Kwalifikacja BD.05

BD.05. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci i instalacji sanitarnych

1. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji wodociągowych

Uczeń:

 1. rozpoznaje rodzaje ujęć wody;
 2. rozpoznaje rodzaje wód powierzchniowych i podziemnych;
 3. rozpoznaje rodzaje i układy sieci wodociągowych oraz technologie ich wykonania;
 4. rozpoznaje obiekty sieci wodociągowych oraz określa ich funkcje;
 5. posługuje się dokumentacją projektową sieci wodociągowych;
 6. dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do budowy i remontu sieci wodociągowych;
 7. planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem sieci wodociągowych;
 8. wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych;
 9. wykonuje roboty ziemne związane z ułożeniem sieci wodociągowych;
 10. rozpoznaje armaturę oraz urządzenia sieci i instalacji wodociągowych;
 11. wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia sieci wodociągowych;
 12. wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją sieci wodociągowych;
 13. wykonuje prace związane z budową i eksploatacją przyłączy wodociągowych;
 14. rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji wodociągowych oraz technologie ich wykonania;
 15. określa warunki montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji wodociągowych;
 16. posługuje się dokumentacją projektową instalacji wodociągowych;
 17. dobiera, materiały narzędzia i sprzęt do montażu instalacji wodociągowych;
 18. planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem instalacji wodociągowych;
 19. zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji wodociągowych;
 20. wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji wodociągowych;
 21. wykonuje izolację termiczną instalacji wodociągowych;
 22. wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją instalacji wodociągowych.

2. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji kanalizacyjnych

Uczeń:

 1. rozpoznaje rodzaje i układy sieci kanalizacyjnych oraz technologie ich wykonania;
 2. rozpoznaje obiekty sieci kanalizacyjnych oraz określa ich funkcje;
 3. posługuje się dokumentacją projektową sieci kanalizacyjnych;
 4. dobiera, materiały narzędzia i sprzęt do budowy i remontu sieci kanalizacyjnych;
 5. planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem sieci kanalizacyjnych;
 6. wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci kanalizacyjnych;
 7. wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci kanalizacyjnych;
 8. rozpoznaje uzbrojenie i urządzenia sieci i instalacji kanalizacyjnych;
 9. wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia sieci kanalizacyjnych;
 10. wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją sieci kanalizacyjnych;
 11. wykonuje prace związane z budową i eksploatacją przyłączy kanalizacyjnych;
 12. rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji kanalizacyjnych oraz technologie ich wykonania;
 13. określa warunki montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji kanalizacyjnych;
 14. posługuje się dokumentacją projektową instalacji kanalizacyjnych;
 15. dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu instalacji kanalizacyjnych;
 16. planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem instalacji kanalizacyjnych;
 17. zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji kanalizacyjnych;
 18. wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji kanalizacyjnych;
 19. wykonuje zabezpieczenia akustyczne instalacji kanalizacyjnej;
 20. wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją instalacji kanalizacyjnych.

3. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych

Uczeń:

 1. rozpoznaje rodzaje i układy sieci gazowych oraz technologie ich wykonania;
 2. rozpoznaje obiekty sieci gazowych oraz określa ich funkcje;
 3. posługuje się dokumentacją projektową sieci gazowych;
 4. dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do budowy i remontu sieci gazowych;
 5. planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem sieci gazowych;
 6. wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci gazowych;
 7. wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci gazowych;
 8. rozpoznaje materiały, uzbrojenie i urządzenia sieci i instalacji gazowych;
 9. wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia sieci gazowych;
 10. wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją sieci gazowych;
 11. wykonuje prace związane z budową i eksploatacją przyłączy gazowych;
 12. rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji gazowych oraz technologie ich wykonania;
 13. określa warunki montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji gazowych;
 14. określa warunki techniczne dotyczące montażu urządzeń gazowych i odprowadzania spalin;
 15. posługuje się dokumentacją projektową instalacji gazowych;
 16. dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu instalacji gazowych;
 17. planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem instalacji gazowych;
 18. zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji gazowych;
 19. wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji gazowych;
 20. wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne instalacji gazowych;
 21. wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją instalacji gazowych.

4. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych

Uczeń:

 1. rozpoznaje rodzaje i układy sieci ciepłowniczych oraz technologie ich wykonania;
 2. charakteryzuje źródła energii;
 3. rozpoznaje obiekty sieci ciepłowniczych oraz określa ich funkcje;
 4. posługuje się dokumentacją projektową sieci ciepłowniczych;
 5. dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do budowy i remontu sieci ciepłowniczych;
 6. planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem sieci ciepłowniczych;
 7. wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci ciepłowniczych;
 8. wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci ciepłowniczych;
 9. rozpoznaje uzbrojenie i urządzenia sieci ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych;
 10. wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia sieci ciepłowniczych;
 11. wykonuje prace związane z budową węzłów ciepłowniczych;
 12. wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne i termiczne sieci oraz węzłów ciepłowniczych;
 13. wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją sieci oraz węzłów ciepłowniczych;
 14. rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji grzewczych oraz technologie ich wykonania;
 15. określa warunki montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji grzewczych;
 16. określa warunki techniczne dotyczące pomieszczeń kotłowni;
 17. posługuje się dokumentacją projektową instalacji grzewczych;
 18. dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu instalacji grzewczych;
 19. planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem instalacji grzewczych;
 20. zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji grzewczych;
 21. wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji grzewczych;
 22. wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne i termiczne instalacji grzewczych;
 23. wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją instalacji grzewczych.

5. Wykonywanie robót związanych z montażem oraz eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Uczeń:

 1. określa parametry powietrza wymagane w pomieszczeniach;
 2. określa sposoby wentylacji obiektów budowlanych, pomieszczeń i stanowisk roboczych;
 3. rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz technologie ich wykonania;
 4. określa warunki montażu uzbrojenia oraz urządzeń instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
 5. posługuje się dokumentacją projektową instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
 6. dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
 7. planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
 8. zabezpiecza miejsca wykonywania robót związanych z montażem i remontem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
 9. wykonuje połączenia kanałów, montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz montuje odciągi miejscowe;
 10. wykonuje izolacje termiczne i akustyczne instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
 11. wykonuje prace związane z uruchomieniem oraz eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.