Kwalifikacja Z.20

Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

1. Dobieranie metody dezynfekcji lub sterylizacji w zależności od rodzaju sprzętu i wyrobu medycznego

Uczeń:

1) rozróżnia sprzęt i wyroby medyczne pod kątem zastosowania, metod mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej;

2) identyfikuje materiały, z których wykonane są sprzęt i wyroby medyczne, oraz ich odporność na stresy fizyko-chemiczne w myciu, dezynfekcji i sterylizacji medycznej;

3) przeprowadza demontaż i montaż sprzętu oraz wyrobów medycznych o zróżnicowanej budowie geometrycznej w celu zapewnienia mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej;

4) wykonuje testy funkcyjne i czynności diagnostyczne sprzętu i wyrobów medycznych;

5) kwalifikuje sprzęt i wyroby medyczne do dezynfekcji, sterylizacji oraz renowacji lub kasacji;

6) konserwuje sprzęt i wyroby medyczne zgodnie z instrukcjami producenta;

7) kompletuje instrumentarium chirurgiczne do zestawów zabiegowych.

2. Wykonywanie mycia i dezynfekcji

Uczeń:

1) przeprowadza mycie i dezynfekcję przy zastosowaniu różnych metod i urządzeń;

2) stosuje środki do nawilżania, bakteriostatycznego mycia, oczyszczania i dezynfekcji manualnej oraz maszynowej;

3) przygotowuje roztwory użytkowe środków dezynfekcyjnych o wskazanym stężeniu;

4) dobiera technologię dekontaminacji zgodnie z klasyfikacją Spauldinga;

5) identyfikuje parametry wody użytej w procesach dekontaminacji;

6) stosuje odpowiednie testy kontroli procesów dezynfekcji;

7) obsługuje sprzęt i urządzenia używane w technologii mycia i dezynfekcji;

8) wykonuje testy urządzeń w technologii mycia i dezynfekcji, interpretuje ich wyniki i orzeka o dopuszczeniu urządzeń do pracy;

9) przeprowadza kontrolę sprawności urządzeń wykorzystywanych do mycia i dezynfekcji;

10) kontroluje parametry procesu dezynfekcji i interpretuje wyniki, w tym podejmuje decyzje o skuteczności dezynfekcji i zwolnieniu wsadu;

11) zwalnia sprzęt po procesie dezynfekcji.

3. Wykonywanie sterylizacji

Uczeń:

1) przeprowadza sterylizację sprzętu i wyrobów medycznych przy zastosowaniu różnych metod i urządzeń;

2) obsługuje sprzęt i urządzenia używane w technologii sterylizacji;

3) przeprowadza kontrolę sprawności urządzeń wykorzystywanych do sterylizacji;

4) rozróżnia rodzaje opakowań używanych w procesach sterylizacji;

5) przygotowuje pakiety wyrobów medycznych do sterylizacji zgodnie z przyjętymi ustaleniami;

6) stosuje materiał opakowaniowy w zależności od rodzaju sprzętu i wyrobów medycznych, zalecanej metody sterylizacji oraz przyjętego systemu opakowaniowego;

7) klasyfikuje i dobiera testy do kontroli procesów sterylizacji;

8) przeprowadza kontrolę urządzeń służących do zapewnienia szczelności opakowania;

9) wykonuje testy urządzeń w technologii mycia i dezynfekcji, interpretuje ich wyniki i orzeka o dopuszczeniu urządzeń do pracy;

10) przeprowadza kontrolę cyklu sterylizacji, interpretuje wyniki, w tym podejmuje decyzje o skuteczności sterylizacji i zwolnieniu wsadu;

11) kontroluje wizualnie integralność opakowania;

12) magazynuje pakiety po procesie sterylizacji;

13) zwalnia sprzęt i wyroby medyczne po procesie sterylizacji i przekazuje odbiorcy;

14) sporządza dokumentację dekontaminacji;

15) stosuje w technologii dekontaminacji Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej;

16) współpracuje z nadzorem sanitarnym na podstawie przepisów prawa;

17) aktualizuje wiedzę i prowadzi szkolenia z zakresu dekontaminacji;

18) analizuje i oblicza zapotrzebowanie na materiały niezbędne w technologii dekontaminacji;

19) kalkuluje koszty dekontaminacji.