Kwalifikacja AU.18

AU.18. Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych

1. Wykonywanie rękodzielniczych wyrobów tkanych i haftowanych

Uczeń:

 1. rozpoznaje rodzaje nitek stosowanych w rękodzielniczych wyrobach włókienniczych;
 2. rozpoznaje rodzaje wyrobów tkanych i haftowanych;
 3. określa wpływ składu surowcowego na jakość wyrobów tkanych i haftowanych oraz warunki ich przechowywania;
 4. określa właściwości użytkowe tkanin i haftów;
 5. określa parametry budowy tkanin i haftów;
 6. rozróżnia rodzaje haftów i splotów tkackich;
 7. wykonuje rysunki splotów tkackich zasadniczych oraz splotów pochodnych od zasadniczych;
 8. sporządza projekty plastyczne tkanych i haftowanych wyrobów rękodzielniczych;
 9. dobiera surowce do wykonywania tkanych i haftowanych wyrobów rękodzielniczych;
 10. dobiera techniki wykonywania tkanych i haftowanych wyrobów rękodzielniczych;
 11. przygotowuje krosna oraz artykuły pomocnicze do wykonywania tkanin;
 12. dobiera narzędzia i artykuły pomocnicze do haftowania;
 13. wykonuje i wykańcza tkane oraz haftowane wyroby rękodzielnicze;
 14. ocenia jakość tkanych i haftowanych wyrobów rękodzielniczych;
 15. wykonuje prace związane z konserwacją narzędzi i urządzeń stosowanych do ręcznego wytwarzania wyrobów tkanych i haftowanych;
 16. sporządza kalkulacje kosztów wytwarzania tkanych i haftowanych wyrobów rękodzielniczych.

2. Wykonywanie rękodzielniczych wyrobów dzianych i koronkarskich

Uczeń:

 1. rozpoznaje rodzaje dzianych i koronkarskich wyrobów rękodzielniczych oraz określa ich przeznaczenie użytkowe;
 2. rozróżnia rodzaje wyrobów koronkarskich;
 3. oblicza parametry budowy dzianin i wyrobów koronkarskich;
 4. rozróżnia sploty dzianin i wyrobów koronkarskich;
 5. wykonuje rysunki schematyczne podstawowych i  pochodnych splotów dziewiarskich;
 6. sporządza projekty plastyczne dzianych i koronkarskich wyrobów rękodzielniczych;
 7. dobiera techniki wykonywania dzianych i koronkarskich wyrobów rękodzielniczych;
 8. dobiera maszyny, narzędzia oraz przybory do wykonywania wyrobów dzianych i koronkarskich;
 9. przygotowuje wyroby liniowe do wytwarzania dzianych i koronkarskich wyrobów rękodzielniczych;
 10. przygotowuje maszyny i artykuły pomocnicze do wytwarzania dzianych i koronkarskich wyrobów rękodzielniczych;
 11. wykonuje oraz wykańcza dziane i koronkarskie wyroby rękodzielnicze;
 12. ocenia jakość dzianych i koronkarskich wyrobów rękodzielniczych;
 13. sporządza kalkulacje kosztów wytwarzania dzianych i koronkarskich wyrobów rękodzielniczych.

3. Wykonywanie konserwacji i renowacji włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

Uczeń:

 1. rozpoznaje rodzaje uszkodzeń włókienniczych wyrobów dekoracyjnych i określa zakres ich naprawy;
 2. dobiera metody renowacji i konserwacji włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;
 3. planuje czynności związane z naprawą, renowacją oraz konserwacją     włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;
 4. dobiera narzędzia, urządzenia oraz maszyny do naprawy, renowacji i konserwacji włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;
 5. dobiera materiały i środki do konserwacji oraz renowacji włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;
 6. oblicza zapotrzebowanie na materiały podstawowe i pomocnicze do konserwacji oraz renowacji włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;
 7. sporządza kalkulacje kosztów oraz ustala ceny usług związanych z konserwacją i renowacją włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;
 8. wykonuje renowację i konserwację włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;
 9. ocenia jakość wykonanych usług;
 10. określa warunki klimatyczne w pomieszczeniach, w których wykonuje się renowacje i konserwacje włókienniczych wyrobów dekoracyjnych.