Kwalifikacja BD.11

BD.11. Wykonywanie robót ciesielskich

1. Wykonywanie konstrukcji drewnianych

Uczeń:

 1. posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonania ciesielskich konstrukcji drewnianych;
 2. sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem i montażem elementów ciesielskich konstrukcji drewnianych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
 3. dobiera i przygotowuje materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania ciesielskich konstrukcji drewnianych;
 4. dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania elementów ciesielskich konstrukcji drewnianych oraz ich montażu;
 5. transportuje i składuje materiały do wykonywania ciesielskich konstrukcji drewnianych;
 6. wykonuje i montuje elementy ciesielskich konstrukcji drewnianych;
 7. wykonuje stemplowania stropów;
 8. wykonuje konstrukcje rozporowe i podporowe ścian w wykopach i na powierzchni;
 9. wykonuje rusztowania i pomosty robocze;
 10. demontuje pomocnicze ciesielskie konstrukcje drewniane;
 11. ocenia jakość wykonania ciesielskich konstrukcji drewnianych;
 12. wykonuje obmiar ciesielskich konstrukcji drewnianych oraz sporządza rozliczenie robót związanych z wykonaniem i montażem elementów tych konstrukcji.

2. Wykonywanie form i deskowań elementów betonowych i żelbetowych

Uczeń:

 1. posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami oraz instrukcjami wykonania form i deskowań elementów betonowych i żelbetowych;
 2. sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem form i deskowań elementów betonowych i żelbetowych oraz kalkuluje ich koszty;
 3. dobiera i przygotowuje materiały do wykonywania form i deskowań elementów betonowych i żelbetowych;
 4. dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania form i deskowań elementów betonowych i żelbetowych;
 5. transportuje i składuje materiały stosowane do wykonywania form i deskowań elementów betonowych i żelbetowych;
 6. wykonuje i montuje formy i deskowania elementów betonowych i żelbetowych;
 7. zabezpiecza formy i deskowania elementów betonowych i żelbetowych przed szkodliwym działaniem czynników biologicznych, chemicznych, wody i ognia;
 8. wykonuje obmiar robót ciesielskich oraz sporządza rozliczenie robót ciesielskich;
 9. ocenia jakość wykonywanych form i deskowań elementów betonowych i żelbetowych;
 10. wykonuje obmiar robót związanych z wykonaniem form i deskowań elementów betonowych i żelbetowych i sporządza rozliczenie tych robót.

3. Wykonywanie remontów i rozbiórek konstrukcji drewnianych

Uczeń:

 1. posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami oraz instrukcjami dotyczącymi remontu i rozbiórki konstrukcji drewnianych;
 2. określa rodzaj i zakres prac związanych z remontem konstrukcji drewnianych;
 3. zabezpiecza konstrukcje drewniane przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych;
 4. dobiera materiały do wykonywania robót związanych z remontem konstrukcji drewnianych;
 5. dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania robót związanych z naprawą, remontem i rozbiórką konstrukcji drewnianych;
 6. transportuje i składuje materiały pochodzące z rozbiórki konstrukcji drewnianych;
 7. wykonuje roboty związane z naprawą i remontem elementów konstrukcji drewnianych;
 8. wykonuje roboty związane z rozbiórką konstrukcji drewnianych;
 9. ocenia jakość wykonania robót związanych z remontem i rozbiórką konstrukcji drewnianych;
 10. wykonuje obmiar robót związanych z remontem i rozbiórką konstrukcji drewnianych i sporządza ich rozliczenie.