Kierunek: technik technologii wyrobów skórzanych

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w branżowej szkole II stopnia.

 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii wyrobów skórzanych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. dobierania surowców i materiałów do wykonania wyrobów skórzanych;
 2. sporządzania dokumentacji technicznej i technologicznej;
 3. obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w procesie produkcyjnym;
 4. organizowania i kontrolowania procesów wytwarzania wyrobów skórzanych.
 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

  (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Uczeń:

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  5. określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  8. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  9. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  10. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

  (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  Uczeń:

  1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  3. stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  4. rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  5. analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

  (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
  Uczeń:

  1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

  (KPS). Kompetencje personalne i społeczne
  Uczeń:

  1. przestrzega zasad kultury i etyki;
  2. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
  3. przewiduje skutki podejmowanych działań;
  4. jest otwarty na zmiany;
  5. potrafi radzić sobie ze stresem;
  6. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  7. przestrzega tajemnicy zawodowej;
  8. potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
  9. potrafi negocjować warunki porozumień;
  10. współpracuje w zespole.

  (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
  Uczeń:

  1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
  2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
  3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
  4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
  5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
  6. komunikuje się ze współpracownikami.
 2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(AU.e) i PKZ(AU.u);

  PKZ(AU.e) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: kaletnik, kuśnierz, obuwnik, technik technologii wyrobów skórzanych, technik obuwnik

  Uczeń:

  1. wykonuje rysunki wyrobów skórzanych;
  2. rozróżnia rodzaje skór, tworzyw sztucznych i skóropodobnych, wyrobów włókienniczych i papierniczych;
  3. określa topograficzny układ skór;
  4. rozpoznaje wady i uszkodzenia skór surowych i wyprawionych;
  5. określa właściwości materiałów stosowanych w produkcji wyrobów skórzanych;
  6. klasyfikuje odpady powstające podczas rozkroju skór;
  7. posługuje się dokumentacją techniczną i technologiczną;
  8. odczytuje oznaczenia i symbole stosowane w rysunkach technicznych;
  9. charakteryzuje narzędzia, maszyny i urządzenia stosowane w procesie produkcji wyrobów skórzanych;
  10. lokalizuje nieprawidłowości w pracy maszyn i urządzeń;
  11. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

  PKZ(AU.u) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik technologii wyrobów skórzanych, technik obuwnik

  Uczeń:

  1. projektuje wyroby skórzane, wykorzystując wiedzę z zakresu kolorystyki i kompozycji plastycznej;
  2. określa fizykochemiczne i użytkowe właściwości materiałów;
  3. określa warunki klimatyczne w pomieszczeniach produkcyjnych;
  4. rozpoznaje połączenia części maszyn i urządzeń mechanicznych;
  5. przestrzega zasad montażu i demontażu zespołów maszyn i urządzeń mechanicznych;
  6. określa funkcje zespołów, podzespołów i mechanizmów maszyn i urządzeń mechanicznych;
  7. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
 3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik technologii wyrobów skórzanych opisane w części II:

  AU.09. Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych

  1. Wykonywanie wyrobów kaletniczych

  Uczeń:

  1. dokonuje klasyfikacji wyrobów kaletniczych;
  2. sporządza dokumentację techniczną i technologiczną;
  3. określa koszty wytwarzania wyrobów kaletniczych;
  4. dokonuje rozkroju skór i materiałów nieskórzanych na elementy wyrobów kaletniczych;
  5. dobiera elementy zdobnicze i okucia w zależności od rodzaju i przeznaczenia wyrobu kaletniczego;
  6. wykonuje montaż wyrobów kaletniczych;
  7. posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń;
  8. obsługuje maszyny i urządzenia stosowane podczas wykonywania wyrobów kaletniczych;
  9. prowadzi kontrolę i ocenę jakości materiałów i wyrobów kaletniczych;
  10. przestrzega zasad pakowania, przechowywania i transportu materiałów i wyrobów kaletniczych.

  2. Wykonywanie napraw i renowacji wyrobów kaletniczych

  Uczeń:

  1. rozpoznaje wady i uszkodzenia wyrobów kaletniczych;
  2. określa koszty wykonania naprawy lub renowacji wyrobów kaletniczych;
  3. dobiera metody i techniki wykonania naprawy lub renowacji wyrobów kaletniczych;
  4. wykonuje naprawę i renowację wyrobów kaletniczych;
  5. obsługuje maszyny i urządzenia stosowane podczas napraw i renowacji wyrobów kaletniczych;
  6. posługuje się narzędziami do napraw i renowacji wyrobów kaletniczych;
  7. sporządza kosztorys naprawy i renowacji wyrobu kaletniczego;
  8. ocenia jakość wykonania pracy.
  albo

  AU.13. Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kuśnierskich

  1. Wykonywanie wyrobów kuśnierskich

  Uczeń:

  1. charakteryzuje asortyment wyrobów kuśnierskich;
  2. sporządza dokumentację techniczną i technologiczną wyrobów;
  3. posługuje się przyrządami i urządzeniami pomiarowymi;
  4. wykonuje wyroby kuśnierskie;
  5. posługuje się narzędziami i przyborami stosowanymi w procesie produkcji;
  6. posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń;
  7. obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w kuśnierstwie;
  8. przestrzega zasad składowania i przechowywania skór futerkowych, materiałów włókienniczych oraz półproduktów;
  9. dokonuje kontroli i oceny jakości skór futerkowych, materiałów wykończeniowych oraz wyrobów gotowych.

  2. Wykonywanie napraw, przeróbek i renowacji wyrobów kuśnierskich

  Uczeń:

  1. ocenia stan wyrobów kuśnierskich;
  2. rozpoznaje wady i uszkodzenia wyrobów kuśnierskich;
  3. określa koszty naprawy, przeróbki i renowacji;
  4. stosuje techniki wykonania napraw i renowacji wyrobów kuśnierskich;
  5. wykonuje przeróbki wyrobów kuśnierskich;
  6. sporządza kosztorys naprawy, przeróbki i renowacji wyrobów;
  7. ocenia jakość wykonania pracy.

  AU.48. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych

  1. Określanie właściwości materiałów stosowanych w produkcji wyrobów skórzanych

  Uczeń:

  1. charakteryzuje metody badań laboratoryjnych materiałów i półproduktów;
  2. określa właściwości materiałów i półproduktów na podstawie badań laboratoryjnych;
  3. określa przydatność materiałów podstawowych i pomocniczych stosowanych do produkcji wyrobów skórzanych;
  4. określa wymagania technologiczne dla rodzajów i gatunków skór, materiałów skóropodobnych, materiałów włókienniczych i tworzyw sztucznych;
  5. dobiera materiały do produkcji wyrobów skórzanych;
  6. określa właściwości i zastosowanie różnych rodzajów klejów.

  2. Sporządzanie dokumentacji techniczno-technologicznej wyrobu skórzanego

  Uczeń:

  1. opracowuje projekty wyrobów skórzanych;
  2. przygotowuje wzorniki wyrobów skórzanych;
  3. wykonuje modele wyrobów skórzanych;
  4. sporządza opis materiałowy i technologiczny wyrobu skórzanego;
  5. dobiera narzędzia, maszyny i urządzenia do procesu wytwarzania wyrobów skórzanych;
  6. ustala normy zużycia materiału przeznaczonego na wyroby skórzane;
  7. określa koszty jednostkowe oraz koszty produkcji wyrobów skórzanych;
  8. sporządza normy czasu pracy.

  3. Kierowanie procesami wytwarzania wyrobów skórzanych

  Uczeń:

  1. określa zakres stosowania narzędzi, maszyn i urządzeń do wytwarzania wyrobów skórzanych;
  2. ocenia stan techniczny narzędzi maszyn i urządzeń stosowanych w procesie produkcji wyrobów skórzanych;
  3. nadzoruje wykonywanie czynności dotyczących rozkroju skór, tworzyw skóropodobnych i materiałów włókienniczych;
  4. określa warunki magazynowania materiałów, półproduktów i wyrobów gotowych;
  5. przestrzega zasad przygotowania elementów do montażu wyrobów skórzanych;
  6. określa metody i techniki łączenia elementów w gotowe wyroby;
  7. nadzoruje przebieg procesu montażu wyrobów;
  8. dokonuje kontroli międzyoperacyjnej i oceny jakości gotowych wyrobów skórzanych.
 1. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik technologii wyrobów skórzanych, uwzględniając potrzeby rynku pracy oraz możliwości organizacyjne i kadrowe, wyznacza na początku etapu edukacyjnego kwalifikację AU.09. wyodrębnioną w zawodzie kaletnik albo kwalifikację AU.13. wyodrębnioną w zawodzie kuśnierz, stanowiącą podbudowę do kształcenia w zawodzie technik technologii wyrobów skórzanych.

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik technologii wyrobów skórzanych powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 1. pracownię projektowania wyrobów skórzanych, wyposażoną w: stanowiska rysunkowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), z przyborami kreślarskimi stelaże, manekiny, zestawy skór wyprawionych: licowych i futerkowych, eksponaty oraz modele wyrobów kaletniczych i kuśnierskich, zestawy materiałów wykończeniowych i zdobniczych oraz dodatki metalowe, formy i szablony wyrobów, plansze ilustrujące budowę sylwetki człowieka, przykłady konstrukcji wyrobów, katalogi i żurnale wyrobów skórzanych, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla pięciu uczniów), drukarki, skaner, programy do komputerowego wspomagania projektowania wyrobów skórzanych, programy komputerowe dotyczące przebiegu procesów technologicznych oraz zarządzania procesem produkcji, pakiet programów biurowych, projektor multimedialny;
 2. pracownię materiałoznawstwa, wyposażoną w: stanowiska badań materiałów i wyrobów ze skór (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wagę laboratoryjną, mikroskop z oprzyrządowaniem, lupy, przyrządy laboratoryjne z zestawem odczynników chemicznych; przyrządy pomiarowe, próbki klejów, zrywarkę, aparat do badania odporności na ścieranie, aparat do badania przepuszczalności powietrza, aparat do badania odporności wybarwień na tarcie, czynniki mokre, termostabilizację i działanie światła sztucznego, planimetr, grubościomierz, skrętomierz, zestawy skór futerkowych i licowych, próbki włókien naturalnych i chemicznych, próbki materiałów włókienniczych, schematy procesów wyprawy skór;
 3. pracownię technologiczną, wyposażoną w: skóry licowe, futerkowe, tworzywa skóropodobne, tworzywa sztuczne, materiały włókiennicze, materiały papiernicze, wyroby metalowe, eksponaty wyrobów i części składowych, narzędzia i przybory, modele maszyn i urządzeń, schematy kinematyczne maszyn i urządzeń, schematy technologiczne, przykłady dokumentacji technicznej i technologicznej, foldery, katalogi, prospekty maszyn i urządzeń i czasopisma specjalistyczne;
 4. warsztaty szkolne, w których powinny być zorganizowane stanowiska odpowiednie dla kwalifikacji AU.09. w zawodzie kaletnik albo kwalifikacji AU.11. w zawodzie kuśnierz.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach i warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego oraz przedsiębiorstwach wytwarzających wyroby skórzane.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

 1. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno--usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

300 godz.

AU.09. Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych

albo

AU.13. Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kuśnierskich

800 godz.

AU.48. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych

250 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych danego typu, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.