Kierunek: technik turystyki wiejskiej

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich;
 2. planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym;
 3. planowania i organizowania działalności agroturystycznej;
 4. obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym.
 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

  (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Uczeń:

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  5. określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  8. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  9. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  10. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

  (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  Uczeń:

  1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  3. stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  4. rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  5. analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

  (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
  Uczeń:

  1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

  (KPS). Kompetencje personalne i społeczne
  Uczeń:

  1. przestrzega zasad kultury i etyki;
  2. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
  3. przewiduje skutki podejmowanych działań;
  4. jest otwarty na zmiany;
  5. potrafi radzić sobie ze stresem;
  6. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  7. przestrzega tajemnicy zawodowej;
  8. potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
  9. potrafi negocjować warunki porozumień;
  10. współpracuje w zespole.

  (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
  Uczeń:

  1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
  2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
  3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
  4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
  5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
  6. komunikuje się ze współpracownikami.
 2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(TG.d);

  PKZ(TG.d) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik turystyki wiejskiej

  Uczeń:

  1. opisuje walory turystyczne regionów geograficznych ze szczególnym uwzględnieniem walorów przyrodniczych i kulturowych;
  2. projektuje i opisuje trasy podróży na podstawie map turystycznych, topograficznych i samochodowych;
  3. określa wpływ rozwoju turystyki na środowisko przyrodnicze;
  4. przestrzega zasad racjonalnego żywienia człowieka;
  5. przestrzega zasad gospodarki odpadami;
  6. wyjaśnia wpływ czynników przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych na rozwój rolnictwa;
  7. rozpoznaje gatunki roślin uprawnych i chwastów;
  8. rozpoznaje gatunki, rasy i typy użytkowe zwierząt gospodarskich;
  9. rozpoznaje gleby i ocenia ich wartość rolniczą;
  10. klasyfikuje nawozy i ocenia ich wpływ na glebę i rośliny;
  11. rozróżnia pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji rolniczej;
  12. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
 3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik turystyki wiejskiej opisane w części II:

  TG.08. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

  1. Przygotowanie i sprzedaż imprez i usług turystycznych

  Uczeń:

  1. klasyfikuje imprezy i usługi turystyczne;
  2. rozpoznaje oczekiwania klientów dotyczące imprez i usług turystycznych;
  3. korzysta z dostępnych źródeł informacji geograficznej i turystycznej;
  4. wykorzystuje wiedzę z zakresu geografii turystycznej Polski i świata;
  5. opracowuje programy imprez turystycznych;
  6. dobiera usługodawców do rodzaju imprez i usług turystycznych;
  7. kalkuluje koszty imprez i usług turystycznych;
  8. prowadzi rezerwację imprez i usług turystycznych;
  9. stosuje instrumenty marketingu w sprzedaży imprez i usług turystycznych;
  10. współpracuje z uczestnikami rynku turystycznego;
  11. sporządza dokumenty związane z przygotowaniem i sprzedażą imprez i usług turystycznych.

  2. Realizowanie imprez i usług turystycznych

  Uczeń:

  1. stosuje przepisy prawa dotyczące realizacji imprez i usług turystycznych;
  2. współpracuje z usługodawcami realizującymi usługi turystyczne;
  3. udziela informacji turystycznych;
  4. realizuje imprezy i usługi turystyczne na obszarach wiejskich z uwzględnieniem specyfiki regionu;
  5. prowadzi dokumentację realizacji imprez i usług turystycznych;
  6. monitoruje przebieg realizacji imprez i usług turystycznych.

  3. Rozliczanie imprez i usług turystycznych

  Uczeń:

  1. gromadzi dokumentację imprez i usług turystycznych na etapie ich rozliczania;
  2. sporządza zestawienie przychodów i kosztów imprez i usług turystycznych;
  3. dokonuje rozliczeń finansowych usług turystycznych.

  TG.09. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

  1. Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym

  Uczeń:

  1. dobiera grupy i gatunki roślin do warunków przyrodniczych i ekonomicznych gospodarstwa rolnego;
  2. planuje, organizuje i wykonuje zabiegi agrotechniczne w produkcji roślin na gruntach ornych i użytkach zielonych;
  3. zakłada i pielęgnuje ogród warzywny i sad przydomowy;
  4. dobiera gatunki i grupy zwierząt do warunków przyrodniczych i ekonomicznych gospodarstwa rolnego;
  5. planuje i organizuje produkcję zwierzęcą w gospodarstwie rolnym;
  6. prowadzi prace związane z żywieniem, rozrodem oraz pielęgnacją zwierząt gospodarskich;
  7. wykonuje zabiegi związane z higieną zwierząt i pomieszczeń gospodarskich;
  8. dobiera i eksploatuje narzędzia i maszyny do kompleksowej mechanizacji procesów technologicznych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  9. przestrzega zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich oraz obrotu nimi;
  10. kontroluje jakość wykonywanych prac związanych z prowadzeniem produkcji w gospodarstwie rolnym;
  11. eksploatuje pojazdy, maszyny, narzędzia i urządzenia przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i stosując przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  12. stosuje ekologiczne metody produkcji rolniczej;
  13. prowadzi produkcję rolniczą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
  14. prowadzi sprzedaż zwierząt oraz produktów pochodzenia rolniczego;
  15. oblicza opłacalność produkcji rolniczej.

  2. Dostosowanie gospodarstwa rolnego do działalności agroturystycznej

  Uczeń:

  1. określa warunki adaptacji gospodarstwa rolnego na potrzeby działalności agroturystycznej;
  2. projektuje układy funkcjonalne i wyposażenie gospodarstwa rolnego na potrzeby klientów;
  3. planuje i dobiera wyposażenie bazy do prowadzenia usług noclegowych, żywieniowych i towarzyszących;
  4. planuje działalność turystyczną w gospodarstwie rolnym i oblicza jej opłacalność;
  5. dostosowuje produkcję rolniczą w gospodarstwie rolnym do potrzeb klientów;
  6. stosuje przepisy prawa dotyczące minimalnych wymagań dla obiektów świadczących usługi noclegowe;
  7. przestrzega zasad kategoryzacji bazy noclegowej.

  3. Obsługa klienta w gospodarstwie agroturystycznym

  Uczeń:

  1. organizuje i realizuje usługi noclegowe;
  2. wykonuje prace związane z utrzymaniem porządku i czystości w gospodarstwie;
  3. układa jadłospisy dla różnych grup klientów z uwzględnieniem potraw regionalnych oraz przetworów własnej produkcji;
  4. sporządza potrawy i napoje przestrzegając zasad racjonalnego żywienia oraz bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej żywności;
  5. przestrzega zasad obsługi klienta.
 1. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik turystyki wiejskiej powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 1. pracownię turystyki, wyposażoną w: mapy i atlasy, przewodniki, foldery, katalogi biur podróży, cenniki usług, informatory, rozkłady jazdy komunikacji: kolejowej, autobusowej, lotniczej, wzory umów cywilnoprawnych, wzory dokumentów stosowanych w turystyce, czasopisma i literaturę zawodową, czytnik kart kredytowych, wzory kart i rachunków kredytowych;
 2. pracownię hotelarską, składająca się z lady recepcyjnej i jednostki mieszkalnej z pełnym węzłem sanitarnym, wyposażoną w: łóżko, pościel i bieliznę pościelową, zestaw ręczników, telewizor, drobne dodatkowe wyposażenie, wózek z wyposażeniem i środkami do sprzątania;
 3. pracownię żywienia z salą konsumpcyjną, wyposażoną w: urządzenia i sprzęt kuchenny, meble kuchenne, zestawy naczyń kuchennych, surowce, przyprawy i produkty spożywcze, normy dotyczące żywienia zbiorowego, instrukcje obsługi, odzież ochronną, apteczkę, stoły i krzesła, bieliznę i zastawę stołową, elementy dekoracyjne, literaturę zawodową, zbiory przepisów kulinarnych;
 4. pracownię rolniczą, wyposażoną w: okazy naturalne roślin, atlasy: roślin, zwierząt, chorób, chwastów i szkodników, przekroje, modele i atrapy zwierząt gospodarskich, przekroje, modele i atrapy pojazdów, maszyn i narzędzi, instrukcje obsługi pojazdów i maszyn rolniczych, próbki: nasion, pasz, nawozów, środków ochrony roślin, wzory dokumentów, normy, katalogi, literaturę zawodową.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, podmiotach świadczących usługi turystyczne i hotelarskie oraz gospodarstwach rolnych prowadzących działalność agroturystyczną.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni (320 godzin).

 1. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

320 godz.

TG.08. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

310 godz.

TG.09. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

560 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując, z wyjątkiem szkoły policealnej dla dorosłych, minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.