Kierunek: technik teleinformatyk

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik teleinformatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. instalowania, uruchamiania i utrzymania terminali i sieci dostępowych;
 2. wykonywania i utrzymania sieci komputerowych;
 3. montowania i eksploatacji cyfrowych systemów transmisji danych;
 4. instalowania i eksploatacji systemów głosowej transmisji danych;
 5. administrowania sieciami i systemami teleinformatycznymi.
 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

  (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Uczeń:

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  5. określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  8. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  9. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  10. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

  (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  Uczeń:

  1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  3. stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  4. rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  5. analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

  (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
  Uczeń:

  1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

  (KPS). Kompetencje personalne i społeczne
  Uczeń:

  1. przestrzega zasad kultury i etyki;
  2. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
  3. przewiduje skutki podejmowanych działań;
  4. jest otwarty na zmiany;
  5. potrafi radzić sobie ze stresem;
  6. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  7. przestrzega tajemnicy zawodowej;
  8. potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
  9. potrafi negocjować warunki porozumień;
  10. współpracuje w zespole.

  (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
  Uczeń:

  1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
  2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
  3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
  4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
  5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
  6. komunikuje się ze współpracownikami.
 2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(EE.g), PKZ(EE.b) i PKZ(EE.i);

  PKZ(EE.g) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: monter sieci telekomunikacyjnych, elektronik, elektromechanik, elektryk, technik sieci telekomunikacyjnych, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik elektryk, technik elektroniki i informatyki medycznej, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

  Uczeń:

  1. posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki;
  2. opisuje zjawiska związane z prądem stałym i zmiennym;
  3. interpretuje wielkości fizyczne związane z prądem stałym i zmiennym;
  4. stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych;
  5. rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne;
  6. sporządza schematy układów elektrycznych i elektronicznych;
  7. rozróżnia parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych;
  8. posługuje się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych;
  9. dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych;
  10. wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej;
  11. określa funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej;
  12. wykonuje połączenia elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych;
  13. dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;
  14. wykonuje pomiary wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych;
  15. przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel;
  16. posługuje się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w tym zakresie;
  17. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

  PKZ(EE.b) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik informatyk, technik tyfloinformatyk, technik teleinformatyk, technik sieci telekomunikacyjnych

  Uczeń:

  1. rozpoznaje symbole graficzne i oznaczenia podzespołów systemu komputerowego;
  2. dobiera elementy i konfiguracje systemu komputerowego;
  3. dobiera oprogramowanie użytkowe do realizacji określonych zadań;
  4. stosuje zabezpieczenia sprzętu komputerowego i systemu operacyjnego;
  5. rozróżnia i interpretuje parametry sprzętu komputerowego;
  6. charakteryzuje informatyczne systemy komputerowe;
  7. określa funkcje systemu operacyjnego;
  8. posługuje się terminologią dotyczącą sieci komputerowych;
  9. charakteryzuje urządzenia sieciowe;
  10. charakteryzuje rodzaje oprogramowania;
  11. korzysta z publikacji elektronicznych;
  12. przestrzega zasad zarządzania projektem w trakcie organizacji i planowania pracy;
  13. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

  PKZ(EE.i) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik elektronik, technik elektryk, technik sieci telekomunikacyjnych, technik teleinformatyk, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

  Uczeń:

  1. wykonuje operacje matematyczne na liczbach zespolonych;
  2. charakteryzuje parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych;
  3. dobiera elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne do określonych warunków eksploatacyjnych;
  4. określa wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów elektrycznych i elektronicznych;
  5. dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;
  6. przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i wykresów;
  7. wyznacza wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+φ);
  8. sporządza wykresy w skali logarytmicznej;
  9. dokonuje analizy pracy układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów oraz wyników pomiarów;
  10. sporządza dokumentację z wykonywanych prac;
  11. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
 3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik teleinformatyk opisane w części II:

  EE.10. Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych

  1. Instalowanie, uruchamianie i utrzymanie systemów komputerowych

  Uczeń:

  1. charakteryzuje proces uruchamiania komputera oraz konfiguruje podstawowy system wejścia-wyjścia (BIOS) oraz interfejs pomiędzy systemem operacyjnym a oprogramowaniem wbudowanym w urządzenie (UEFI);
  2. instaluje, konfiguruje oraz aktualizuje systemy operacyjne i aplikacje na stacjach roboczych;
  3. instaluje i aktualizuje sterowniki urządzeń peryferyjnych;
  4. opisuje i analizuje klasy adresów logicznej adresacji hostów w Internecie (IP) i konfiguruje interfejsy sieciowe;
  5. tworzy i instaluje proste programy wsadowe;
  6. dobiera zabezpieczenia systemów operacyjnych;
  7. stosuje narzędzia informatyczne do gromadzenia, porządkowania i prezentacji danych;
  8. wykonuje kopie bezpieczeństwa danych;
  9. zabezpiecza systemy komputerowe przed oprogramowaniem złośliwym, niekontrolowanym przepływem informacji oraz utratą danych.

  2. Konfigurowanie teleinformatycznych urządzeń sieciowych

  Uczeń:

  1. uruchamia i konfiguruje przełączniki sieci komputerowych;
  2. konfiguruje wirtualne sieci lokalne (VLAN) w sieciach komputerowych;
  3. konfiguruje rutery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa;
  4. konfiguruje urządzenia dostępu do bezprzewodowej lokalnej sieci komputerowej;
  5. konfiguruje urządzenia telefonii internetowej (VoIP) umożliwiające transmisje głosu przez sieci komputerowe;
  6. dokonuje analizy protokołów sieciowych wykorzystując interaktywne aplikacje czasu rzeczywistego;
  7. definiuje i konfiguruje usługi teleinformatyczne w obrębie sieci lokalnej;
  8. przestrzega zasad udostępniania i ochrony zasobów sieciowych w sieciach lokalnych;
  9. charakteryzuje algorytmy oraz protokoły rutingu;
  10. konfiguruje ruting statyczny i dynamiczny dla otwartych protokołów bram wewnętrznych (RIP) i trasowania typu stanu łącza (OSPF);
  11. instaluje urządzenia zasilające i zabezpieczające urządzenia teleinformatyczne.

  3. Uruchamianie i utrzymanie urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych

  Uczeń:

  1. wyjaśnia zjawiska związane z przesyłaniem sygnałów;
  2. rozpoznaje parametry jednostkowe linii długiej;
  3. rozpoznaje i opisuje metody kodowania transmisyjnego i zabezpieczającego oraz techniki modulacji;
  4. wyjaśnia zasadę działania przetworników A/C i C/A;
  5. rozróżnia rodzaje przetworników i określa ich zastosowania;
  6. rozróżnia rodzaje sygnałów na podstawie opisu, przebiegów czasowych i wyników pomiarów;
  7. dobiera urządzenia i parametry konfiguracyjne dostępowych systemów transmisyjnych w zależności od specyfikacji zastosowania;
  8. uruchamia i konfiguruje modemy dostępowe;
  9. posługuje się terminologią dotyczącą instalacji, uruchamiania oraz utrzymania urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych;
  10. wyjaśnia zasadę działania urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych na podstawie ich schematów;
  11. instaluje urządzenia zasilające i zabezpieczające urządzenia dostępowe systemów transmisyjnych;
  12. montuje i demontuje podzespoły i urządzenia transmisyjne;
  13. uruchamia urządzenia i systemy transmisyjne;
  14. dokonuje analizy parametrów łącza transmisji danych;
  15. wykonuje pomiary i testy urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych oraz interpretuje wyniki pomiarów;
  16. sprawdza i reaguje na alarmy w urządzeniach transmisyjnych;
  17. analizuje działanie urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych na podstawie wyników testów i pomiarów.

  4. Montowanie i eksploatowanie systemów transmisyjnych

  Uczeń:

  1. klasyfikuje oraz charakteryzuje budowę i parametry mediów transmisyjnych;
  2. rozpoznaje elementy osprzętu światłowodowego na podstawie wyglądu, parametrów katalogowych oraz symboli graficznych;
  3. dobiera narzędzia i urządzenia do montażu okablowania strukturalnego;
  4. montuje okablowanie strukturalne;
  5. montuje złącza kablowe, przełącznice i elementy okablowania urządzeń teleinformatycznych;
  6. wykonuje pomiary okablowania strukturalnego;
  7. dokonuje analizy parametrów łącza transmisji danych;
  8. dobiera przyrządy i metody pomiaru parametrów transmisyjnych światłowodów;
  9. mierzy parametry światłowodów metodą transmisyjną oraz metodą rozproszenia wstecznego;
  10. ocenia poprawność uzyskanych wyników pomiarów na podstawie norm technicznych;
  11. charakteryzuje parametry anten;
  12. montuje i uruchamia instalacje antenowe;
  13. charakteryzuje techniki zwielokrotniania w teletransmisyjnych systemach cyfrowych;
  14. rozróżnia synchroniczne systemy cyfrowe hierarchii europejskiej i amerykańskiej na podstawie opisów i oznaczeń;
  15. oblicza przepływności podstawowych struktur synchronicznych systemów cyfrowych;
  16. charakteryzuje techniki synchronizacji w systemach cyfrowych;
  17. rozróżnia rodzaje sieci optycznych na podstawie opisu i schematów blokowych;
  18. rozpoznaje konfiguracje i topologie sieci optycznych;
  19. charakteryzuje struktury sieci teleinformatycznej z komutacją w warstwie optycznej;
  20. instaluje urządzenia zasilające i zabezpieczające urządzenia teletransmisyjne;
  21. lokalizuje uszkodzenia w traktach transmisyjnych.

  5. Instalowanie, uruchamianie i utrzymanie głosowych urządzeń abonenckich

  Uczeń:

  1. określa podstawowe funkcje serwerów telekomunikacyjnych;
  2. określa funkcje podstawowych bloków funkcjonalnych serwerów telekomunikacyjnych;
  3. dobiera i identyfikuje parametry urządzeń abonenckich;
  4. rozpoznaje sygnały w łączu abonenckim;
  5. wykonuje pomiary łącza abonenckiego;
  6. rozróżnia technologie sieciowe z komutacją pakietów i komórek;
  7. uruchamia serwery telekomunikacyjne i administruje nimi;
  8. instaluje i konfiguruje aparaty telefoniczne;
  9. instaluje urządzenia zasilające i zabezpieczające urządzenia abonenckie;
  10. ocenia jakość działania cyfrowych urządzeń abonenckich na podstawie wyników testów;
  11. określa rodzaje i typy protokołów do zestawiania połączeń głosowych;
  12. charakteryzuje procesy zestawiania i rozłączania połączeń głosowych w sieciach stacjonarnych i mobilnych;
  13. wykonuje i uruchamia telefoniczne sieci abonenckie;
  14. dodaje abonentów do cyfrowej sieci telekomunikacyjnej;
  15. charakteryzuje usługi oferowane w cyfrowych sieciach telekomunikacyjnych;
  16. dodaje i usuwa usługi dla nowych użytkowników i modyfikuje funkcjonujące usługi;
  17. dokonuje analizy raportów ruchowych;
  18. lokalizuje i wymienia uszkodzone podzespoły cyfrowej centrali telefonicznej na podstawie alarmów i wyników testu;
  19. lokalizuje i usuwa uszkodzenia w liniach abonenckich na podstawie pomiarów i wyników testów.

  EE.11. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi

  1. Wykonanie lokalnej sieci komputerowej na podstawie projektu

  Uczeń:

  1. planuje adresację logiczną w oparciu o podstawowy protokół Internetowy (IP);
  2. rozpoznaje topologie lokalnych sieci komputerowych;
  3. rozpoznaje i stosuje normy dotyczące okablowania strukturalnego;
  4. rozpoznaje protokoły sieci lokalnych i protokoły dostępu do sieci rozległej;
  5. rozpoznaje urządzenia sieciowe na podstawie opisu, symboli graficznych i wyglądu;
  6. monitoruje pracę urządzeń lokalnych sieci komputerowych;
  7. dobiera medium transmisyjne do budowy lokalnej sieci komputerowej;
  8. interpretuje projekt lokalnej sieci komputerowej;
  9. dobiera elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia i oprogramowanie sieciowe;
  10. sporządza kosztorys sieci komputerowej na podstawie opracowanego projektu;
  11. wykonuje pomiary i testy sieci logicznej;
  12. przygotowuje materiały do dokumentacji powykonawczej lokalnej sieci komputerowej.

  2. Administrowanie sieciami komputerowymi

  Uczeń:

  1. dobiera i stosuje narzędzia diagnostyczne;
  2. tworzy wirtualne sieci prywatne (VPN) za pomocą połączeń internetowych;
  3. określa funkcje programów monitorujących i zabezpieczających pracę systemu komputerowego oraz jego poszczególnych elementów;
  4. dobiera i konfiguruje adresację podstawowych protokołów stosowanych w Internecie (IP);
  5. charakteryzuje parametry oraz określa funkcje i zastosowanie ruterów;
  6. konfiguruje interfejsy rutera w obrębie adresacji w Internecie (IP), list kontroli dostępu, mechanizmów jakości usług w sieci opartej o podstawowy protokół transmisji w Internecie (IP);
  7. konfiguruje i określa funkcje oraz budowę zarządcy i agenta protokołu zarządzania siecią (SNMP);
  8. monitoruje ruch w sieci teleinformatycznej i zapobiega jej przeciążeniom;
  9. modernizuje lokalną sieć komputerową;
  10. określa rodzaje awarii lub wadliwego działania lokalnej sieci komputerowej;
  11. monitoruje działanie sieci teleinformatycznych za pomocą standardowych testów.

  3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

  Uczeń:

  1. określa funkcje komputerowego systemu sieciowego;
  2. określa sposoby licencjonowania oprogramowania komputerowego;
  3. instaluje sieciowe systemy operacyjne;
  4. modernizuje i rekonfiguruje serwery;
  5. sporządza wykaz zainstalowanego oprogramowania komputerowego, zarządza licencjami;
  6. modernizuje i rekonfiguruje systemy komputerowe;
  7. konfiguruje interfejsy sieciowe;
  8. wyjaśnia zasady działania protokołów sieci komputerowej;
  9. zarządza kontami użytkowników i grup;
  10. konfiguruje profile użytkowników i zasady grup;
  11. udostępnia zasoby sieci komputerowej;
  12. przestrzega zasad udostępniania i ochrony zasobów sieciowych;
  13. charakteryzuje i konfiguruje usługi i role serwerowe;
  14. konfiguruje usługi zdalnego dostępu do serwerów;
  15. konfiguruje usługi katalogowe;
  16. zarządza centralnie stacjami roboczymi;
  17. rozpoznaje protokoły aplikacyjne;
  18. monitoruje działania użytkowników sieci komputerowej;
  19. wyjaśnia zasady działania usług wirtualizacyjnych;
  20. instaluje systemy i oprogramowanie do wirtualizacji;
  21. instaluje i konfiguruje systemy operacyjne na maszynie wirtualnej;
  22. lokalizuje i usuwa uszkodzenia sieciowych systemów operacyjnych na podstawie opisu lub diagnozy;
  23. zabezpiecza sieciowe systemy operacyjne przed zawirusowaniem, niekontrolowanym przepływem informacji oraz utratą danych.
 1. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik teleinformatyk powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 1. pracownię elektrotechniki i elektroniki, wyposażoną w: stanowiska pomiarowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową, wyposażone w wyłączniki awaryjne oraz wyłącznik awaryjny centralny; zasilacze stabilizowane napięcia stałego; autotransformatory; generatory funkcyjne; przyrządy pomiarowe; zestawy elementów elektrycznych i elektronicznych; makiety z układami elektronicznymi do badania: wzmacniaczy, generatorów napięć sinusoidalnych i impulsowych, stabilizatorów, filtrów, układów modulacji, komparatorów, dyskryminatorów; stanowiska dla uczniów do obróbki ręcznej metali i tworzyw sztucznych oraz do montażu układów elektrycznych i elektronicznych, katalogi elementów elektrycznych i elektronicznych;
 2. pracownię sieciowych systemów operacyjnych wyposażone w stanowiska komputerowe – serwer ze sprzętowym wspomaganiem wirtualizacji i stacja robocza (jedno stanowisko dla jednego ucznia), dodatkowe elementy komputera umożliwiające jego rozbudowę i rekonfigurację, stół monterski z matą i opaską antystatyczną, zestaw narzędzi monterskich, różne systemy operacyjne, stacji roboczej, serwerowe systemy operacyjne, oprogramowanie narzędziowe diagnostyczne i zabezpieczające, oprogramowanie do wirtualizacji, przełącznik programowalny, ruter z WiFI, bezprzewodowa karta sieciowa, patchcordy, drukarka lub kserokopiarka z wbudowaną kartą sieciową, projektor multimedialny, pracownia podłączona do sieci lokalnej z dostępem do Internetu z możliwością separacji portów do stanowisk dydaktycznych;
 3. pracownię sieci komputerowych, wyposażoną w: stanowiska komputerowe z procesorami umożliwiającymi wirtualizacje (jedno stanowisko dla jednego ucznia); drukarkę laserową lub kserokopiarkę, z możliwością pracy jako serwer wydruku; szafę dystrybucyjną 19” lub stelaż teleinformatyczny 19” (RACK), serwer; zasilacz awaryjny z zarządzaniem, proste i programowalne przełączniki, rutery, oprogramowanie typu zapora sieciowa (firewall) z obsługą wirtualnych sieci prywatnych; punkt dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej z różnego typu antenami zewnętrznymi i portem zasilania przez Ethernet; telefon internetowy; tester okablowania; reflektometr w dziedzinie czasu (TDR) do pomiarów linii miedzianych; oprogramowanie do monitorowania pracy sieci, zestaw narzędzi monterskich; podłączenie do sieci lokalnej z dostępem do Internetu;
 4. pracownię urządzeń i sieci teleinformatycznych, wyposażoną w: sieć strukturalną, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), połączone w niezależną sieć lokalną wraz z serwerem, oprogramowanie systemowe i sieciowe, punkty dostępu do sieci bezprzewodowej, sieć światłowodową; urządzenia zasilające i zabezpieczające urządzenia teletransmisyjne, oprogramowanie narzędziowe, diagnostyczne i zabezpieczające; drukarkę laserową lub kserokopiarkę z możliwością pracy jako serwer wydruku; stanowisko telefonii komputerowej, wyposażoną w centralę telefoniczną umożliwiającą przesyłanie dźwięków mowy za pomocą łączy internetowych (VoIP) oraz telefony, bramkę umożliwiającą przesyłanie dźwięków mowy kodowanych z analogowego aparatu telefonicznego do transmisji przez łącza komputerowe (VoIP), przełącznik zarządzany z obsługą lokalnych sieci wirtualnych i portami zasilania przez Ethernet; koncentrator wszystkich technologii cyfrowych linii abonenckich – sieci komputerowych łączących komputery (xDSL – DSLAM) z funkcją serwera obsługującego protokół partnerstwo publiczno-prywatne (PPP); ruter z modemem, z portem Ethernet i obsługą protokołu partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), koncentrator pasywnej sieci optycznej min. 2,5Gb/s (OLT xPON), terminale pasywnej sieci optycznej min. 1,25 Gb/s (ONU xPON), splitery optyczne do rozdzielania sygnału optycznego o różnym stopniu podziały np.: 1x2, 1x4, 1x8 (PLC), oprzyrządowanie do badania transmisji, stół monterski z matą i opaską antystatyczną; zestaw narzędzi monterskich; zestaw do montażu złącz światłowodowych, spawarkę światłowodową; reflektometr w dziedzinie czasu do pomiarów włókien światłowodowych (OTDR) z funkcją pomiaru pasywnej sieci optycznej (PON), referencyjne źródło światła oraz miernik mocy optycznej, latarkę inspekcyjną do badania uszkodzeń torów światłowodowych, podłączenie do sieci lokalnej z dostępem do Internetu.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz w podmiotach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

 1. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

400 godz.

EE.10. Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych

650 godz.

EE.11. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi

300 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując, z wyjątkiem szkoły policealnej dla dorosłych, minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.