Kierunek: technik usług fryzjerskich

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w branżowej szkole II stopnia.

 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług fryzjerskich powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;
 2. wykonywania zabiegów chemicznych włosów;
 3. wykonywania strzyżenia włosów;
 4. wykonywania stylizacji fryzur;
 5. wykonywania projektów fryzur.
 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

  (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Uczeń:

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  5. określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  8. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  9. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  10. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

  (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  Uczeń:

  1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  3. stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  4. rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  5. analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

  (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
  Uczeń:

  1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

  (KPS). Kompetencje personalne i społeczne
  Uczeń:

  1. przestrzega zasad kultury i etyki;
  2. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
  3. przewiduje skutki podejmowanych działań;
  4. jest otwarty na zmiany;
  5. potrafi radzić sobie ze stresem;
  6. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  7. przestrzega tajemnicy zawodowej;
  8. potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
  9. potrafi negocjować warunki porozumień;
  10. współpracuje w zespole.

  (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
  Uczeń:

  1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
  2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
  3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
  4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
  5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
  6. komunikuje się ze współpracownikami.
 2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(AU.k) i PKZ(AU.n);

  PKZ(AU.k) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: fryzjer, technik usług fryzjerskich

  Uczeń:

  1. sporządza szkice i rysunki fryzur;
  2. sporządza rysunki fryzur z zachowaniem proporcji i światłocienia;
  3. rozróżnia typy budowy głowy i twarzy dzieci oraz osób dorosłych;
  4. rozpoznaje rodzaje włosów ludzkich oraz określa ich właściwości;
  5. charakteryzuje budowę i fizjologię włosów;
  6. rozpoznaje uszkodzenia włosów;
  7. charakteryzuje budowę i funkcje skóry;
  8. rozróżnia zmiany chorobowe na skórze głowy;
  9. charakteryzuje preparaty stosowane do zabiegów fryzjerskich;
  10. rozpoznaje sprzęt stosowany do wykonywania zabiegów fryzjerskich;
  11. rozpoznaje preparaty do wykonywania zabiegów fryzjerskich;
  12. określa wyposażenie salonu fryzjerskiego;
  13. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

  PKZ(AU.n) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich

  Uczeń:

  1. charakteryzuje style fryzur minionych epok;
  2. charakteryzuje współczesne style i rodzaje fryzur;
  3. przestrzega zasad projektowania fryzur;
  4. charakteryzuje palety kolorystyczne stosowane we fryzjerstwie;
  5. posługuje się dokumentacją techniczną;
  6. sporządza kalkulacje kosztów świadczonych usług;
  7. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
 3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik usług fryzjerskich opisane w części II:

  AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

  1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów

  Uczeń:

  1. ocenia stan włosów i skóry głowy;
  2. dobiera metody i techniki pielęgnacji włosów i skóry głowy;
  3. organizuje stanowisko fryzjerskie do planowego zabiegu fryzjerskiego;
  4. określa wpływ preparatów pielęgnacyjnych na włosy i skórę głowy;
  5. dobiera preparaty do pielęgnacji włosów i skóry głowy;
  6. wykonuje czynności mycia włosów z zastosowaniem różnych metod i technik;
  7. wykonuje zabiegi pielęgnacyjne włosów i skóry głowy;
  8. udziela porad z zakresu codziennej pielęgnacji włosów.

  2. Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie

  Uczeń:

  1. określa indywidualne cechy urody klienta;
  2. przeprowadza rozmowę konsultacyjną z klientem;
  3. dobiera techniki, metody i sposoby strzyżenia włosów;
  4. dobiera sprzęt fryzjerski do wykonywania zabiegów strzyżenia;
  5. przestrzega zasad podziału włosów na sekcje i separacje do określonej linii fryzury;
  6. ustala etapy strzyżenia;
  7. wykonuje strzyżenie włosów damskich, męskich i dziecięcych;
  8. wykonuje strzyżenie zarostu z uwzględnieniem kształtu twarzy klienta;
  9. określa przeciwwskazania do wykonania zabiegów ondulacji i prostowania chemicznego włosów;
  10. określa etapy ondulowania i prostowania chemicznego włosów;
  11. dobiera techniki ondulowania i prostowania chemicznego włosów;
  12. dobiera preparaty fryzjerskie do wykonywania zabiegów ondulowania i prostowania wodnego oraz chemicznego;
  13. wykonuje zabiegi ondulowania i prostowania wodnego oraz chemicznego;
  14. określa sposoby korygowania błędów podczas strzyżenia i ondulowania włosów;
  15. dobiera preparaty do pielęgnacji włosów po chemicznych zabiegach fryzjerskich;
  16. wykonuje fryzury okolicznościowe;
  17. określa przeciwwskazania do zabiegu zagęszczania i przedłużania włosów;
  18. wykonuje zagęszczanie i przedłużanie włosów.

  3. Zmiana koloru włosów

  Uczeń:

  1. określa metody i techniki rozjaśniania i koloryzacji włosów;
  2. określa wpływ zabiegów rozjaśniania i koloryzacji włosów na strukturę i wygląd włosów;
  3. dobiera preparaty fryzjerskie do rozjaśniania i koloryzacji włosów;
  4. dobiera kolor włosów do cech indywidualnych urody oraz fryzury klienta;
  5. dobiera techniki rozjaśniania i koloryzacji włosów;
  6. sporządza mieszaniny preparatów do rozjaśniania i koloryzacji włosów;
  7. wykonuje zabiegi koloryzacji i rozjaśniania włosów;
  8. wykonuje korektę koloru.

  AU.26. Projektowanie fryzur

  1. Wykonywanie projektów fryzur

  Uczeń:

  1. dokonuje analizy wyglądu klienta;
  2. prowadzi rozmowę konsultacyjną z klientem;
  3. udziela klientowi porad w zakresie doboru formy i koloru fryzury;
  4. projektuje zestawienia kolorystyczne we fryzurze;
  5. dobiera proporcje poszczególnych elementów fryzury do kształtu twarzy;
  6. szkicuje fryzury z zachowaniem proporcji sylwetki i światłocienia;
  7. stosuje specjalistyczne programy komputerowe do projektowania fryzur;
  8. projektuje różne rodzaje fryzur;
  9. dobiera dodatki fryzjerskie.

  2. Stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji

  Uczeń:

  1. wykonuje rysunki fryzur z zastosowaniem różnych technik rysowania;
  2. wykonuje rysunki instruktażowe fryzur;
  3. przestrzega zasad skalowania fryzury i jej fragmentów;
  4. dobiera styl fryzury z wykorzystaniem programów komputerowych;
  5. projektuje fryzury damskie i męskie;
  6. prezentuje projekty fryzur z wykorzystaniem technik multimedialnych;
  7. sporządza portfolio projektów fryzur;
  8. planuje działania marketingowe.
 1. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik usług fryzjerskich powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 1. pracownię fryzjerską, wyposażoną w: stanowiska fryzjerskie, obejmujące konsolę, lustro, fotel (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), myjnię fryzjerską oraz sprzęt fryzjerski: aparaty (promienniki, aparaty do sterylizacji i dezynfekcji sprzętu, suszarki hełmowe i ręczne, prostownice, karbownice, lokówki różnej grubości, aparat do diagnozy stanu włosów), narzędzia (nożyce klasyczne i specjalistyczne, narzędzia brzytwopodobne, zestaw grzebieni i szczotek), przybory i akcesoria fryzjerskie (do farbowania, do ondulowania wodnego, ondulowania chemicznego); środki dydaktyczne z zakresu strzyżenia włosów i modelowania fryzur oraz z zakresu nauki o fryzurach stosowanych w różnych okresach historycznych; stanowisko komputerowe z oprogramowaniem do wizualizacji projektów fryzur; bieliznę fryzjerską: zabiegową, i ochronną;
 2. pracownię technologiczną, wyposażoną w: treningowe główki fryzjerskie ze statywem, zestaw grzebieni, wałki siatkowe do ondulowania wodnego, wałki plastikowe do ondulowania chemicznego;
 3. pracownię projektowania i estetyki, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki, skanery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych, projektor multimedialny, oprogramowanie do projektowania graficznego i doboru fryzur; środki dydaktyczne z zakresu: kreślarstwa, nauki o konstrukcjach, kształtach i kolorach oraz nauki o fryzurach stosowanych w różnych okresach historycznych;
 4. pracownię analizy biologiczno-chemicznej, wyposażoną w modele anatomiczne: ciała, mięśni, włosów, skóry; stanowisko komputerowe dla nauczyciela z drukarką, dostępem do Internetu, pakietem programów biurowych, projektor multimedialny, atlas multimedialny chorób skóry głowy i włosów; mikroskopy, sprzęt laboratoryjny; urządzenia pomiarowe, urządzenia laboratoryjne; zestawy szkła laboratoryjnego.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego oraz zakładach lub salonach fryzjerskich.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

 1. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

300 godz.

AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

800 godz.

AU.26. Projektowanie fryzur

250 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych danego typu, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.