Kwalifikacja A.16

A.16. Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych

1. Wykonywanie rękodzielniczych wyrobów tkanych i haftowanych

Uczeń:

1) rozpoznaje rodzaje nitek stosowanych w rękodzielniczych wyrobach włókienniczych;

2) rozpoznaje rodzaje wyrobów tkanych oraz haftowanych;

3) określa wpływ składu surowcowego na jakość wyrobów tkanych i haftowanych oraz warunki ich przechowywania;

4) określa właściwości użytkowe tkanin i haftów;

5) określa parametry budowy tkaniny i haftu;

6) rozróżnia rodzaje splotów tkackich i haftów;

7) sporządza projekt technologiczny tkanego i haftowanego wyrobu rękodzielniczego;

8) dobiera surowce do wykonywania tkanych i haftowanych wyrobów rękodzielniczych;

9) dobiera techniki wykonywania tkanych i haftowanych wyrobów rękodzielniczych;

10) dobiera osnowę i wątek do wytwarzania tkanych wyrobów rękodzielniczych;

11) przygotowuje maszyny i urządzenia do tkania ręcznego;

12) dobiera narzędzia i artykuły pomocnicze do haftowania;

13) wykonuje i wykańcza tkane lub haftowane wyroby rękodzielnicze;

14) ocenia jakość tkanych i haftowanych wyrobów rękodzielniczych;

15) wykonuje prace związane z konserwacją narzędzi i urządzeń stosowanych do ręcznego wytwarzania wyrobów tkanych i haftowanych;

16) kalkuluje koszty wytwarzania tkanych i haftowanych wyrobów rękodzielniczych.

2. Wykonywanie rękodzielniczych wyrobów dzianych i koronkarskich

Uczeń:

1) rozpoznaje rodzaje dzianych i koronkarskich wyrobów rękodzielniczych oraz określa ich przeznaczenie użytkowe;

2) oblicza parametry budowy dzianiny i wyrobu koronkarskiego;

3) rozróżnia sploty dzianiny i wyrobów koronkarskich;

4) sporządza projekty technologiczne dzianych i koronkarskich wyrobów rękodzielniczych;

5) dobiera techniki, surowce i przybory do wykonania dzianych i koronkarskich wyrobów rękodzielniczych;

6) dobiera maszyny i urządzenia do wykonania wyrobów dzianych i koronkarskich;

7) przygotowuje wyroby liniowe do wytwarzania dzianych i koronkarskich wyrobów rękodzielniczych;

8) dobiera narzędzia i artykuły pomocnicze do wykonywania wyrobów koronkarskich;

9) wykonuje i wykańcza dziane i koronkarskie wyroby rękodzielnicze;

10) ocenia jakość dzianych i koronkarskich wyrobów rękodzielniczych;

11) sporządza kalkulację kosztów wytwarzania dzianych i koronkarskich wyrobów rękodzielniczych.

3. Wykonywanie konserwacji i renowacji włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

Uczeń:

1) określa rodzaje uszkodzeń i zakres naprawy włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;

2) dobiera metody renowacji i konserwacji włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;

3) planuje czynności związane z naprawą, renowacją oraz konserwacją włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;

4) dobiera narzędzia i urządzenia oraz maszyny potrzebne do naprawy, renowacji oraz konserwacji włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;

5) dobiera materiały i środki do konserwacji i renowacji włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;

6) oblicza zapotrzebowanie na materiały podstawowe i pomocnicze;

7) sporządza kalkulacje kosztów i ustala ceny usług związanych z konserwacją i renowacją włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;

8) wykonuje czynności związane z renowacją i konserwacją wyrobów;

9) ocenia jakość wykonanych usług;

10) ocenia warunki klimatyczne w pomieszczeniach, w których są wykonywane renowacje i konserwacje włókienniczych wyrobów dekoracyjnych.