Kierunek: technik technologii drewna

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w branżowej szkole II stopnia.

 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii drewna powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
 2. organizowania i wykonywania prac związanych z naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich;
 3. programowania oraz obsługi obrabiarek i urządzeń stosowanych w procesie przetwarzania drewna;
 4. sporządzania dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej i technologicznej;
 5. organizowania i nadzorowania procesów produkcyjnych związanych z przetwarzaniem drewna.
 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

  (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Uczeń:

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  5. określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  8. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  9. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  10. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

  (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  Uczeń:

  1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  3. stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  4. rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  5. analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

  (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
  Uczeń:

  1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

  (KPS). Kompetencje personalne i społeczne
  Uczeń:

  1. przestrzega zasad kultury i etyki;
  2. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
  3. przewiduje skutki podejmowanych działań;
  4. jest otwarty na zmiany;
  5. potrafi radzić sobie ze stresem;
  6. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  7. przestrzega tajemnicy zawodowej;
  8. potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
  9. potrafi negocjować warunki porozumień;
  10. współpracuje w zespole.

  (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
  Uczeń:

  1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
  2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
  3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
  4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
  5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
  6. komunikuje się ze współpracownikami.
 2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(AU.g) i PKZ(AU.x);

  PKZ(AU.g) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: tapicer, stolarz, cieśla, koszykarz-plecionkarz, mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej, technik technologii drewna

  Uczeń:

  1. rozpoznaje gatunki drewna, materiały drzewne i tworzywa drzewne;
  2. określa właściwości drewna i tworzyw drzewnych;
  3. rozpoznaje wady drewna oraz określa przyczyny ich powstawania;
  4. rozróżnia rodzaje uszkodzeń materiałów;
  5. określa materiały pomocnicze stosowane w produkcji;
  6. sporządza szkice i rysunki techniczne;
  7. posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń;
  8. posługuje się terminologią stosowaną w przemyśle drzewnym;
  9. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

  PKZ(AU.x) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik technologii drewna

  Uczeń:

  1. określa właściwości materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;
  2. rozróżnia technologie produkcji wyrobów stolarskich;
  3. sporządza normy materiałowe i normy pracy dla wytwarzanych wyrobów;
  4. opracowuje wyniki pomiarów;
  5. przestrzega zasad eksploatacji oraz konserwacji maszyn, urządzeń i narzędzi;
  6. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
 3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik technologii drewna opisane w części II:

  AU.15. Wytwarzanie wyrobów stolarskich

  1. Wykonywanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych

  Uczeń:

  1. dokonuje klasyfikacji drewna i materiałów drzewnych;
  2. posługuje się dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną;
  3. dobiera technologię wytwarzania wyrobów stolarskich;
  4. przygotowuje materiały podstawowe i pomocnicze do wykonania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
  5. dobiera sposoby obróbki drewna i tworzyw drzewnych;
  6. dobiera narzędzia, maszyny i urządzenia do wykonania obróbki drewna i tworzyw drzewnych;
  7. obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w stolarstwie;
  8. wykonuje ręczną i maszynową obróbkę drewna i tworzyw drzewnych;
  9. posługuje się przyrządami pomiarowymi i sprawdzianami;
  10. wykonuje hydrotermiczną i plastyczną obróbkę drewna;
  11. wykonuje elementy konstrukcyjne oraz ich połączenia;
  12. stosuje techniki wykańczania powierzchni drewna, tworzyw drzewnych i gotowych wyrobów z drewna;
  13. wykonuje klejenie i oklejanie drewna i materiałów drzewnych;
  14. stosuje systemy montażu i okuwania wyrobów stolarskich;
  15. wykonuje konserwację narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych do wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
  16. ocenia jakość wykonania wyrobów stolarskich;
  17. wykonuje prace związane z pakowaniem, magazynowaniem oraz transportem elementów, podzespołów i wyrobów gotowych.

  2. Wykonywanie napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich

  Uczeń:

  1. identyfikuje typy konstrukcji oraz style stosowane w meblarstwie;
  2. rozpoznaje wady oraz uszkodzenia materiałów i wyrobów stolarskich;
  3. ustala przyczyny uszkodzeń wyrobów oraz określa sposób ich naprawy, renowacji lub konserwacji;
  4. kwalifikuje wyroby stolarskie do naprawy i renowacji;
  5. ustala zakres napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich;
  6. dobiera techniki, materiały i narzędzia do wykonania naprawy, renowacji, konserwacji wyrobów stolarskich;
  7. wykonuje naprawę, renowację i konserwację wyrobów stolarskich zgodnie z zapotrzebowaniem i wymaganiami klientów;
  8. ocenia jakość wykonania naprawy, renowacji lub konserwacji wyrobów stolarskich.

  AU.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna

  1. Planowanie procesów technologicznych przetwarzania drewna

  Uczeń:

  1. stosuje programy komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
  2. określa właściwości oraz jakość materiałów i wyrobów gotowych z drewna i tworzyw drzewnych;
  3. dobiera technologie produkcji wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
  4. sporządza dokumentację projektową, konstrukcyjną i technologiczną wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
  5. steruje procesem suszenia materiałów drzewnych i wyrobów z drewna;
  6. prowadzi badania laboratoryjne oraz interpretuje ich wyniki;
  7. opracowuje normy przedmiotowe dla wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
  8. dobiera materiały, narzędzia, maszyny i urządzenia do wykonania określonych zadań;
  9. dobiera parametry narzędzi do rodzaju obróbki wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
  10. ocenia stan techniczny maszyn i narzędzi stosowanych w procesach produkcyjnych wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
  11. dobiera oprzyrządowanie produkcyjne do wykonania operacji technologicznych wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
  12. programuje oraz obsługuje maszyny i urządzenia sterowane numerycznie;
  13. sporządza schematy przebiegu procesów wytwarzania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
  14. projektuje wyroby z drewna i tworzyw drzewnych;
  15. określa parametry technologiczne obróbki drewna i tworzyw drzewnych;
  16. ustala receptury roztworów klejowych i materiałów malarsko-lakierniczych;
  17. sporządza karty technologiczne dotyczące procesów obróbki materiałów oraz montażu wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
  18. opracowuje instrukcje dotyczące sposobu wykonania operacji technologicznych;
  19. sporządza kalkulację kosztów wykonania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
  20. ustala sposób składowania, magazynowania oraz transportu materiałów drzewnych i wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych.

  2. Monitorowanie przebiegu procesów przetwarzania drewna

  Uczeń:

  1. określa stan techniczny oraz zdolności produkcyjne maszyn i urządzeń;
  2. kontroluje przebieg procesów technologicznych przetwarzania drewna;
  3. ocenia jakość wykonania elementów, podzespołów i wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
  4. ocenia zgodność wykonania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych z dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną;
  5. kontroluje przestrzeganie norm dotyczących stosowanych materiałów drzewnych oraz wytwarzanych wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
  6. sporządza ewidencyjną, rozliczeniową i sprawozdawczą dokumentację produkcji.
 1. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik technologii drewna powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 1. pracownię rysunku technicznego, wyposażoną w: modele figur i brył geometrycznych, typowe części maszyn, modele połączeń stolarskich, konstrukcji i podzespołów, modele wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych, modele opakowań, schematy kinematyczne, rysunki konstrukcyjne maszyn i urządzeń, dokumentację techniczną wyrobów, modele mebli i innych wyrobów w przekrojach, urządzenia do badań wytrzymałości konstrukcji, komputerowe oprogramowanie graficzne, normy dotyczące wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych, detale, okucia i łączniki, prospekty, katalogi, wydawnictwa specjalistyczne, stanowiska kreślarskie (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), stanowisko komputerowe z oprogramowaniem wspomagającym wykonywanie rysunku technicznego i dokumentacji techniczno-technologicznej (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), drukarkę sieciową;
 2. pracownię materiałoznawstwa i technologii przetwarzania drewna, wyposażoną w: zestawy próbek różnych gatunków drewna, materiałów drzewnych, tworzyw drzewnych, klejów i substancji dodatkowych, materiałów do zabezpieczania i uszlachetniania powierzchni, modele: połączeń elementów z drewna i tworzyw drzewnych, suszarek, wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych, opakowań, połączeń stolarskich, konstrukcji i podzespołów; detale, okucia i łączniki, przyrządy, aparaturę i urządzenia do badania drewna i tworzyw drzewnych, aparaturę do badania powłok wykończeniowych, mikroskopy, wagi techniczne i analityczne, suszarkę laboratoryjną, przyrządy do pomiaru: wilgotności, pH, lepkości, gęstości, proste urządzenia do cięcia drewna, ręczne narzędzia stolarskie, narzędzia do maszynowej obróbki drewna, katalogi wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych, tablice i diagramy dotyczące suszarnictwa, hydrotermicznej i plastycznej obróbki drewna, schematy maszyn i urządzeń do przetwarzania drewna, schematy procesów technologicznych, dokumentacje technologiczne, normy dotyczące przetwarzania drewna oraz wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych, oprogramowanie do komputerowego wspomagania procesów technologicznych;
 3. warsztaty szkolne, wyposażone w: elementy i modele wyrobów stolarskich, narzędzia, maszyny i urządzenia do ręcznej i maszynowej obróbki drewna i tworzyw drzewnych, obróbki hydrotermicznej i plastycznej, prac wykończeniowych i montażowych, przyrządy i uchwyty obróbkowe, aparaturę i narzędzia kontrolno-pomiarowe, schematy części maszyn i urządzeń, rysunki ostrzy narzędzi, parametry kątowe narzędzi, instalację sprężonego powietrza, instalację odwiórowywania, oprzyrządowanie obróbkowe, narzędzia i urządzenia montażowe, instrukcje technologiczne i stanowiskowe, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, katalogi i materiały informacyjne firm produkujących narzędzia, oprzyrządowanie, obrabiarki i urządzenia, normy dotyczące przetwarzania drewna i instrukcje technologiczne obróbki drewna i tworzyw drzewnych oraz wytwarzania, montażu i wykańczania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach i warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego oraz przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

 1. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno--usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

300 godz.

AU.15. Wytwarzanie wyrobów stolarskich

800 godz.

AU.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna

250 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych danego typu, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.