Kierunek: wiertacz

 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie wiertacz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. wykonywania prac związanych z montażem i demontażem urządzeń wiertniczych;
 2. dobierania technologii, narzędzi i osprzętu do wykonania prac wiertniczych;
 3. obsługiwania urządzeń stosowanych w procesie wiercenia;
 4. wykonywania rurowania i uszczelniania otworu wiertniczego.
 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

  (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Uczeń:

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  5. określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  8. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  9. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  10. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

  (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  Uczeń:

  1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  3. stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  4. rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  5. analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

  (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
  Uczeń:

  1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

  (KPS). Kompetencje personalne i społeczne
  Uczeń:

  1. przestrzega zasad kultury i etyki;
  2. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
  3. przewiduje skutki podejmowanych działań;
  4. jest otwarty na zmiany;
  5. potrafi radzić sobie ze stresem;
  6. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  7. przestrzega tajemnicy zawodowej;
  8. potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
  9. potrafi negocjować warunki porozumień;
  10. współpracuje w zespole.

  (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
  Uczeń:

  1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
  2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
  3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
  4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
  5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
  6. komunikuje się ze współpracownikami.
 2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(MG.e);

  PKZ(MG.e) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: wiertacz, górnik eksploatacji podziemnej, górnik eksploatacji otworowej, górnik odkrywkowej eksploatacji złóż, technik wiertnik, technik górnictwa podziemnego, technik górnictwa otworowego, technik górnictwa odkrywkowego

  Uczeń:

  1. rozpoznaje minerały i skały oraz charakteryzuje budowę geologiczną Ziemi;
  2. rozróżnia rodzaje skał, określa ich budowę i właściwości;
  3. rozróżnia procesy technologiczne wydobycia kopalin;
  4. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
 3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie wiertacz opisane w części II:

  MG.08. Wykonywanie prac wiertniczych

  1. Montaż i demontaż urządzeń wiertniczych

  Uczeń:

  1. rozpoznaje typy urządzeń wiertniczych;
  2. korzysta z dokumentacji technicznej montażu i demontażu urządzeń wiertniczego;
  3. wykonuje prace montażowe i demontażowe urządzeń wiertniczych;
  4. przestrzega zasad komunikowania się w trakcie wykonywania prac montażowych i demontażowych;
  5. rozpoznaje rodzaje zawiesi i określa ich zastosowanie;
  6. ocenia stan techniczny zawiesi i dokonuje ich konserwacji;
  7. przestrzega zasad montażu systemów napędowych i płuczkowych;
  8. przestrzega zasad przemieszczania i składowania elementów rurowych, narzędzi i osprzętu wiertniczego;
  9. określa zagrożenia występujące podczas prac montażowych i demontażowych, załadowczych i wyładowczych.

  2. Obsługiwanie i konserwacja urządzeń wiertniczych

  Uczeń:

  1. określa wymagania techniczne dotyczące działania pomp płuczkowych, urządzeń przeciwerupcyjnych, stołu wiertniczego i wiertniczego napędu górnego (ang. top drive);
  2. ocenia sprawność techniczną narzędzi i osprzętu wiertniczego oraz urządzeń do sporządzania i oczyszczania płuczki wiertniczej;
  3. ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń dźwigowych oraz liny wiertniczej;
  4. określa parametry pracy maszyn i urządzeń wiertniczych.

  3. Dobieranie sprzętu do wykonywania prac wiertniczych

  Uczeń:

  1. posługuje się geologiczno-technicznym projektem otworu;
  2. charakteryzuje narzędzia wiertnicze i elementy przewodu wiertniczego;
  3. określa zastosowanie narzędzi i poszczególnych elementów przewodu wiertniczego;
  4. dobiera elementy zestawu przewodu wiertniczego;
  5. ocenia stan techniczny elementów przewodu wiertniczego;
  6. określa rodzaj i wielkość połączeń gwintowych;
  7. ocenia stan techniczny świdrów i koronek wiertnicznych;
  8. dobiera optymalne parametry wiercenia;
  9. uczestniczy w wykonaniu testu zwiercalności.

  4. Monitorowanie działania urządzeń kontrolno-pomiarowych

  Uczeń:

  1. charakteryzuje budowę oraz określa przeznaczenie urządzeń kontrolno-pomiarowych;
  2. kontroluje wskazania urządzeń kontrolno-pomiarowych stosowanych w procesie wiercenia;
  3. odczytuje i interpretuje dane uzyskane z przyrządów kontrolno-pomiarowych;
  4. kontroluje poziom płuczki w zbiornikach;
  5. wykonuje pomiary z zastosowaniem inklinometru wrzutowego;
  6. posługuje się przyrządami do wykrywania gazów toksycznych i wybuchowych.

  5. Sporządzanie płuczek wiertniczych i zaczynów cementowych

  Uczeń:

  1. określa rodzaje i przeznaczenie płuczek wiertniczych;
  2. określa zastosowanie obiegów płuczki wiertniczej;
  3. określa przeznaczenie zaczynów uszczelniających i cieczy technologicznych;
  4. sporządza płuczki wiertnicze i zaczyny uszczelniające;
  5. dokonuje pomiarów parametrów płuczek wiertniczych i zaczynów cementowych;
  6. wykonuje obliczenia dotyczące gęstości płuczki wiertniczej, ciśnienia hydrostatycznego i złożowego;
  7. reguluje parametry płuczki wiertniczej i zaczynu uszczelniającego.

  6. Wykonywanie rurowania i cementowania otworów wiertniczych

  Uczeń:

  1. dobiera elementy wgłębnej i napowierzchniowej konstrukcji otworu wiertniczego na podstawie projektu;
  2. przestrzega procedur przygotowania rur okładzinowych przed zapuszczeniem do otworu wiertniczego;
  3. przestrzega zasad przygotowania otworu wiertniczego do rurowania i cementowania zgodnie z ustalonymi procedurami;
  4. przestrzega procedur dotyczących stosowania metod cementowania rur okładzinowych;
  5. przestrzega procedur wykonania docementowania pod ciśnieniem;
  6. przestrzega procedur dotyczących wykonania prób ciśnieniowych zacementowanych rur okładzinowych.

  7. Wykonywanie czynności związanych z dowiercaniem i udostępnianiem horyzontów produktywnych

  Uczeń:

  1. rozróżnia zakres prac wiertniczych wykonywanych podczas dowiercania;
  2. określa wpływ płuczki wiertniczej na strefę przyotworową;
  3. charakteryzuje rodzaje i zasadę działania perforatorów;
  4. charakteryzuje metody intensyfikacji przypływu płynu złożowego do otworu wiertniczego;
  5. określa metody opróbowania otworów wiertniczych;
  6. określa metody wywołania produkcji;
  7. określa metody likwidacji otworów wiertniczych;
  8. rozróżnia urządzenia stosowane podczas wykonywania szczelinowania i kwasowania.

  8. Rozpoznawanie zagrożeń oraz likwidowanie awarii wiertniczych

  Uczeń:

  1. określa pojęcie awarii wiertniczej i komplikacji wiertniczej;
  2. ocenia możliwości wystąpienia awarii wiertniczych i sposoby zapobiegania;
  3. dobiera metody likwidacji awarii wiertniczych;
  4. rozpoznaje narzędzia ratunkowe i określa warunki ich użycia;
  5. określa objawy i przyczyny wystąpienia erupcji wstępnej;
  6. określa procedury zamknięcia wylotu otworu wiertniczego po ogłoszeniu alarmu;
  7. charakteryzuje metody przywracania równowagi ciśnień w otworze wiertniczym.
 1. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie wiertacz powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 1. pracownię mechaniczną, wyposażoną w: stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z drukarką, ze skanerem, z projektorem multimedialnym oraz z oprogramowaniem do sporządzania rysunku technicznego i projektowania, filmy dydaktyczne i plansze dotyczące obsługi maszyn i urządzeń wiertniczych, modele oraz instrukcje obsługi maszyn i urządzeń wiertniczych, normy dotyczące zasad wykonywania rysunku technicznego, przyrządy pomiarowe (jeden komplet dla dwóch uczniów), zestaw elementów automatyki wiertniczej, schematy maszyn i urządzeń elektrycznych, próbki materiałów konstrukcyjnych, dokumentacje techniczne maszyn i urządzeń wiertniczych, poradniki obsługi maszyn i urządzeń wiertniczych i katalogi maszyn i urządzeń wiertniczych;
 2. pracownię geologiczno-geofizyczną, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, z drukarką, ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym, filmy dydaktyczne dotyczące diagnostyki minerałów i skał, badań geologiczno-geofizycznych, zbiór skał i minerałów, eksponaty rdzeni wiertniczych, odczynniki i wskaźniki chemiczne do diagnostyki minerałów i skał, modele i schematy sond geofizycznych, wykresy profilowań geofizycznych, plansze ilustrujące budowę oraz zasady eksploatacji maszyn i urządzeń wiertniczych oraz modele maszyn i urządzeń wiertniczych instrukcje i poradniki obsługi maszyn i urządzeń wiertniczych, katalogi maszyn i urządzeń wiertniczych;
 3. pracownię technologii wiertniczej, wyposażoną w: stanowisko komputerowe, z drukarką, ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym, filmy dydaktyczne dotyczące narzędzi i osprzętu wiertniczego, narzędzia i osprzęt wiertniczy, elementy przewodu wiertniczego, schematy technologiczne, schematy maszyn, urządzeń, narzędzi, osprzętu wiertniczego, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń wiertniczych, normy dotyczące badań właściwości cieczy technologicznych, dokumentacje techniczne maszyn i urządzeń wiertniczych, przyrządy kontrolno-pomiarowe do określania właściwości cieczy technologicznych, plansze ilustrujące budowę oraz zasady eksploatacji maszyn i urządzeń wiertniczych;
 4. warsztaty szkolne, w których powinny być zorganizowane następujące stanowiska: obróbki ręcznej i mechanicznej, obróbki plastycznej i cieplnej, spawania elektrycznego i gazowego, kontroli jakości.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach i warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz przedsiębiorstwach prowadzących prace wiertnicze.

 1. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

400 godz.

MG.08. Wykonywanie prac wiertniczych

650 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.