza, urządzeń odwadniających i nawierzchni kolejowej;
 10. określa sposoby zabezpieczenia wykopów, przekopów i nasypów;
 11. stosuje zasady wykonywania kontrolnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych związanych z prowadzonymi robotami;
 12. sporządza dokumentację pomiarową;
 13. prowadzi kontrolę jakości wykonywanych robót związanych z budową dróg kolejowych;
 14. sporządza obmiar robót związanych z budową dróg kolejowych oraz rozlicza zużyte materiały.

2. Kontrola stanu dróg kolejowych

Uczeń:

 1. stosuje zasady dozorowania stanu nawierzchni kolejowej i podtorza podczas obchodu linii kolejowej;
 2. dokumentuje usterki rozpoznane podczas obchodu linii kolejowej;
 3. kontroluje stan nawierzchni, podtorza i urządzeń odwadniających;
 4. dobiera przyrządy do wykonywania bezpośrednich pomiarów elementów dróg kolejowych;
 5. stosuje zasady wykonywania pomiarów bezpośrednich elementów dróg kolejowych oraz sporządzania szkiców;
 6. stosuje zasady przeprowadzania oględzin oraz badań technicznych rozjazdów;
 7. określa zasady pomiaru pełzania toków szynowych w torze;
 8. stosuje zasady prowadzenia dokumentacji toru bezstykowego;
 9. określa zasady prowadzenia badań defektoskopowych szyn;
 10. rozpoznaje typowe uszkodzenia nawierzchni, podtorza i urządzeń odwadniających;
 11. sprawdza warunki utrzymania widoczności w trójkątach widzialności na przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach dla pieszych;
 12. podejmuje działania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego;
 13. stosuje zasady prowadzenia  dokumentacji eksploatacyjnej  torów,  rozjazdów i podtorza.

3. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem dróg kolejowych w wymaganym stanie technicznym

Uczeń:

 1. rozpoznaje technologie wykonania dróg kolejowych;
 2. posługuje się dokumentacją dotyczącą stanu nawierzchni kolejowej i prowadzonych robót naprawczych;
 3. określa rodzaj i zakres napraw nawierzchni kolejowej;
 4. dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do naprawy dróg kolejowych;
 5. organizuje prace związane z wykonywaniem napraw dróg kolejowych
 6. organizuje prace pomocnicze związane z utrzymaniem podtorza oraz urządzeń odwadniających;
 7. określa warunki dojazdu pracowników oraz  transportu materiałów, sprzętu i narzędzi na miejsce prowadzonych robót;
 8. organizuje roboty na czynnych torach oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie;
 9. stosuje zasady wykonywania pomiarów sytuacyjno-wysokościowych związane z prowadzonymi robotami w torach;
 10. kontroluje jakość wykonania robót związanych z utrzymaniem dróg kolejowych w wymaganym stanie technicznym;
 11. przestrzega procedur dotyczących wstępnego odbioru robót;
 12. określa zasady sporządzania dokumentacji powykonawczej robót związanych z utrzymaniem dróg kolejowych w wymaganym stanie technicznym;
 13. określa zasady racjonalnej gospodarki materiałami stosowanymi do budowy dróg kolejowych;
 14. organizuje prace związane z zapewnieniem bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego w warunkach zimowych;
 15. dobiera sposoby zabezpieczenia i osygnalizowania miejsc prowadzenia robót związanych z utrzymaniem dróg kolejowych w wymaganym stanie technicznym.