Kwalifikacja BD.14

BD.14. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

1. Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych

Uczeń:

 1. rozróżnia rodzaje zapraw murarskich i tynkarskich, określa ich właściwości i zastosowanie;
 2. posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
 3. dobiera składniki zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
 4. sporządza przedmiar robót związanych z wykonywaniem zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
 5. dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
 6. przygotowuje składniki zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
 7. wykonuje zaprawy murarskie, tynkarskie i mieszanki betonowe zgodnie z recepturą;
 8. ocenia jakość wykonania zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych;
 9. wykonuje obmiar robót związanych z wykonywaniem zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych i sporządza rozliczenie tych robót.

2. Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych

Uczeń:

 1. rozróżnia rodzaje murowanych konstrukcji budowlanych;
 2. posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania murowanych konstrukcji budowlanych;
 3. rozpoznaje sposoby wiązania cegieł w murach;
 4. rozróżnia rodzaje izolacji budowlanych oraz określa sposoby ich wykonania;
 5. dobiera oraz przygotowuje materiały do wykonania murowanych konstrukcji budowlanych;
 6. dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
 7. sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem murowanych konstrukcji budowlanych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
 8. wyznacza położenie murowanych konstrukcji budowlanych;
 9. wykonuje murowane ściany, stropy, nadproża, sklepienia, słupy, filary oraz kominy;
 10. wykonuje spoinowanie i licowanie ścian;
 11. wykonuje roboty ziemne i izolacyjne oraz pomocnicze roboty betoniarskie i zbrojarskie związane z wykonywaniem murowanych konstrukcji budowlanych;
 12. ocenia jakość wykonania robót murarskich;
 13. wykonuje obmiar robót związanych z wykonaniem murowanych konstrukcji budowlanych i sporządza rozliczenie tych robót.

3. Wykonywanie tynków

Uczeń:

 1. rozróżnia rodzaje tynków;
 2. posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania tynków;
 3. dobiera oraz przygotowuje materiały do wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
 4. dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
 5. sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych i zewnętrznych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
 6. przygotowuje podłoże do wykonania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
 7. wykonuje tynki wewnętrzne i zewnętrzne;
 8. wykonuje czynności związane z wykańczaniem powierzchni tynkowanych oraz osadzaniem kratek wentylacyjnych i innych elementów;
 9. rozpoznaje rodzaje uszkodzeń tynków wewnętrznych i zewnętrznych oraz dobiera sposoby ich naprawy;
 10. wykonuje naprawę tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
 11. ocenia jakość wykonania robót tynkarskich;
 12. wykonuje obmiar robót związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych i zewnętrznych i sporządza rozliczenie tych robót.

4. Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych

Uczeń:

 1. posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania robót remontowych i rozbiórkowych murowanych konstrukcji budowlanych;
 2. dobiera oraz przygotowuje materiały budowlane do wykonywania remontu murowanych konstrukcji budowlanych;
 3. sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem remontu i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
 4. dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót związanych z remontem oraz rozbiórką murowanych konstrukcji budowlanych;
 5. wykonuje roboty murarskie związane z remontami murowanych konstrukcji budowlanych;
 6. wykonuje roboty rozbiórkowe murowanych konstrukcji budowlanych;
 7. ocenia jakość wykonania robót remontowych i rozbiórkowych murowanych konstrukcji budowlanych;
 8. wykonuje obmiar robót związanych z wykonywaniem remontu i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych i sporządza rozliczenie tych robót.