Kwalifikacja E.10

E.10. Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych

1. Montaż sieci transmisyjnych

Uczeń:

1) montuje oraz testuje okablowanie sieciowe;

2) montuje urządzenia sieciowe transmisji przewodowej i bezprzewodowej;

3) rozróżnia sieci transmisyjne;

4) wyjaśnia zasadę działania sieci transmisyjnych;

5) dokonuje analizy standardów sieci transmisyjnych oraz stosuje urządzenia w zależności od ich struktury i parametrów;

6) rozróżnia systemy i urządzenia współpracujące z sieciami transmisyjnymi;

7) dokonuje archiwizacji danych;

8) dobiera metody, urządzenia i oprogramowanie specjalistyczne do wykonania pomiarów i testów sieci transmisyjnych;

9) obsługuje oprogramowanie specjalistyczne oraz określa prawidłowość działania sieci transmisyjnych;

10) charakteryzuje budowę sieci telefonii mobilnej oraz usługi realizowane w tej sieci.

2. Uruchamianie sieci transmisyjnych

Uczeń:

1) rozróżnia rodzaje i typy transmisji;

2) dokonuje analizy warstwowych modeli sieci pod względem sprzętowym i protokołowym;

3) charakteryzuje adresy sprzętowe i sieciowe;

4) przestrzega zasad udostępniania i ochrony zasobów sieciowych;

5) konfiguruje usługi sieciowe;

6) dobiera parametry konfiguracyjne urządzeń sieciowych;

7) wykonuje pomiary uruchomieniowe.

3. Utrzymanie sieci transmisyjnych

Uczeń:

1) wykonuje pomiary testowe w trakcie pracy sieci transmisyjnych;

2) monitoruje bieżącą pracę sieci transmisyjnych;

3) diagnozuje poprawność działania sieci transmisyjnych;

4) dobiera narzędzia i oprogramowanie diagnostyczne;

5) przestrzega zasad bezpieczeństwa informacji w sieciach transmisyjnych;

6) stosuje mechanizmy sieciowe zapewniające jakość usług;

7) rozróżnia zdalne i lokalne metody zarządzania sieciami transmisyjnymi;

8) porównuje wyniki pomiarów i testów z założeniami technicznymi;

9) rozbudowuje istniejącą infrastrukturę sieci transmisyjnych.