Kierunek: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 2. wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 3. konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 4. kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 5. sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

  (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Uczeń:

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  5. określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  8. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  9. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  10. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

  (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  Uczeń:

  1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  3. stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  4. rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  5. analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

  (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
  Uczeń:

  1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

  (KPS). Kompetencje personalne i społeczne
  Uczeń:

  1. przestrzega zasad kultury i etyki;
  2. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
  3. przewiduje skutki podejmowanych działań;
  4. jest otwarty na zmiany;
  5. potrafi radzić sobie ze stresem;
  6. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  7. przestrzega tajemnicy zawodowej;
  8. potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
  9. potrafi negocjować warunki porozumień;
  10. współpracuje w zespole.

  (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
  Uczeń:

  1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
  2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
  3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
  4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
  5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
  6. komunikuje się ze współpracownikami.
 2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(BD.g);

  PKZ(BD.g) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik energetyk

  Uczeń:

  1. określa źródła energii konwencjonalnej i niekonwencjonalnej;
  2. charakteryzuje zasoby energii w Polsce oraz możliwości ich wykorzystania;
  3. charakteryzuje procesy wytwarzania energii: elektrycznej, mechanicznej i cieplnej;
  4. rozróżnia obiekty energetyczne oraz określa ich wpływ na środowisko;
  5. charakteryzuje systemy energetyki odnawialnej;
  6. określa możliwości zastosowania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w budownictwie;
  7. stosuje prawa z zakresu mechaniki płynów, elektrotechniki oraz spalania paliw;
  8. wykonuje obliczenia parametrów charakteryzujących przepływ cieczy i gazów;
  9. wykonuje pomiary wielkości fizycznych;
  10. przestrzega zasad wykonywania instalacji sanitarnych i elektrycznych;
  11. stosuje przepisy prawa budowlanego i prawa energetycznego;
  12. wykonuje rysunki z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych;
  13. określa korzyści wynikające ze stosowania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
  14. prowadzi racjonalną gospodarkę energią;
  15. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
 3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej opisane w części II:

  BD.17. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

  1. Organizowanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

  Uczeń:

  1. posługuje się dokumentacją, normami oraz instrukcjami montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  2. dobiera urządzenia do pozyskiwania energii odnawialnej;
  3. dobiera materiały do montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  4. ustala miejsca lokalizacji urządzeń stosowanych w systemach energetyki odnawialnej;
  5. określa warunki transportu i składowania materiałów oraz elementów systemów energetyki odnawialnej;
  6. dobiera sprzęt i narzędzia do montażu urządzeń i instalacji stosowanych do pozyskiwania i przetwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
  7. sporządza zapotrzebowanie na materiały do montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  8. wykonuje rysunki schematyczne montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  9. sporządza harmonogramy robót związanych z montażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  10. organizuje prace związane z montażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  11. dokonuje przeglądu technicznego urządzeń i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii;
  12. organizuje prace związane z konserwacją i naprawą urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

  2. Sporządzanie kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

  Uczeń:

  1. posługuje się dokumentacją do sporządzania kosztorysów oraz przygotowania ofert dotyczących montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  2. korzysta z katalogów i informatorów kosztorysowych, katalogów producentów materiałów, urządzeń i elementów instalacji stosowanych w systemach energetyki odnawialnej;
  3. sporządza przedmiary i obmiary robót związanych z montażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  4. sporządza kosztorysy dotyczące montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  5. sporządza kalkulacje kosztów związanych z eksploatacją urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  6. określa wskaźniki efektywności energetycznej urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  7. sporządza oferty na wykonanie prac związanych z montażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

  3. Wykonywanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

  Uczeń:

  1. posługuje się dokumentacją montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  2. dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu urządzeń stosowanych do pozyskiwania energii odnawialnej;
  3. wyznacza miejsca montażu urządzeń wykorzystujących energię odnawialną;
  4. posługuje się narzędziami i sprzętem podczas montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  5. wykonuje montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  6. rozpoznaje błędy montażu urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej;
  7. dokonuje oceny jakości robót montażowych urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  8. przygotowuje do odbioru urządzenia i systemy energetyki odnawialnej;
  9. wykonuje prace związane z konserwacją, naprawą i demontażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

  BD.18. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

  1. Monitorowanie i nadzór systemów energetyki odnawialnej

  Uczeń:

  1. odczytuje wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej;
  2. przestrzega zasad działania układów automatycznego sterowania systemami energetyki odnawialnej i regulacji tych systemów;
  3. określa parametry pracy urządzeń energetyki odnawialnej;
  4. rejestruje i interpretuje wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej urządzeń energetyki odnawialnej;
  5. rozpoznaje nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów energetyki odnawialnej;
  6. ocenia stan techniczny systemów energetyki odnawialnej;
  7. minimalizuje straty podczas wytwarzania, magazynowania, przesyłania i wykorzystywania energii;
  8. wykonuje bieżące przeglądy systemów energetyki odnawialnej;
  9. sporządza dokumentację dotyczącą eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

  2. Konserwacja oraz naprawa urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

  Uczeń:

  1. określa wymagania dotyczące eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  2. określa warunki konserwacji i naprawy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  3. przestrzega procedur przekazywania do eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  4. uruchamia urządzenia i systemy energetyki odnawialnej;
  5. wykonuje okresowe przeglądy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  6. określa przyczyny i sposoby usuwania nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  7. wykonuje pomiary efektywności systemów energetyki odnawialnej;
  8. przestrzega procedur rozpatrywania reklamacji dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  9. wykonuje pomiary i szkice inwentaryzacyjne urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  10. wykonuje czynności związane z konserwacją i naprawą urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
 1. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 1. pracownię dokumentacji, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela, podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką, z ploterem, ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, pakiet programów biurowych, oprogramowanie do wykonywania rysunków technicznych, kosztorysów, doboru urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, stanowiska rysunkowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) umożliwiające wykonywanie rysunków odręcznych, pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej, przykładowe dokumentacje projektowe dotyczące urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, katalogi nakładów rzeczowych i analizy opłacalności montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, dokumentacje przetargowe i kosztorysy dotyczące montażu systemów energetyki odnawialnej, normy dotyczące zasad wykonywania rysunków;
 2. pracownię systemów energetyki odnawialnej, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, z drukarką, ze skanerem, z projektorem multimedialnym, pakiet programów biurowych, zestaw przepisów prawa energetycznego i budowlanego; filmy dydaktyczne ilustrujące montaż oraz eksploatację urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, specyfikacje warunków technicznych wykonania systemów energetyki odnawialnej, katalogi materiałów i urządzeń stosowanych w systemach energetyki odnawialnej, plansze, modele i eksponaty urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, instrukcje obsługi urządzeń energetyki odnawialnej, katalogi narzędzi do montażu instalacji;
 3. warsztaty szkolne, w których powinny być zorganizowane następujące stanowiska:
  1. stanowiska do obróbki ręcznej i mechanicznej materiałów (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone w: stół warsztatowy z imadłem, przyrządy do kontroli i pomiarów geometrycznych, narzędzia i przyrządy traserskie, narzędzia do cięcia, gięcia, prostowania, wiercenia i gwintowania, wywijania obrzeży rur i kształtowania końcówek rur, wiertarkę stołową, piłę mechaniczną, urządzenie do gięcia rur,
  2. stanowiska wykonywania połączeń rur (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wyposażone w: urządzenia i sprzęt do wykonywania połączeń gwintowych, lutowanych, zgrzewanych, spawanych, klejonych i zaciskanych,
  3. stanowiska wykonywania połączeń elektrycznych (jedno stanowisko dla jednego ucznia) zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik centralny, przystosowane do montażu elementów instalacji elektrycznych, przyrządy do pomiarów wielkości elektrycznych,
  4. stanowiska montażu instalacji systemów energetyki odnawialnej (jedno stanowisko dla trzech uczniów), wyposażone w sprzęt i urządzenia do wykonywania połączeń rur i montażu odcinków rurociągów,
  5. stanowiska wykonywania konserwacji i napraw urządzeń i instalacji stosowanych w systemach energetyki odnawialnej (jedno stanowisko dla dziesięciu uczniów), wyposażone w urządzenia wykorzystujące energię odnawialną: kolektory słoneczne, moduły fotowoltaiczne, pompy ciepła i kotły opalane biomasą; urządzenia do automatycznego sterowania systemami energetyki odnawialnej wyposażone w sterowniki, regulatory oraz aparaturę pomiarową.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach i warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się montażem i eksploatacją systemów energetyki odnawialnej i innych podmiotach z obszaru kształcenia właściwego dla zawodu, wykonujących zadania doradztwa i nadzoru technicznego oraz przygotowania robót montażowych.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

 1. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

380 godz.

BD.17. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

590 godz.

BD.18. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

380 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując, z wyjątkiem szkoły policealnej dla dorosłych, minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.