Kwalifikacja BD.19

BD.19. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych

1. Organizowanie robót związanych z budową sieci gazowych

Uczeń:

 1. klasyfikuje sieci gazowe według określonych kryteriów;
 2. rozpoznaje obiekty sieci gazowych oraz określa ich funkcje;
 3. rozpoznaje rodzaje i układy gazociągów;
 4. posługuje się dokumentacją projektową i dokumentacją geodezyjno-kartograficzną sieci gazowych;
 5. wykonuje obliczenia związane z projektowaniem gazociągów, przyłączy i instalacji gazowych;
 6. wykonuje przedmiary robót związanych z budową sieci gazowych i sporządza kosztorysy tych robót;
 7. organizuje roboty montażowe związane z budową gazociągów i przyłączy gazowych;
 8. przygotowuje, oznakowuje oraz zabezpiecza teren robót związanych z budową gazociągów i przyłączy gazowych;
 9. wykonuje roboty ziemne związane z budową gazociągów i przyłączy gazowych;
 10. dobiera materiały, uzbrojenie, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową oraz aparaturę zabezpieczającą do budowy sieci gazowych;
 11. dobiera sprzęt i narzędzia do montażu gazociągów i przyłączy gazowych;
 12. wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie, urządzenia oraz aparaturę kontrolno-pomiarową w sieciach gazowych;
 13. dobiera i montuje gazomierze przemysłowe;
 14. montuje punkty redukcyjno-pomiarowe sieci gazowych;
 15. montuje i zabezpiecza kurki główne;
 16. wykonuje obmiar robót związanych z budową sieci gazowych;
 17. ocenia jakość wykonania robót związanych z budową sieci gazowych;
 18. wykonuje prace związane ze znakowaniem trasy gazociągów i przyłączy gazowych;
 19. przestrzega procedur podczas wykonywania prób ciśnieniowych i prób szczelności sieci gazowych;
 20. przestrzega zasad dokumentowania prób ciśnieniowych i prób szczelności sieci gazowych;
 21. wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne gazociągów i przyłączy gazowych;
 22. przeprowadza i dokumentuje odbiór techniczny sieci gazowej;
 23. wykonuje przedmiar i obmiar robót związanych z budową sieci gazowych.

2. Organizowanie robót związanych z eksploatacją sieci gazowych

Uczeń:

 1. rozpoznaje urządzenia stacji gazowych, nawanialni i tłoczni gazu oraz określa ich funkcje;
 2. przestrzega zasad magazynowania paliw gazowych;
 3. posługuje się dokumentacją projektową i eksploatacyjną sieci gazowych;
 4. wykonuje czynności związane uruchomieniem oraz przekazaniem gazociągów i przyłączy gazowych do eksploatacji;
 5. przestrzega zasad eksploatacji stacji gazowych, tłoczni gazu i magazynów gazu;
 6. kontroluje parametry pracy urządzeń stacji gazowych i podejmuje działania w przypadku wystąpienia nieprawidłowości;
 7. przestrzega procedur dotyczących nawaniania paliw gazowych i magazynowania odorantów oraz przestrzega zasad eksploatacji nawanialni paliw gazowych;
 8. kontroluje parametry pracy urządzeń energetycznych tłoczni;
 9. przeprowadza kontrolę stanu technicznego sieci gazowych;
 10. kwalifikuje gazociągi i przyłącza gazowe do remontu lub renowacji;
 11. organizuje prace związane z remontem i renowacją gazociągów oraz przyłączy gazowych;
 12. organizuje i wykonuje prace związane z eksploatacją sieci gazowych zgodnie z procedurami obowiązującymi podczas wykonywania prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych;
 13. prowadzi dokumentację eksploatacyjną sieci gazowych;
 14. lokalizuje miejsca awarii sieci gazowych oraz określa przyczyny ich powstawania;
 15. organizuje prace związane z usuwaniem awarii oraz modernizacją sieci gazowych zgodnie z procedurami;
 16. przestrzega zasad magazynowania paliw gazowych.