Kierunek: technik weterynarii

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik weterynarii powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących;
 2. wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt;
 3. wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt;
 4. wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt;
 5. wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
 6. wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa;
 7. prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).
 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

  (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Uczeń:

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  5. określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  8. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  9. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  10. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

  (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  Uczeń:

  1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  3. stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  4. rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  5. analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

  (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
  Uczeń:

  1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

  (KPS). Kompetencje personalne i społeczne
  Uczeń:

  1. przestrzega zasad kultury i etyki;
  2. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
  3. przewiduje skutki podejmowanych działań;
  4. jest otwarty na zmiany;
  5. potrafi radzić sobie ze stresem;
  6. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  7. przestrzega tajemnicy zawodowej;
  8. potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
  9. potrafi negocjować warunki porozumień;
  10. współpracuje w zespole.

  (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
  Uczeń:

  1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
  2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
  3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
  4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
  5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
  6. komunikuje się ze współpracownikami.
 2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(RL.c) i PKZ(RL.h);

  PKZ(RL.c) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: ogrodnik, technik ogrodnik, pszczelarz, technik pszczelarz, rolnik, technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni, operator maszyn leśnych, technik leśnik, rybak śródlądowy, technik rybactwa śródlądowego, technik weterynarii, technik agrobiznesu, jeździec, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

  Uczeń:

  1. wykonuje czynności kontrolno-obsługowe ciągników rolniczych;
  2. stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego;
  3. przestrzega zasad kierowania ciągnikiem rolniczym;
  4. wykonuje czynności związane z prowadzeniem i obsługą ciągnika rolniczego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii T.

  PKZ(RL.h) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik weterynarii

  Uczeń:

  1. charakteryzuje ogólną budowę organizmu zwierzęcego;
  2. określa zasady bezpiecznej pracy ze zwierzętami;
  3. rozróżnia gatunki i kierunki użytkowania zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących;
  4. określa wpływ warunków utrzymania i żywienia na prawidłowy rozwój i funkcjonowanie organizmu zwierzęcego;
  5. rozróżnia pojęcia zdrowia i choroby;
  6. rozróżnia metody badań zwierząt;
  7. określa zasady pracy w laboratorium;
  8. rozróżnia instytucje wykonujące zadania w zakresie kontroli i nadzoru weterynaryjnego;
  9. określa rolę kontroli i nadzoru weterynaryjnego w ochronie zdrowia publicznego;
  10. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych.
 3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik weterynarii opisane w części II:

  RL.10. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

  1. Określanie budowy anatomicznej i fizjologii zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących

  Uczeń:

  1. posługuje się terminologią z zakresu anatomii i fizjologii zwierząt;
  2. stosuje techniki preparowania tkanek i narządów zwierzęcych;
  3. rozpoznaje i porównuje budowę narządów i układów poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących;
  4. określa położenie narządów w organizmie zwierzęcym;
  5. wyjaśnia funkcje poszczególnych układów i narządów;
  6. charakteryzuje przebieg procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie zwierzęcym;
  7. porównuje procesy fizjologiczne narządów i układów poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących.

  2. Prowadzenie chowu zwierząt gospodarskich i towarzyszących

  Uczeń:

  1. charakteryzuje i rozpoznaje rasy zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących;
  2. ocenia pokrój i kondycję zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących;
  3. określa i rozpoznaje zachowania zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących;
  4. charakteryzuje czynniki wpływające na zdrowie i produkcyjność zwierząt;
  5. rozpoznaje i ocenia jakość pasz stosowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących;
  6. produkuje, konserwuje, przechowuje i przygotowuje pasze do skarmiania;
  7. przestrzega zasad racjonalnego żywienia zwierząt gospodarskich i towarzyszących;
  8. układa dawki pokarmowe dla zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
  9. sporządza planowany i sprawozdawczy obrót zwierząt gospodarskich;
  10. sporządza preliminarz i bilans pasz;
  11. prowadzi produkcję zwierzęcą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
  12. ocenia dobrostan zwierząt gospodarskich i towarzyszących;
  13. określa wpływ chowu zwierząt na środowisko naturalne;
  14. stosuje metody ekologiczne w chowie zwierząt gospodarskich;
  15. poskramia zwierzęta gospodarskie i towarzyszące;
  16. wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i zootechniczne u zwierząt;
  17. charakteryzuje i dobiera technologie produkcji i pozyskiwania surowców pochodzenia zwierzęcego;
  18. wykonuje zabiegi sanitarne;
  19. przygotowuje do sprzedaży zwierzęta gospodarskie i zwierzęta towarzyszące oraz prowadzi ich sprzedaż bezpośrednią;
  20. udziela zwierzętom pomocy przedlekarskiej.

  3. Prowadzenie rozrodu i inseminacji zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących

  Uczeń:

  1. posługuje się terminologią z zakresu hodowli i rozrodu zwierząt;
  2. planuje i organizuje rozród zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących;
  3. dobiera zwierzęta gospodarskie i towarzyszące do kojarzeń i krzyżowań;
  4. nadzoruje przebieg naturalnego krycia zwierząt;
  5. przygotowuje zwierzęta gospodarskie i zwierzęta towarzyszące do zabiegów inseminacyjnych;
  6. dobiera sprzęt i wykonuje zabiegi sztucznego unasieniania zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
  7. przestrzega zasad inseminacji zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
  8. przestrzega zasad pracy hodowlanej;
  9. prowadzi dokumentację hodowlaną i rozrodu zwierząt gospodarskich;
  10. przestrzega zasad obrotu nasieniem zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących i wykorzystania go;
  11. stosuje przepisy prawa dotyczące rozrodu i hodowli zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących

  RL.11. Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego

  1. Wykonywanie czynności pomocniczych w diagnozowaniu chorób zwierząt

  Uczeń:

  1. przeprowadza wywiad z posiadaczem zwierzęcia;
  2. przygotowuje zwierzęta do badań klinicznych;
  3. określa znaczenie kliniczne poszczególnych okolic ciała zwierząt;
  4. rozróżnia sprzęt i aparaturę diagnostyczną;
  5. dobiera metody przeprowadzania badań fizykalnych zwierząt;
  6. wykonuje badania fizykalne zwierząt;
  7. rozróżnia prawidłowe i patologiczne wyniki badań fizykalnych zwierząt;
  8. wykonuje czynności pomocnicze związane z badaniem zwierząt z wykorzystaniem urządzeń diagnostycznych;
  9. wykonuje czynności związane z pobieraniem, utrwalaniem i przechowywaniem materiału do badań laboratoryjnych;
  10. stosuje techniki wykonywania badań laboratoryjnych;
  11. wykonuje czynności pomocnicze w trakcie sekcyjnego badania zwłok zwierzęcych;
  12. posługuje się dokumentacją z zakresu diagnostyki chorób zwierząt.

  2. Wykonywanie czynności pomocniczych związanych z profilaktyką i leczeniem chorób zwierząt

  Uczeń:

  1. posługuje się dokumentacją leczenia zwierząt;
  2. ocenia stan zdrowia zwierzęcia w momencie zagrożenia jego życia;
  3. rozpoznaje czynniki wywołujące choroby u zwierząt;
  4. określa wpływ różnych czynników chorobotwórczych na stan zdrowia zwierząt;
  5. określa drogi szerzenia się chorób zwierzęcych i odzwierzęcych;
  6. wykonuje czynności mające na celu ratowanie życia zwierząt i zapobieganie powikłaniom;
  7. rozpoznaje objawy chorób zwierząt;
  8. rozróżnia weterynaryjne produkty lecznicze i przechowuje je zgodnie z obowiązującymi zasadami;
  9. stosuje racjonalny sposób żywienia różnych gatunków zwierząt w zależności od stanu ich zdrowia;
  10. poskramia i przygotowuje zwierzęta do czynności lekarsko-weterynaryjnych;
  11. rozróżnia drogi podawania leków zwierzętom;
  12. podaje leki zwierzętom według zaleceń lekarza weterynarii;
  13. dobiera i przygotowuje instrumentarium oraz materiały do wykonania zabiegów lekarsko-weterynaryjnych;
  14. dokonuje mycia, sterylizacji i konserwacji narzędzi i sprzętu weterynaryjnego zgodnie z obowiązującymi procedurami;
  15. wykonuje czynności pomocnicze podczas weterynaryjnych zabiegów chirurgicznych, leczniczych, profilaktycznych i fizjoterapeutycznych;
  16. sprawuje opiekę nad zwierzętami leczonymi i po zabiegach chirurgicznych;
  17. dobiera materiały oraz wykonuje opatrunki i okłady u zwierząt.

  3. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu kontroli i nadzoru weterynaryjnego

  Uczeń:

  1. stosuje przepisy prawa dotyczące kontroli i nadzoru weterynaryjnego;
  2. wykonuje czynności pomocnicze w ramach kontroli i nadzoru warunków weterynaryjnych utrzymania zwierząt;
  3. wykonuje czynności pomocnicze prowadzone w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego, dotyczące przestrzegania zasad identyfikacji i rejestracji oraz przemieszczania zwierząt;
  4. wykonuje czynności pomocnicze prowadzone w ramach kontroli zdrowia zwierząt i ochrony ich zdrowia;
  5. wykonuje czynności pomocnicze związane z prowadzeniem nadzoru weterynaryjnego dotyczącego bezpieczeństwa pasz i materiałów paszowych;
  6. wykonuje czynności pomocnicze prowadzone w ramach monitoringu i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
  7. wykonuje czynności pomocnicze prowadzone w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego dotyczące bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego;
  8. kontroluje warunki dobrostanu zwierząt kierowanych do uboju;
  9. wykonuje czynności pomocnicze z zakresu weterynaryjnego badania przedubojowego zwierząt;
  10. wykonuje czynności pomocnicze z zakresu weterynaryjnego badania poubojowego mięsa;
  11. przestrzega zasad kategoryzacji i postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego;
  12. przestrzega procedur postępowania weterynaryjnego w przypadku podejrzenia wystąpienia chorób zwierząt.
 1. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik weterynarii powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 1. salę anatomiczno-zootechniczną, wyposażoną w: stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) z dostępem do Internetu z urządzeniami umożliwiającymi drukowanie i skanowanie, z projektorem multimedialnym oraz oprogramowaniem do układania dawek pokarmowych dla zwierząt; środki ochrony indywidualnej, sprzęt i narzędzia do poskramiania zwierząt, stanowiska do inseminacji zwierząt (jedno stanowisko dla sześciu uczniów), wyposażone w sprzęt do wykrywania rui, inseminacji zwierząt i przechowywania nasienia; szkielety zwierząt, modele anatomiczne narządów zwierząt, mikroskopy, preparaty mikroskopowe i makroskopowe tkanek i narządów, atlasy anatomiczne zwierząt, próbki pasz, tabele norm żywienia, przyrządy do pomiaru czynników mikroklimatycznych w pomieszczeniach inwentarskich, sprzęt do pielęgnacji zwierząt i udzielania pomocy przedlekarskiej;
 2. salę zabiegową, wyposażoną w: stół zabiegowy, sprzęt i urządzenia diagnostyczne, sprzęt i narzędzia do pobierania materiału biologicznego, narzędzia chirurgiczne, materiały opatrunkowe i weterynaryjne produkty lecznicze, środki i urządzenia do dezynfekcji powierzchni i sprzętów, dokumentację medyczną (zajęcia w sali zabiegowej może odbywać jednocześnie nie więcej niż sześciu uczniów);
 3. laboratorium diagnostyczne, wyposażone w: stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu z urządzeniem umożliwiającymi drukowanie i skanowanie, z projektorem multimedialnym, urządzenia i sprzęt do badania materiału biologicznego pobranego od zwierząt, lodówkę, odczynniki laboratoryjne, suszarkę, wagę laboratoryjną, palniki, sprzęt do badania mięsa w kierunku obecności włośni, dokumentację laboratoryjną oraz dokumentację z zakresu kontroli i nadzoru weterynaryjnego (zajęcia w laboratorium diagnostycznym może odbywać jednocześnie nie więcej niż sześciu uczniów);
 4. 4) prosektorium, wyposażone w: stół sekcyjny i narzędzia sekcyjne, miejsce i urządzenia do przechowywania zwłok zwierzęcych, (zajęcia w prosektorium może odbywać jednocześnie nie więcej niż sześciu uczniów).

Ponadto szkoła powinna posiadać ciągnik rolniczy z przyczepą do nauki jazdy.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: salach szkolnych i szkolnych laboratoriach diagnostycznych oraz w podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

Szkoła przygotowuje ucznia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Egzamin państwowy, wymagany do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii, jest przeprowadzany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Szkoła przygotowuje ucznia do uzyskania uprawnień do wykonywania usług inseminacyjnych zwierząt, których nabycie potwierdzane jest egzaminem przeprowadzanym przez podmiot, który uzyskał zgodę ministra właściwego do spraw rolnictwa zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 2007 roku o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

 1. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

270 godz.

RL.10. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt;

380 godz.

RL.11. Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego

700 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując, z wyjątkiem szkoły policealnej dla dorosłych, minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.