Kwalifikacja MS.18

MS.18. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

1. Dobieranie metody dezynfekcji lub sterylizacji w zależności od rodzaju sprzętu i wyrobu medycznego

Uczeń:

 1. rozróżnia sprzęt i wyroby medyczne pod kątem zastosowania, metod mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej;
 2. identyfikuje materiały, z których wykonane są sprzęt i wyroby medyczne, oraz ich odporność na stresy fizyko-chemiczne w myciu, dezynfekcji i sterylizacji medycznej;
 3. przeprowadza demontaż i montaż sprzętu oraz wyrobów medycznych o zróżnicowanej budowie geometrycznej w celu zapewnienia mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej;
 4. wykonuje testy funkcyjne i czynności diagnostyczne sprzętu i wyrobów medycznych;
 5. kwalifikuje sprzęt i wyroby medyczne do dezynfekcji, sterylizacji oraz renowacji lub kasacji;
 6. konserwuje sprzęt i wyroby medyczne zgodnie z instrukcjami producenta;
 7. kompletuje instrumentarium chirurgiczne do zestawów zabiegowych.

2. Wykonywanie mycia i dezynfekcji

Uczeń:

 1. przeprowadza mycie i dezynfekcję przy zastosowaniu różnych metod i urządzeń;
 2. stosuje środki do nawilżania, bakteriostatycznego mycia, oczyszczania i dezynfekcji manualnej oraz maszynowej;
 3. przygotowuje roztwory użytkowe środków dezynfekcyjnych o wskazanym stężeniu;
 4. dobiera technologię dekontaminacji zgodnie z klasyfikacją Spauldinga;
 5. identyfikuje parametry wody użytej w procesach dekontaminacji;
 6. stosuje odpowiednie testy kontroli procesów dezynfekcji;
 7. obsługuje sprzęt i urządzenia używane w technologii mycia i dezynfekcji;
 8. wykonuje testy urządzeń w technologii mycia i dezynfekcji, interpretuje ich wyniki i orzeka o dopuszczeniu urządzeń do pracy;
 9. przeprowadza kontrolę sprawności urządzeń wykorzystywanych do mycia i dezynfekcji;
 10. kontroluje parametry procesu dezynfekcji i interpretuje wyniki, w tym podejmuje decyzje o skuteczności dezynfekcji i zwolnieniu wsadu;
 11. zwalnia sprzęt po procesie dezynfekcji.

3. Wykonywanie sterylizacji

Uczeń:

 1. przeprowadza sterylizację sprzętu i wyrobów medycznych przy zastosowaniu różnych metod i urządzeń;
 2. obsługuje sprzęt i urządzenia używane w technologii sterylizacji;
 3. przeprowadza kontrolę sprawności urządzeń wykorzystywanych do sterylizacji;
 4. rozróżnia rodzaje opakowań używanych w procesach sterylizacji;
 5. przygotowuje pakiety wyrobów medycznych do sterylizacji zgodnie z przyjętymi ustaleniami;
 6. stosuje materiał opakowaniowy w zależności od rodzaju sprzętu i wyrobów medycznych, zalecanej metody sterylizacji oraz przyjętego systemu opakowaniowego;
 7. klasyfikuje i dobiera testy do kontroli procesów sterylizacji;
 8. przeprowadza kontrolę urządzeń służących do zapewnienia szczelności opakowania;
 9. wykonuje testy urządzeń w technologii mycia i dezynfekcji, interpretuje ich wyniki i orzeka o dopuszczeniu urządzeń do pracy;
 10. przeprowadza kontrolę cyklu sterylizacji, interpretuje wyniki, w tym podejmuje decyzje o skuteczności sterylizacji i zwolnieniu wsadu;
 11. kontroluje wizualnie integralność opakowania;
 12. magazynuje pakiety po procesie sterylizacji;
 13. zwalnia sprzęt i wyroby medyczne po procesie sterylizacji i przekazuje odbiorcy;
 14. sporządza dokumentację dekontaminacji;
 15. stosuje w technologii dekontaminacji Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej;
 16. współpracuje z nadzorem sanitarnym na podstawie przepisów prawa;
 17. aktualizuje wiedzę i prowadzi szkolenia z zakresu dekontaminacji;
 18. analizuje i oblicza zapotrzebowanie na materiały niezbędne w technologii dekontaminacji;
 19. kalkuluje koszty dekontaminacji.