Kwalifikacja BD.22

BD.22. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci i instalacji sanitarnych

1. Organizowanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych

Uczeń:

 1. określa sposoby ujmowania i uzdatniania wód powierzchniowych i podziemnych;
 2. rozpoznaje procesy oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów ściekowych;
 3. określa warunki odprowadzania ścieków;
 4. posługuje się dokumentacją projektową i eksploatacyjną sieci oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych;
 5. wykonuje obliczenia związane z projektowaniem sieci oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych;
 6. wykonuje przedmiar i obmiar robót związanych z budową oraz eksploatacją sieci i instalacji wodociągowych oraz kanalizacyjnych, a także sporządza kosztorysy tych robót;
 7. organizuje prace związane z budową, montażem, remontem i modernizacją sieci oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych;
 8. opracowuje dokumentację budowy sieci oraz montażu instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych dotyczącą wykonywanych robót;
 9. kontroluje i diagnozuje stan techniczny sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych;
 10. lokalizuje miejsca awarii sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz określa przyczyny ich powstawania.

2. Organizowanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych

Uczeń:

 1. określa warunki techniczne eksploatacji odbiorników gazu;
 2. posługuje się dokumentacją projektową i eksploatacyjną sieci i instalacji gazowych;
 3. wykonuje obliczenia związane z projektowaniem gazociągów, przyłączy i instalacji gazowych;
 4. wykonuje przedmiar i obmiar robót związanych z budową oraz eksploatacją sieci, przyłączy i instalacji gazowych oraz sporządza kosztorysy tych robót;
 5. organizuje prace związane z budową i eksploatacją sieci gazowych, przyłączy i instalacji gazowych;
 6. prowadzi dokumentację budowy sieci gazowych, przyłączy oraz montażu instalacji gazowych dotyczącą wykonywanych robót;
 7. przestrzega zasad odbiorów technicznych sieci, przyłączy i instalacji gazowych;
 8. przestrzega zasad przekazywania sieci, przyłączy i instalacji gazowych odbiorcom do użytkowania;
 9. przewiduje zagrożenia wynikające z niekontrolowanego wycieku paliwa gazowego.

3. Organizowanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych

Uczeń:

 1. rozróżnia rodzaje źródeł ciepła oraz energii konwencjonalnej i niekonwencjonalnej;
 2. określa warunki techniczne budowy sieci, przyłączy i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych;
 3. określa warunki techniczne eksploatacji kotłowni;
 4. posługuje się dokumentacją projektową i eksploatacyjną sieci, przyłączy, węzłów ciepłowniczych i instalacji grzewczych;
 5. wykonuje obliczenia związane z projektowaniem sieci ciepłowniczych, przyłączy oraz instalacji grzewczych;
 6. wykonuje przedmiar i obmiar robót związanych z budową oraz eksploatacją sieci, przyłączy i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych, a także sporządza kosztorysy tych robót;
 7. organizuje prace związane z budową, eksploatacją i modernizacją sieci, przyłączy, kotłowni, węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych;
 8. kontroluje stan techniczny sieci, przyłączy i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych,
 9. lokalizuje miejsca awarii w sieciach, przyłączach, kotłowniach i węzłach ciepłowniczych oraz instalacjach grzewczych oraz określa przyczyny ich powstawania.

4. Organizowanie robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Uczeń:

 1. określa parametry powietrza wymagane w pomieszczeniach;
 2. określa sposoby wentylacji obiektów budowlanych, pomieszczeń i stanowisk roboczych;
 3. posługuje się dokumentacją projektową i eksploatacyjną instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
 4. wykonuje obliczenia związane z projektowaniem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
 5. dobiera uzbrojenie oraz aparaturę kontrolno-pomiarową do montażu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
 6. wykonuje przedmiar i obmiar robót związanych z montażem oraz eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz sporządza kosztorysy tych robót;
 7. określa warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
 8. organizuje prace związane z montażem i eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
 9. przeprowadza kontrolę stanu technicznego instalacji oraz urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
 10. lokalizuje miejsca awarii instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz określa przyczyny ich powstawania.