Kwalifikacja A.28

A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu

1. Planowanie realizacji procesów transportowych

Uczeń:

1) określa zadania transportowe;

2) rozróżnia rodzaje usług transportowych;

3) opracowuje plan realizacji usługi transportowej;

4) dobiera środki techniczne i środki transportu do realizacji usług transportowych;

5) stosuje przepisy prawa dotyczące przewozu ładunków;

6) wyznacza parametry realizacji usług transportowych;

7) wyznacza zakres i sposoby realizacji usług transportowych.

2. Przygotowywanie ładunków do transportu

Uczeń:

1) rozróżnia rodzaje ładunków transportowych;

2) rozróżnia rodzaje jednostek ładunkowych;

3) formuje jednostki ładunkowe;

4) dobiera opakowania transportowe do rodzaju ładunku lub potrzeb klienta;

5) przestrzega zasad oznaczeń ładunku i środków transportu;

6) dobiera rodzaj, zakres i technologię czynności manipulacyjnych;

7) opracowuje harmonogram czynności manipulacyjnych oraz określa ich zakres;

8) dobiera sposób zabezpieczania ładunku;

9) stosuje przepisy prawa i przestrzega zasad dotyczących przygotowania i zabezpieczania ładunku w transporcie.

3. Przygotowywanie i monitorowanie technicznych środków realizacji procesów transportowych

Uczeń:

1) dobiera środki techniczne do realizacji procesów transportowych;

2) stosuje przepisy prawa dotyczące technicznych środków realizacji procesów transportowych;

3) ocenia zgodność eksploatacji środków transportu z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa;

4) prowadzi dokumentację środków technicznych w języku polskim i języku obcym.

4. Prowadzenie dokumentacji spedycyjno-transportowej

Uczeń:

1) stosuje przepisy prawa dotyczące dokumentacji transportowej i spedycyjnej;

2) stosuje przepisy prawa dotyczące przewozów;

3) określa zakres odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i spedytora;

4) stosuje przepisy prawa dotyczące procedur celnych;

5) wybiera rodzaj i zakres ubezpieczenia ładunku;

6) przestrzega procedur dotyczących przyjęcia i przekazania towaru;

7) sporządza dokumenty spedycyjno-transportowe w języku polskim i języku obcym.

5. Nadzorowanie realizacji procesów transportowych

Uczeń:

1) stosuje przepisy prawa dotyczące pracy w transporcie;

2) nadzoruje przebieg procesu transportowego wykorzystując systemy monitorowania i rejestrowania środków transportu i ładunków;

3) nadzoruje pracę kierowców i załóg pojazdów zgodnie z przepisami;

4) stosuje międzynarodowe standardy identyfikacji i wymiany danych;

5) ocenia zgodność realizacji procesów transportowych z procedurami jakości w transporcie i spedycji.