Kierunek: technik transportu kolejowego

 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik transportu kolejowego powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. organizowania oraz prowadzenia ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu;
 2. obsługiwania urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności;
 3. nadzorowania i koordynowania pracy przewoźników na terenie stacji kolejowej;
 4. planowania i organizowania pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych oraz zarządzania taborem kolejowym;
 5. przygotowania do przewozu, odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób;
 6. zestawiania, rozrządzania i obsługi pociągów.
 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

  (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Uczeń:

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  5. określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  8. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  9. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  10. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

  (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  Uczeń:

  1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  3. stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  4. rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  5. analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

  (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
  Uczeń:

  1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

  (KPS). Kompetencje personalne i społeczne
  Uczeń:

  1. przestrzega zasad kultury i etyki;
  2. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
  3. przewiduje skutki podejmowanych działań;
  4. jest otwarty na zmiany;
  5. potrafi radzić sobie ze stresem;
  6. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  7. przestrzega tajemnicy zawodowej;
  8. potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
  9. potrafi negocjować warunki porozumień;
  10. współpracuje w zespole.

  (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
  Uczeń:

  1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
  2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
  3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
  4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
  5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
  6. komunikuje się ze współpracownikami.
 2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(AU.t);

  PKZ(AU.t) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik transportu kolejowego

  Uczeń:

  1. rozpoznaje elementy sieci kolejowej;
  2. rozróżnia elementy dróg kolejowych oraz kolejowych obiektów mostowych i określa ich funkcje;
  3. przestrzega zasad eksploatacji kolei;
  4. rozróżnia tabor kolejowy i określa jego przeznaczenie;
  5. charakteryzuje wyposażenie wagonów pasażerskich i towarowych;
  6. posługuje się systemem znakowania taboru kolejowego;
  7. wykonuje rysunki konstrukcyjne infrastruktury kolejowej;
  8. odczytuje plany i rysunki schematyczne posterunków ruchu kolejowego;
  9. klasyfikuje kolejowe usługi transportowe;
  10. rozróżnia rodzaje dokumentów przewozowych;
  11. rozpoznaje urządzenia sygnalizacji kolejowej;
  12. posługuje się dokumentacją techniczną i instrukcjami dotyczącymi prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej oraz przestrzega norm w tym zakresie;
  13. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
 3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik transportu kolejowego opisane w części II:

  AU.46. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

  1. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów na szlakach oraz posterunkach ruchu

  Uczeń:

  1. określa przeznaczenie poszczególnych rodzajów posterunków ruchu, budowli i urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
  2. przestrzega zasad numeracji torów i rozjazdów;
  3. określa zadania i obowiązki pracowników zajmujących się prowadzeniem ruchu pociągów;
  4. posługuje się rozkładami jazdy pociągów;
  5. prowadzi ruch pociągów na posterunku ruchu i przyległych szlakach;
  6. kieruje ruchem pociągów w sytuacji zamknięcia toru;
  7. wykonuje prace związane z prowadzeniem ruchu pociągów zgodnie z systemem zarządzania bezpieczeństwem oraz zarządzania jakością;
  8. klasyfikuje wypadki kolejowe według określonych kryteriów;
  9. przestrzega zasad postępowania obowiązujących w sytuacji wypadku kolejowego;
  10. wypełnia dokumentację związaną z prowadzeniem ruchu pociągów;
  11. dobiera rodzaj rozkazu do treści przekazywanej informacji lub polecenia;
  12. przekazuje treść rozkazów pisemnych za pomocą urządzeń radiołączności;
  13. kieruje ruchem pociągów zgodnie z obowiązującymi zasadami;
  14. przestrzega procedur obowiązujących w sytuacji konieczności zatrzymania pociągu lub przepuszczenia innego pociągu nieprzewidzianego w rozkładzie jazdy;
  15. przekazuje komunikaty słowne, sygnały ręczne, świetlne i dźwiękowe;
  16. odczytuje komunikaty i sygnały bezpieczeństwa przekazywane przez innych uczestników ruchu kolejowego;
  17. odczytuje i interpretuje sygnały przekazywane za pomocą urządzeń sygnalizacji kolejowej oraz wskaźników;
  18. korzysta z programów komputerowych wspomagających prowadzenie ruchu kolejowego;
  19. obsługuje podręczny sprzęt gaśniczy;
  20. posługuje się telefonami alarmowymi;
  21. formułuje treść telefonogramów alarmowych.

  2. Obsługa urządzeń sterowania ruchem i urządzeń łączności

  Uczeń:

  1. obsługuje urządzenia sterowania ruchem na szlakach kolejowych i posterunkach ruchu;
  2. posługuje się planami schematycznymi stacji kolejowych;
  3. prowadzi dokumentację związaną z obsługą urządzeń sterowania ruchem kolejowym i urządzeń łączności;
  4. obsługuje urządzenia sterowania ruchem na szlakach kolejowych i posterunkach ruchu;
  5. obsługuje urządzenia nastawcze i rozjazdy;
  6. obsługuje rogatki przejazdowe;
  7. obsługuje radiotelefony stacjonarne i przenośne oraz urządzenia megafonowe;
  8. odnotowuje nieprawidłowości w działaniu urządzeń łączności;
  9. przestrzega, w ściśle określonych przypadkach, obostrzonych procedur prowadzenia ruchu pociągów oraz stosuje zamknięcia pomocnicze;
  10. ocenia stan techniczny torów kolejowych;
  11. dokonuje oględzin oraz ocenia stan techniczny rozjazdów i zamknięć nastawczych;
  12. wykonuje prace związane z konserwacją rozjazdów;
  13. obsługuje półsamoczynne i ręczne odłączniki sekcyjne;
  14. wyłącza rozjazdy z centralnego nastawiania z zachowaniem zasad bezpieczeństwa;
  15. obsługuje agregaty prądotwórcze;
  16. obsługuje urządzenia sterowania ruchem kolejowym i urządzenia łączności zasilane prądem elektrycznym;
  17. obsługuje urządzenia sygnalizacji alarmowej.

  3. Nadzorowanie i koordynacja pracy przewoźników na stacji kolejowej

  Uczeń:

  1. przestrzega ogólnych oraz szczegółowych zasad prowadzenia pracy manewrowej;
  2. określa maksymalne dozwolone szybkości jazdy manewrowej;
  3. posługuje się planami przejścia wagonów oraz instrukcjami obsługi stacji i punktów ładunkowych;
  4. sprawdza poprawność zestawiania pociągów, ze szczególnym uwzględnieniem rozmieszczenia wagonów z ładunkami niebezpiecznymi, przesyłkami nadzwyczajnymi, nieczynnych pojazdów trakcyjnych;
  5. przestrzega zasad i ograniczeń związanych ze stosowaniem trakcji wielokrotnej;
  6. dokonuje oględzin technicznych i handlowych składu pociągu;
  7. kontroluje przestrzeganie procedur obowiązujących podczas wykonywania szczegółowej i uproszczonej próby hamulca zespolonego;
  8. posługuje się stacyjnym rozkładem jazdy pociągów;
  9. dokumentuje czas i miejsce pracy poszczególnych przewoźników;
  10. kontroluje stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzenia pracy manewrowej.

  AU.47. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

  1. Planowanie przewozów pasażerskich i towarowych

  Uczeń:

  1. sporządza zapotrzebowanie na wagony i pojazdy trakcyjne;
  2. sporządza plany efektywnego wykorzystywania wagonów oraz planuje prace związane z obsługą stacji i punktów ładunkowych;
  3. dokonuje analizy potoków ładunków na stacji rozrządowej;
  4. dobiera pojazdy trakcyjne do rodzaju planowanej pracy;
  5. dobiera typ i ładowność wagonów do wielkości masy towarowej;
  6. przestrzega zasad racjonalnej gospodarki pojazdami kolejowymi;
  7. sporządza blokowy schemat stacji rozrządowej;
  8. sporządza schematy obsługi odcinków linii kolejowych pociągami zdawczymi;
  9. sporządza harmonogramy pracy manewrowej;
  10. oblicza minimalne i rozkładowe czasy przejścia wagonów;
  11. oblicza współczynniki pracy manewrowej i obrotu wagonu;
  12. ewidencjonuje i oblicza czas pozostawania wagonów towarowych w dyspozycji klienta;
  13. prowadzi działania marketingowe związane ze świadczeniem usług przewozowych;
  14. przestrzega rozkładów czasu pracy obowiązujących w transporcie kolejowym;
  15. sporządza grafiki dyżurów pracowników.

  2. Planowanie i realizacja przewozu osób, przesyłek i ładunków

  Uczeń:

  1. przygotowuje dokumenty przewozowe;
  2. planuje drogę przewozu ładunków, przesyłek, osób;
  3. korzysta z instrukcji, taryf i innych dokumentów dotyczących organizacji przewozów;
  4. wykonuje czynności zdawczo-odbiorcze związane z przyjęciem przesyłek do przewozu i wydaniem przesyłek;
  5. przestrzega procedur związanych z przekazaniem i przyjęciem wagonów przed rozpoczęciem i po zakończeniu czynności ładunkowych;
  6. sprawdza stan placów, ramp i urządzeń ładunkowych przed rozpoczęciem i po zakończeniu czynności ładunkowych;
  7. ustala należności przewozowe, pozaprzewozowe oraz opłaty dodatkowe;
  8. ewidencjonuje pobrane należności oraz sporządza sprawozdawczość kasową;
  9. obsługuje kasy fiskalne, terminale biletowe oraz wykonuje czynności kasowe;
  10. przeprowadza oględziny oraz ocenia stan techniczny wagonów przed ich dopuszczeniem do przewozu;
  11. kwalifikuje wagony pod względem przydatności do przewozów krajowych i międzynarodowych;
  12. ocenia stan techniczny i kwalifikuje wagony węglarki do wysyłki składami zwartymi;
  13. ocenia stan techniczny i handlowy wagonów w składzie pociągu;
  14. przestrzega procedur związanych z wykonywaniem szczegółowej i uproszczonej próby hamulca zespolonego;
  15. sporządza wykazy pojazdów kolejowych w składach pociągów oraz prowadzi karty prób hamulców zespolonych;
  16. wykonuje prace związane z obsługą hamulców;
  17. przekazuje dokumenty przewozowe drużynie pociągowej zgodnie z obowiązującymi procedurami;
  18. obserwuje wjazd i wyjazd pociągu ze stacji;
  19. kontroluje działanie urządzeń wspomagających otwieranie i zamykanie drzwi wagonów;
  20. kontroluje zabezpieczanie ładunków przed dostępem osób nieuprawnionych;
  21. posługuje się wewnętrznym rozkładem jazdy pociągów;
  22. opracowuje proste rozkłady jazdy pociągów oraz sporządza wykresy ruchu;
  23. obsługuje instalację elektryczną i nagłośnieniową wagonu pasażerskiego;
  24. przestrzega procedur w przypadku wystąpienia pożaru w pociągu lub na terenie przedsiębiorstwa kolejowego.

  3. Zarządzanie pociągami i ładunkami

  Uczeń:

  1. stosuje podstawowe metody wykonywania pracy manewrowej i rozrządu wagonów;
  2. posługuje się sygnalizacją stosowaną podczas pracy manewrowej;
  3. odczytuje wskazania urządzeń sygnalizacyjnych;
  4. przestrzega zasad rozmieszczania pojazdów kolejowych w składzie pociągu;
  5. sporządza i interpretuje karty rozrządowe;
  6. określa maksymalną szybkość jazdy manewrowej w zależności od rodzaju wykonywanej pracy;
  7. przestrzega procedur przekazywania i odbioru wagonów do i od klienta, wykonywanych podczas obsługi punktów ładunkowych;
  8. dokonuje oględzin technicznych i handlowych wagonów i ładunków podczas obsługi punktów ładunkowych;
  9. określa obowiązki pracowników drużyn: pociągowej, manewrowej i trakcyjnej;
  10. obsługuje przenośne terminale biletowe oraz wypisuje bilety ręcznie.
 1. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik transportu kolejowego powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 1. pracownię sterowania ruchem kolejowym, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką, ze skanerem i z projektorem multimedialnym, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, oprogramowanie symulacyjne do prowadzenia ruchu kolejowego (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), oprogramowanie wspomagające realizację procesu przewozowego (na każdym stanowisku komputerowym), stanowiska składające się z urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń łączności telefonicznej, radiotelefonicznej i dyspozytorskiej, informacji audiowizualnej i informacji sygnalizacyjnych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), plansze poglądowe, czasopisma branżowe, filmy dydaktyczne;
 2. pracownię przewozów kolejowych, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką, skanerem i z projektorem multimedialnym, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, oprogramowanie stosowane przez przewoźników kolejowych, wspomagające działalność handlowo-przewozową (na każdym stanowisku komputerowym), mapy komunikacji kolejowej krajowej i międzynarodowej, taryfy i instrukcje taryfowe kolejowych przewoźników osób, przesyłek i towarów (jeden komplet dla każdego ucznia), kasy fiskalne (jedna dla każdego ucznia);
 3. pracownię dróg i taboru kolejowego, wyposażoną w: przyrządy do pomiaru toru i zestawów kołowych (jeden zestaw dla czterech uczniów), modele lub eksponaty: wagonów kolejowych, taboru trakcyjnego, maszyn torowych i pojazdów pomocniczych, części taboru, zestawów kołowych, łożysk tocznych, układu sprężynowania taboru, wózków wagonowych, hamulca zespolonego, elementów sieci trakcyjnej.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, w przedsiębiorstwach zarządzających infrastrukturą towarową oraz u przewoźników (pasażerskiego i towarowego).

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 7 tygodni (280 godzin), w tym 3 tygodnie u zarządcy infrastruktury towarowej oraz po 2 tygodnie u przewoźników (pasażerskiego i towarowego).

 1. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno--usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

330 godz.

AU.46. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

450 godz.

AU.47. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

450 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych danego typu, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.