Kwalifikacja BD.17

BD.17. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

1. Organizowanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Uczeń:

 1. posługuje się dokumentacją, normami oraz instrukcjami montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 2. dobiera urządzenia do pozyskiwania energii odnawialnej;
 3. dobiera materiały do montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 4. ustala miejsca lokalizacji urządzeń stosowanych w systemach energetyki odnawialnej;
 5. określa warunki transportu i składowania materiałów oraz elementów systemów energetyki odnawialnej;
 6. dobiera sprzęt i narzędzia do montażu urządzeń i instalacji stosowanych do pozyskiwania i przetwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
 7. sporządza zapotrzebowanie na materiały do montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 8. wykonuje rysunki schematyczne montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 9. sporządza harmonogramy robót związanych z montażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 10. organizuje prace związane z montażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 11. dokonuje przeglądu technicznego urządzeń i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii;
 12. organizuje prace związane z konserwacją i naprawą urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

2. Sporządzanie kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Uczeń:

 1. posługuje się dokumentacją do sporządzania kosztorysów oraz przygotowania ofert dotyczących montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 2. korzysta z katalogów i informatorów kosztorysowych, katalogów producentów materiałów, urządzeń i elementów instalacji stosowanych w systemach energetyki odnawialnej;
 3. sporządza przedmiary i obmiary robót związanych z montażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 4. sporządza kosztorysy dotyczące montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 5. sporządza kalkulacje kosztów związanych z eksploatacją urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 6. określa wskaźniki efektywności energetycznej urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 7. sporządza oferty na wykonanie prac związanych z montażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

3. Wykonywanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Uczeń:

 1. posługuje się dokumentacją montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 2. dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu urządzeń stosowanych do pozyskiwania energii odnawialnej;
 3. wyznacza miejsca montażu urządzeń wykorzystujących energię odnawialną;
 4. posługuje się narzędziami i sprzętem podczas montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 5. wykonuje montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 6. rozpoznaje błędy montażu urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej;
 7. dokonuje oceny jakości robót montażowych urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 8. przygotowuje do odbioru urządzenia i systemy energetyki odnawialnej;
 9. wykonuje prace związane z konserwacją, naprawą i demontażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.