Kierunek: technik robót wykończeniowych w budownictwie

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w branżowej szkole II stopnia.

 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
 2. montażu, użytkowania i demontażu rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót wykończeniowych;
 3. koordynowania prac związanych z wykonywaniem budowlanych robót wykończeniowych;
 4. organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych;
 5. sporządzania kosztorysów na roboty wykończeniowe w budownictwie.
 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

  (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Uczeń:

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  5. określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  8. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  9. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  10. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

  (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  Uczeń:

  1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  3. stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  4. rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  5. analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

  (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
  Uczeń:

  1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

  (KPS). Kompetencje personalne i społeczne
  Uczeń:

  1. przestrzega zasad kultury i etyki;
  2. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
  3. przewiduje skutki podejmowanych działań;
  4. jest otwarty na zmiany;
  5. potrafi radzić sobie ze stresem;
  6. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  7. przestrzega tajemnicy zawodowej;
  8. potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
  9. potrafi negocjować warunki porozumień;
  10. współpracuje w zespole.

  (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
  Uczeń:

  1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
  2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
  3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
  4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
  5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
  6. komunikuje się ze współpracownikami.
 2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(BD.c), PKZ(BD.n);

  PKZ(BD.c) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: kominiarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter izolacji budowlanych, dekarz, cieśla, betoniarz-zbrojarz, kamieniarz, zdun, murarz-tynkarz, monter konstrukcji budowlanych, technik renowacji elementów architektury, technik budownictwa, technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych, monter systemów rurociągowych, monter nawierzchni kolejowej, technik budowy dróg, technik robót wykończeniowych w budownictwie

  Uczeń:

  1. rozpoznaje rodzaje i elementy obiektów budowlanych;
  2. rozróżnia konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania;
  3. rozróżnia rodzaje i elementy instalacji budowlanych;
  4. rozpoznaje materiały budowlane i określa ich zastosowanie;
  5. przestrzega zasad sporządzania rysunków budowlanych;
  6. wykonuje szkice robocze;
  7. rozróżnia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie;
  8. rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych;
  9. przestrzega zasad wykonywania pomiarów związanych z robotami budowlanymi;
  10. rozpoznaje elementy zagospodarowania terenu budowy;
  11. rozróżnia środki transportu stosowane w budownictwie;
  12. przestrzega zasad transportu i składowania materiałów budowlanych;
  13. rozróżnia rodzaje rusztowań oraz przestrzega zasad ich użytkowania;
  14. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

  PKZ(BD.n) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie

  Uczeń:

  1. rozróżnia rodzaje obciążeń oraz określa ich oddziaływanie na elementy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne obiektów budowlanych;
  2. wykonuje obliczenia statyczne elementów statycznie wyznaczalnych;
  3. określa właściwości materiałów stosowanych do robót wykończeniowych w budownictwie;
  4. rozróżnia rodzaje izolacji budowlanych i określa ich zastosowanie;
  5. przestrzega zasad sporządzania przedmiaru robót wykończeniowych w obiektach budowlanych;
  6. przestrzega zasad sporządzania harmonogramów budowlanych robót wykończeniowych;
  7. wykonuje pomiary związane z prowadzeniem budowlanych robót wykończeniowych;
  8. przestrzega zasad rozliczania i dokumentowania budowlanych robót wykończeniowych.
 3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie Technik inżynierii sanitarnej opisane w części II:

  BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

  1. Montaż systemów suchej zabudowy

  Uczeń:

  1. rozróżnia rodzaje systemów suchej zabudowy wnętrz;
  2. rozróżnia rodzaje izolacji stosowanych w systemach suchej zabudowy oraz określa sposoby ich wykonywania;
  3. posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi montażu systemów suchej zabudowy;
  4. sporządza przedmiar robót związanych z montażem systemów suchej zabudowy oraz kalkuluje ich koszty;
  5. dobiera i przygotowuje materiały do montażu ścian działowych, okładzin, sufitów oraz innych konstrukcji w systemach suchej zabudowy;
  6. dobiera narzędzia oraz sprzęt do montażu systemów suchej zabudowy;
  7. wyznacza miejsca montażu elementów suchej zabudowy;
  8. dobiera techniki montażu elementów suchej zabudowy;
  9. przygotowuje podłoża do montażu elementów suchej zabudowy;
  10. wykonuje ściany działowe, okładziny, sufity oraz obudowy konstrukcji w systemach suchej zabudowy;
  11. wykonuje izolacje ścian działowych, okładzin, sufitów oraz obudowy konstrukcji w systemach suchej zabudowy;
  12. rozpoznaje rodzaje uszkodzeń ścian działowych, sufitów oraz innych konstrukcji wykonanych  w systemach suchej zabudowy oraz dobiera sposoby ich naprawy;
  13. wykonuje roboty związane z naprawą uszkodzonych elementów wykonanych w systemach suchej zabudowy;
  14. kontroluje jakość robót wykonanych w systemie suchej zabudowy;
  15. wykonuje obmiar robót związanych z montażem systemów suchej zabudowy oraz sporządza rozliczenie tych robót.

  2. Wykonywanie robót malarskich

  Uczeń:

  1. rozróżnia rodzaje materiałów malarskich, określa ich właściwości i zastosowanie;
  2. rozróżnia rodzaje podłoży oraz określa sposoby ich przygotowywania pod różnego rodzaju powłoki malarskie;
  3. posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonania robót malarskich;
  4. sporządza przedmiar robót malarskich oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
  5. dobiera i przygotowuje materiały do wykonania powłok malarskich w określonej technologii;
  6. dobiera techniki wykonania robót malarskich;
  7. dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót malarskich;
  8. przygotowuje podłoża wykonane z różnych materiałów do nakładania powłok malarskich;
  9. wykonuje powłoki malarskie;
  10. rozpoznaje rodzaje uszkodzeń powłok malarskich i dobiera sposoby ich naprawy;
  11. wykonuje prace związane z naprawą i renowacją powłok malarskich;
  12. kontroluje jakość wykonania robót malarskich;
  13. wykonuje obmiar robót malarskich i sporządza ich rozliczenie.

  3. Wykonywanie robót tapeciarskich

  Uczeń:

  1. rozróżnia rodzaje tapet, określa ich właściwości i zastosowanie;
  2. rozróżnia rodzaje podłoży pod tapety i określa sposoby ich przygotowywania;
  3. posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót tapeciarskich;
  4. sporządza przedmiar robót tapeciarskich oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
  5. dobiera i przygotowuje materiały do wykonywania robót tapeciarskich;
  6. dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót tapeciarskich;
  7. przygotowuje podłoże do wykonania robót tapeciarskich;
  8. wykonuje roboty tapeciarskie;
  9. rozpoznaje rodzaje uszkodzeń tapet i określa sposoby ich naprawy;
  10. wykonuje prace związane z naprawą i renowacją tapet;
  11. kontroluje jakość robót tapeciarskich;
  12. wykonuje obmiar robót tapeciarskich i sporządza ich rozliczenie.

  4. Wykonywanie robót posadzkarskich

  Uczeń:

  1. rozróżnia rodzaje materiałów posadzkarskich, określa ich właściwości i zastosowanie;
  2. określa sposoby przygotowywania podłoży pod różnego rodzaju posadzki;
  3. rozróżnia rodzaje izolacji podłogowych i określa sposoby ich wykonywania;
  4. posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót posadzkarskich;
  5. sporządza przedmiar robót posadzkarskich oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
  6. dobiera i przygotowuje materiały do wykonywania robót posadzkarskich;
  7. dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót posadzkarskich;
  8. przygotowuje podłoża do wykonywania posadzek z różnych materiałów;
  9. wykonuje warstwy izolacyjne podłóg;
  10. wykonuje posadzki z różnych materiałów;
  11. rozpoznaje rodzaje uszkodzeń posadzek i dobiera sposoby ich naprawy;
  12. wykonuje prace związane z konserwacją i naprawą posadzek;
  13. kontroluje jakość robót posadzkarskich;
  14. wykonuje obmiar robót posadzkarskich i sporządza ich rozliczenie.

  5. Wykonywanie robót okładzinowych

  Uczeń:

  1. rozróżnia rodzaje okładzin, określa ich właściwości i zastosowanie;
  2. rozróżnia rodzaje podłoży oraz określa sposoby ich przygotowywania pod okładziny;
  3. posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót okładzinowych;
  4. sporządza przedmiar robót okładzinowych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
  5. dobiera i przygotowuje materiały do wykonania robót okładzinowych;
  6. dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania robót okładzinowych;
  7. przygotowuje podłoże do wykonania okładzin;
  8. wykonuje okładziny z różnych materiałów;
  9. rozpoznaje rodzaje uszkodzeń okładzin i określa sposoby ich naprawy;
  10. wykonuje prace związane z konserwacją i naprawą okładzin wykonanych z różnych materiałów;
  11. kontroluje jakość robót okładzinowych;
  12. wykonuje obmiar robót okładzinowych i sporządza ich rozliczenie.

  BD.21. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych

  1. Organizacja robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy

  Uczeń:

  1. posługuje się dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi zagospodarowania terenu sporządza plan zagospodarowania terenu budowy dotyczący robót wykończeniowych w budownictwie;
  2. przestrzega zasad sporządzania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz uczestniczy w jego opracowywaniu;
  3. dobiera sposoby zabezpieczania i oznakowania terenu budowy;
  4. określa sposoby wykonywania obiektów zaplecza administracyjno-socjalnego oraz obiektów tymczasowych;
  5. dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
  6. sporządza zapotrzebowanie na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
  7. sporządza harmonogramy robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
  8. dobiera zespoły robocze do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz koordynuje ich pracę;
  9. kontroluje wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy.

  2. Organizacja i kontrolowanie robót wykończeniowych w budownictwie

  Uczeń:

  1. posługuje się dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót wykończeniowych w budownictwie;
  2. rozpoznaje technologie wykonania tynków, podłóg, okładzin i powłok malarskich;
  3. dobiera sposoby wykonywania robót tynkarskich, podłogowych, okładzinowych i malarskich;
  4. dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania budowlanych robót wykończeniowych;
  5. sporządza zapotrzebowania na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania budowlanych robót wykończeniowych;
  6. sporządza harmonogramy budowlanych robót wykończeniowych;
  7. dobiera zespoły robocze do wykonywania robót wykończeniowych w obiektach budowlanych oraz koordynuje ich pracę;
  8. przestrzega zasad montażu i demontażu rusztowań budowlanych podczas wykonywania robót wykończeniowych;
  9. kontroluje przebieg realizacji robót wykończeniowych oraz ocenia ich jakość.

  3. Sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

  Uczeń:

  1. rozróżnia rodzaje kosztorysów oraz przestrzega zasad ich sporządzania;
  2. posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru budowlanych robót wykończeniowych;
  3. korzysta z katalogów nakładów rzeczowych i publikacji cenowych do kosztorysowania budowlanych robót wykończeniowych;
  4. sporządza przedmiar budowlanych robót wykończeniowych;
  5. wykonuje obmiar budowlanych robót wykończeniowych;
  6. ustala założenia do kosztorysowania;
  7. sporządza kosztorysy inwestorskie, zamienne i powykonawcze;
  8. stosuje programy komputerowe do sporządzania kosztorysów;
  9. korzysta z publikacji cenowych do szacowania wartości zamówienia;
  10. sporządza oferty na roboty wykończeniowe w budownictwie.
 1. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 1. pracownię budowlaną, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, z drukarką, ze skanerem i z projektorem multimedialnym, z pakietem programów biurowych i programem do tworzenia prezentacji i grafiki; próbki i karty katalogowe materiałów budowlanych, modele i rysunki konstrukcji budowlanych i ich elementów; modele systemów suchej zabudowy, plansze i filmy instruktażowe dotyczące robót montażowych i wykończeniowych, narzędzia i sprzęt pomiarowy, normy, aprobaty techniczne i certyfikaty jakości materiałów budowlanych, przykładowe dokumentacje projektowe, specyfikacje warunków technicznych wykonania i odbioru robót związanych z robotami wykończeniowymi w budownictwie, katalogi nakładów rzeczowych, cenniki do kosztorysowania robót budowlanych;
 2. pracownię dokumentacji technicznej, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, z drukarką ze skanerem, z projektorem multimedialnym z wizualizerem, z pakietem programów biurowych, oprogramowaniem umożliwiającym odtwarzanie plików audiowizualnych i tworzenie prostej grafiki oraz z oprogramowaniem do wykonywania rysunków technicznych, harmonogramów i kosztorysów budowlanych; stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) wyposażone w oprogramowanie do wykonywania rysunków technicznych, harmonogramów i kosztorysów budowlanych; przykładowe: dokumentacje projektowe obiektów budowlanych, kosztorysy, harmonogramy budowlane, dokumentacje budowy; normy dotyczące zasad wykonywania rysunku technicznego; zestaw przepisów prawa budowlanego; projekty budowlane; modele form i detali architektonicznych, modele rzutni geometrycznych, figury płaskie i przestrzenne, modele konstrukcji, ich elementów i połączeń; przybory rysunkowe;
 3. warsztaty szkolne, w których powinny być zorganizowane następujące stanowiska:
  1. stanowiska montażu systemów suchej zabudowy (jedno stanowisko dla trzech uczniów), wyposażone w: przyrządy kontrolno-pomiarowe, przyrządy do trasowania, narzędzia, elektronarzędzia i sprzęt do montażu elementów systemów suchej zabudowy,
  2. stanowiska wykonywania robót malarskich i tapeciarskich (jedno stanowisko dla trzech uczniów), wyposażone w: przyrządy kontrolno-pomiarowe, przyrządy do trasowania, narzędzia i sprzęt do prac malarskich i tapeciarskich,
  3. stanowiska wykonywania robót posadzkarskich i okładzinowych (jedno stanowisko dla trzech uczniów), wyposażone w: przyrządy kontrolno-pomiarowe, przyrządy do trasowania, narzędzia, elektronarzędzia i sprzęt do wykonywania prac posadzkarskich i okładzinowych, oraz instrukcje producentów, katalogi, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, tablice poglądowe, wzorniki.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach i warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach: upoważnionych do kształcenia i walidacji w zakresie uprawnień montera rusztowań metalowych oraz stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

Szkoła przygotowuje ucznia do uzyskania uprawnień do montażu i demontażu rusztowań budowlanych wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

 1. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

430 godz.

BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

600 godz.

BD.21. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych

220 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.