Kwalifikacja E.29

E.29. Organizacja prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych

1. Organizacja prac związanych z montażem urządzeń dźwigowych

Uczeń:

1) korzysta z dokumentacji technicznej urządzeń dźwigowych w procesie planowania i organizacji prac montażowych;

2) analizuje budowę urządzeń dźwigowych przeznaczonych do montażu;

3) planuje czynności związane z montażem urządzeń dźwigowych;

4) określa warunki montażu urządzeń dźwigowych;

5) organizuje prace związane z montażem i demontażem urządzeń dźwigowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją techniczną;

6) organizuje prace związane z przygotowaniem miejsc montażu urządzeń dźwigowych;

7) dobiera metody zabezpieczania miejsc prowadzonych prac montażowych;

8) wykonuje prace związane z oznakowaniem i zabezpieczaniem miejsc montażu urządzeń dźwigowych;

9) rozpoznaje zagrożenia związane z montażem i demontażem urządzeń dźwigowych;

10) określa sposoby eliminacji lub minimalizacji zagrożeń związanych z montażem i demontażem urządzeń dźwigowych;

11) organizuje prace związane z modernizacją urządzeń dźwigowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją techniczną;

12) ocenia jakość wykonanego montażu urządzeń dźwigowych;

13) wykonuje czynności związane z odbiorem technicznym urządzeń dźwigowych;

14) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagań ergonomii podczas montażu urządzeń dźwigowych.

2. Organizacja prac związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych

Uczeń:

1) planuje terminy przeglądów konserwacyjnych zgodnie z przepisami o dozorze technicznym;

2) określa zakres i kolejność prac związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych zgodnie z dokumentacją techniczną oraz instrukcjami konserwacji;

3) dobiera metody wykonywania prac konserwacyjnych do rodzaju urządzeń dźwigowych;

4) planuje czynności technologiczne związane z konserwacją lub wymianą elementów urządzeń dźwigowych;

5) sporządza zapotrzebowanie na narzędzia oraz materiały konserwacyjne;

6) kalkuluje koszty wykonania prac konserwacyjnych;

7) rozpoznaje zagrożenia związane z konserwacją urządzeń dźwigowych;

8) dobiera metody eliminacji lub minimalizacji zagrożeń związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych;

9) planuje działania związane z usuwaniem awarii urządzeń dźwigowych;

10) przestrzega przepisów prawa dotyczących dozoru technicznego związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych.