Kwalifikacja TG.17

TG.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

1. Organizowanie produkcji wyrobów spożywczych

Uczeń:

 1. ustala warunki przechowywania surowców, półproduktów i wyrobów gotowych;
 2. planuje procesy produkcji wyrobów spożywczych;
 3. dobiera surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji poszczególnych wyrobów spożywczych;
 4. posługuje się dokumentacją technologiczną i normami w produkcji wyrobów spożywczych;
 5. dobiera operacje i procesy stosowane w produkcji wyrobów spożywczych;
 6. ustala harmonogramy produkcji wyrobów spożywczych;
 7. dobiera i obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w procesach przetwórstwa żywności;
 8. dobiera metody utrwalania półproduktów i gotowych wyrobów spożywczych;
 9. dobiera środki transportu wewnętrznego;
 10. klasyfikuje produkty uboczne i odpady poprodukcyjne;
 11. planuje zagospodarowanie produktów ubocznych i odpadów poprodukcyjnych.

2. Nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Uczeń:

 1. nadzoruje przebieg procesów produkcji wyrobów spożywczych zgodnie z dokumentacją produkcyjną i technologiczną;
 2. monitoruje przebieg produkcji wyrobów spożywczych pod kątem zgodności z systemami zapewnienia jakości;
 3. podejmuje działania korygujące nieprawidłowy przebieg procesów produkcji wyrobów spożywczych;
 4. pobiera do badań próbki surowców, półproduktów i produktów, dodatków do żywności oraz materiałów pomocniczych;
 5. dobiera sprzęt i odczynniki do badania surowców, półproduktów i wyrobów spożywczych;
 6. wykonuje czynności związane z przygotowywaniem i przechowywaniem odczynników stosowanych w analizie żywności;
 7. posługuje się sprzętem i aparaturą laboratoryjną stosowanymi do badania jakości żywności;
 8. przeprowadza analizę sensoryczną surowców, półproduktów i produktów gotowych oraz dodatków do żywności;
 9. wykonuje badania fizykochemiczne żywności;
 10. interpretuje wyniki badań fizykochemicznych żywności;
 11. rozlicza zużycie surowców, półproduktów, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych;
 12. określa wydajność produkcji wyrobów spożywczych;
 13. stosuje przepisy sanitarno-epidemiologiczne i ochrony środowiska dotyczące badania żywności.