Kwalifikacja MS.20

MS.20. Wykonywanie działań ratowniczych

1. Obsługa sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Uczeń:

 1. rozróżnia sprzęt ratowniczo-gaśniczy;
 2. przygotowuje sprzęt ratowniczo-gaśniczy do działań ratowniczych;
 3. użytkuje sprzęt ochrony dróg oddechowych;
 4. obsługuje sprzęt ratowniczo-gaśniczy;
 5. rozróżnia środki gaśnicze;
 6. rozróżnia pojazdy ratowniczo-gaśnicze;
 7. obsługuje układy wodno-pianowe i urządzenia specjalne;
 8. rozróżnia stanowiska wodne i gaśnicze;
 9. buduje stanowiska wodne i gaśnicze;
 10. sprawia linie wężowe w różnych warunkach;
 11. rozróżnia systemy łączności.

2. Wykonywanie czynności ratowniczych podczas pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń

Uczeń:

 1. wyjaśnia procesy spalania substancji;
 2. rozróżnia rodzaje i fazy pożarów;
 3. identyfikuje zjawiska występujące podczas pożarów;
 4. rozpoznaje zagrożenia pożarowe, wybuchowe i toksyczne;
 5. posługuje się pojęciami z zakresu taktyki gaśniczej i ratowniczej;
 6. prowadzi korespondencję radiową oraz komunikuje się za pomocą znaków;
 7. kieruje ruchem drogowym w trakcie wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
 8. podaje prądy gaśnicze w natarciu i obronie;
 9. rozróżnia rodzaje pododdziałów;
 10. rozróżnia zasady działania specjalistycznych grup ratowniczych;
 11. prowadzi ewakuację ludzi, zwierząt i mienia ze strefy zagrożenia;
 12. wykonuje czynności ratownicze podczas gaszenia pożarów i likwidacji zagrożeń miejscowych;
 13. charakteryzuje organizację ratownictwa medycznego;
 14. ocenia stan poszkodowanego;
 15. prowadzi segregację wstępną poszkodowanych;
 16. udziela kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z procedurami;
 17. posługuje się sprzętem ratownictwa medycznego.