Kwalifikacja AU.31

AU.31. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

1. Planowanie procesów transportowych

Uczeń:

 1. określa zadania transportowe;
 2. rozróżnia rodzaje usług transportowych;
 3. dobiera środki transportu do realizacji usług transportowych;
 4. ocenia zgodność eksploatacji środków transportu z przyjętymi zasadami;
 5. stosuje przepisy prawa dotyczące przewozu ładunków i dokumentacji transportowej;
 6. sporządza plan przebiegu procesu transportowego;
 7. rozróżnia infrastrukturę transportu;
 8. stosuje przepisy prawa dotyczące procedur celnych.

2. Organizowanie procesów transportowych

Uczeń:

 1. rozróżnia rodzaje ładunków transportowych;
 2. formuje jednostki ładunkowe;
 3. dobiera opakowania transportowe do rodzaju ładunku lub potrzeb klienta;
 4. przestrzega zasad oznaczeń ładunku i środków transportu;
 5. stosuje przepisy prawa i przestrzega zasad dotyczących przygotowania i zabezpieczania ładunku w transporcie;
 6. planuje rozmieszczenie ładunków w środkach transportu.

3. Kalkulowanie cen i dokumentowanie realizacji procesów transportowych

Uczeń:

 1. stosuje przepisy prawa dotyczące pracy w transporcie;
 2. ocenia jakość oraz efektywności procesów transportowych;
 3. stosuje przepisy prawa dotyczące rozliczeń z kontrahentami;
 4. stosuje taryfikator usług transportowo – spedycyjnych;
 5. optymalizuje koszty do zakresu realizowanych usług transportowo – spedycyjnych;
 6. sporządza dokumenty rozliczeniowe z kontrahentami i spedycyjno-transportowe w języku polskim i języku angielskim;
 7. analizuje wskaźniki statystyczne stosowane do oceny efektywności usług transportowo – spedycyjnych.

4. Prowadzenie korespondencji i negocjacji

Uczeń:

 1. stosuje przepisy prawa spedycyjnego;
 2. rozróżnia reguły handlu międzynarodowego;
 3. sporządza korespondencję handlową w języku polskim i języku angielskim;
 4. stosuje metody negocjacji w kontaktach z kontrahentem;
 5. dobiera instrumenty marketingowe do rodzaju usługi lub wymagań klienta;
 6. wybiera dostawców i podwykonawców;
 7. przestrzega procedur rozpatrywania reklamacji;
 8. określa zakres odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i spedytora;
 9. wybiera rodzaj i zakres ubezpieczeń stosowanych w procesach transportowo – spedycyjnych.

5. Organizowanie procesu załadunkowego i rozładunkowego

 1. charakteryzuje rolę, miejsce i znaczenie logistyki w działalności transportowo-spedycyjnej;
 2. określa rolę centrów logistycznych w łańcuchach dostaw;
 3. rozpoznaje rodzaje budowli magazynowych i ich wyposażenie;
 4. posługuje się dokumentami magazynowymi;
 5. dobiera urządzenia do mechanizacji prac ładunkowych;
 6. opracowuje harmonogram czynności manipulacyjnych oraz określa ich zakres;
 7. nadzoruje przebieg procesu transportowego wykorzystując systemy monitorowania i rejestrowania środków transportu i ładunków;
 8. stosuje międzynarodowe standardy identyfikacji ładunków i wymiany danych.