Kwalifikacja BD.18

BD.18. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

1. Monitorowanie i nadzór systemów energetyki odnawialnej

Uczeń:

 1. odczytuje wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej;
 2. przestrzega zasad działania układów automatycznego sterowania systemami energetyki odnawialnej i regulacji tych systemów;
 3. określa parametry pracy urządzeń energetyki odnawialnej;
 4. rejestruje i interpretuje wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej urządzeń energetyki odnawialnej;
 5. rozpoznaje nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów energetyki odnawialnej;
 6. ocenia stan techniczny systemów energetyki odnawialnej;
 7. minimalizuje straty podczas wytwarzania, magazynowania, przesyłania i wykorzystywania energii;
 8. wykonuje bieżące przeglądy systemów energetyki odnawialnej;
 9. sporządza dokumentację dotyczącą eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

2. Konserwacja oraz naprawa urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Uczeń:

 1. określa wymagania dotyczące eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 2. określa warunki konserwacji i naprawy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 3. przestrzega procedur przekazywania do eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 4. uruchamia urządzenia i systemy energetyki odnawialnej;
 5. wykonuje okresowe przeglądy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 6. określa przyczyny i sposoby usuwania nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 7. wykonuje pomiary efektywności systemów energetyki odnawialnej;
 8. przestrzega procedur rozpatrywania reklamacji dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 9. wykonuje pomiary i szkice inwentaryzacyjne urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 10. wykonuje czynności związane z konserwacją i naprawą urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.