Kierunek: technik realizacji nagrań i nagłośnień

 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik realizacji nagrań i nagłośnień powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. realizowania nagrań we współpracy z realizatorem dźwięku;
 2. obsługiwania systemu MIDI;
 3. realizowania nagłośnień we współpracy z realizatorem dźwięku;
 4. rejestrowania materiału dźwiękowego;
 5. montowania, przetwarzania i archiwizowania materiału dźwiękowego.
 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

  (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Uczeń:

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  5. określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  8. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  9. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  10. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

  (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  Uczeń:

  1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  3. stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  4. rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  5. analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

  (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
  Uczeń:

  1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

  (KPS). Kompetencje personalne i społeczne
  Uczeń:

  1. przestrzega zasad kultury i etyki;
  2. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
  3. przewiduje skutki podejmowanych działań;
  4. jest otwarty na zmiany;
  5. potrafi radzić sobie ze stresem;
  6. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  7. przestrzega tajemnicy zawodowej;
  8. potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
  9. potrafi negocjować warunki porozumień;
  10. współpracuje w zespole.

  (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
  Uczeń:

  1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
  2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
  3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
  4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
  5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
  6. komunikuje się ze współpracownikami.
 2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru artystycznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(ST.a);

  PKZ(ST.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik realizacji dźwięku, technik realizacji nagrań i nagłośnień

  Uczeń:

  1. charakteryzuje falę akustyczną, jej parametry oraz zjawiska towarzyszące propagacji fali akustycznej;
  2. dokonuje analizy zjawiska pochłaniania dźwięku i izolacji akustycznej;
  3. charakteryzuje cechy akustyczne mowy ludzkiej;
  4. wykorzystuje właściwości słuchu ludzkiego w procesie realizacji dźwięku;
  5. charakteryzuje cechy akustyczne instrumentów muzycznych;
  6. rozróżnia elementy dzieła muzycznego;
  7. charakteryzuje style muzyczne na podstawie analizy słuchowej;
  8. wykorzystuje określone elementy wiedzy z historii muzyki w realizacji zadań zawodowych;
  9. odtwarza na fortepianie prosty zapis nutowy;
  10. posługuje się terminologią z zakresu elektroakustyki;
  11. rozróżnia rodzaje głośników i mikrofonów oraz charakteryzuje ich właściwości;
  12. rozróżnia urządzenia rejestrujące;
  13. charakteryzuje urządzenia i techniki przetwarzania dźwięku;
  14. stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych;
  15. dobiera przyrządy pomiarowe;
  16. wykonuje połączenia układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji;
  17. przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i wykresów oraz sporządza wykresy w skali logarytmicznej (nie dotyczy osób słabowidzących i niewidomych);
  18. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
 3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik realizacji nagrań i nagłośnień opisane w części II:

  ST.02. Realizacja nagrań

  1. Rejestrowanie materiału dźwiękowego

  Uczeń:

  1. rozróżnia elementy oraz określa właściwości mikserów dźwięku i przedwzmacniaczy mikrofonowych;
  2. konfiguruje i obsługuje sprzętowe konsolety mikserskie;
  3. dokonuje analizy zleceń dotyczących rejestracji materiału dźwiękowego;
  4. planuje i wykonuje adaptację akustyczną planu nagraniowego;
  5. wykonuje pomiary akustyki pomieszczeń;
  6. posługuje się terminologią dotyczącą procesów i urządzeń elektroakustycznych;
  7. charakteryzuje zjawiska akustyczne i psychoakustyczne;
  8. organizuje plan nagraniowy;
  9. dobiera rodzaje i modele mikrofonów do rejestracji ścieżki dźwiękowej;
  10. stosuje różne techniki mikrofonowania z wykorzystaniem wiedzy z zakresu instrumentoznawstwa;
  11. rozróżnia parametry instrumentów muzycznych istotne dla rejestracji dźwięku;
  12. stosuje kompresory, ograniczniki, bramki szumów;
  13. obsługuje urządzenia rejestrujące materiał dźwiękowy;
  14. charakteryzuje nośniki do zapisu dźwięku;
  15. posługuje się instrukcjami obsługi urządzeń elektroakustycznych;
  16. rozpoznaje style muzyczne na podstawie analizy słuchowej;
  17. charakteryzuje techniki wydobywania dźwięku z instrumentów akustycznych;
  18. odtwarza na fortepianie prosty zapis nutowy;
  19. wykorzystuje wiedzę z historii muzyki do realizacji określonych zadań;
  20. rozróżnia elementy dzieła muzycznego;
  21. dokonuje subiektywnej oceny jakości nagrań dźwiękowych.

  2. Postprodukcja materiałów dźwiękowych

  Uczeń:

  1. konfiguruje i obsługuje konsolety mikserskie;
  2. konfiguruje i obsługuje programy do wielośladowego miksowania dźwięku;
  3. stosuje techniki automatyzacji procesu miksowania materiału dźwiękowego;
  4. przetwarza dźwięk z zastosowaniem techniki analogowej i cyfrowej;
  5. rozróżnia procesory przetwarzające intonację, barwę, dynamikę i przestrzeń dźwięku;
  6. stosuje standardy połączeń procesorów przetwarzających dźwięk;
  7. obsługuje sprzętowe i programowe procesory przetwarzające intonację, barwę, dynamikę i przestrzeń dźwięku;
  8. określa zastosowanie procesorów przekształcających w nagraniach dźwięku;
  9. charakteryzuje metody i urządzenia do edycji dźwięku;
  10. stosuje programy komputerowe do montażu dźwięku;
  11. wykonuje prace z zakresu montażu cyfrowego i analogowego dźwięku;
  12. sporządza kopie materiałów dźwiękowych na różnych nośnikach;
  13. sporządza opisy nośników dźwięku;
  14. wykonuje materiały dźwiękowe o różnym charakterze;
  15. przestrzega zasad archiwizacji materiału dźwiękowego;
  16. rozróżnia parametry techniczne plików dźwiękowych;
  17. obsługuje programy do konwersji plików dźwiękowych;
  18. obsługuje programy edycji danych uzupełniających w plikach dźwiękowych;
  19. wykonuje konserwację konsolet mikserskich, przedwzmacniaczy mikrofonowych, procesorów przetwarzających dźwięk.

  3. Edycja komunikatów systemu MIDI

  Uczeń:

  1. charakteryzuje właściwości systemu MIDI;
  2. dokonuje połączeń sprzętowych i programowych w systemie MIDI;
  3. dobiera programy sekwencerowe;
  4. rejestruje i odtwarza zdarzenia MIDI;
  5. zapisuje i odczytuje pliki MIDI;
  6. edytuje zdarzenia MIDI;
  7. identyfikuje rozszerzenia standardu MIDI;
  8. posługuje się komunikatami System Exclusive do przesyłania ustawień MIDI;
  9. posługuje się komunikatami MMC (ang. MIDI Machine Control), MTC (ang. MIDI Time Code) i BeatClock (ang. MIDI Clock Beat) do synchronizacji MIDI z innymi urządzeniami studia dźwiękowego.

  4. Edycja instrumentów MIDI

  Uczeń:

  1. konfiguruje programowe i sprzętowe instrumenty MIDI;
  2. rozróżnia elementy sterujące instrumentów MIDI;
  3. rozróżnia bloki generujące dźwięk w instrumentach MIDI;
  4. edytuje obwiednie i generatory LFO (ang. Low Frequency Oscillator) w instrumentach MIDI;
  5. stosuje i programuje arpeggiator w instrumentach MIDI;
  6. dokonuje mapowania kontrolerów MIDI;
  7. obsługuje programy do edycji instrumentów MIDI;
  8. wykonuje konserwację instrumentów MIDI.

  ST.03. Realizacja nagłośnień

  1. Dobór urządzeń dźwiękowych do realizacji nagłośnienia

  Uczeń:

  1. rozróżnia elementy mikserów dźwięku oraz przedwzmacniaczy mikrofonowych;
  2. konfiguruje i obsługuje sprzętowe konsolety mikserskie;
  3. dobiera i rozmieszcza urządzenia nagłaśniające we współpracy z realizatorem dźwięku;
  4. przestrzega zasad organizacji planu realizacji dźwięku;
  5. dokonuje analizy danych znamionowych urządzeń przed ich zastosowaniem;
  6. posługuje się instrukcjami obsługi urządzeń do realizacji nagłośnienia;
  7. określa sprawność i przydatność urządzeń oraz sprzętu pomocniczego do wykonania nagłośnienia;
  8. lokalizuje i usuwa uszkodzenia urządzeń;
  9. charakteryzuje urządzenia do realizacji dźwięku;
  10. stosuje różne połączenia i zestawienia urządzeń do realizacji dźwięku;
  11. przestrzega zasad sporządzania kosztorysu oraz zapotrzebowania materiałowego.

  2. Wykonywanie nagłośnienia plenerowego, estradowego i teatralnego

  Uczeń:

  1. organizuje plan nagłaśniania i rozmieszczania urządzeń nagłaśniających we współpracy z realizatorem dźwięku;
  2. konfiguruje i obsługuje konsolety mikserskie do realizacji nagłośnienia i realizacji odsłuchu;
  3. obsługuje systemy mikrofonowe;
  4. stosuje sposoby przetwarzania i odtwarzania dźwięku;
  5. zestawia urządzenia do realizacji dźwięku za pomocą różnych połączeń;
  6. współpracuje z podległymi pracownikami w trakcie prac nagłośnieniowych;
  7. posługuje się specjalistyczną terminologią zawodową.
 1. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik realizacji nagrań i nagłośnień powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 1. pracownię badań urządzeń elektroakustycznych i nagłośnieniowych, wyposażoną w: stanowiska pomiarowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową, wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny; analizator widma sygnałów akustycznych; mikrofony pomiarowe; zasilacze stabilizowane napięcia stałego 0 – 24 V; autotransformatory; generatory funkcyjne; generatory funkcyjne z wyjściem mocy; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe; zestawy nagłośnieniowe (jeden zestaw dla dziesięciu uczniów), w tym konsoletę mikserską co najmniej 12-kanałową z połączeniem cyfrowym z komputerem, equalizer graficzny tercjowy, kompresor/limiter; pogłos cyfrowy, wzmacniacz mocy i kolumny głośnikowe, zestaw mikrofonów, multicore, statywy, d-box; stanowisko komputerowe z oprogramowaniem do symulacji pracy układów elektrycznych i elektronicznych oraz do obróbki wyników pomiarów;
 2. studio nagrań z reżysernią dźwięku (dla dziesięciu uczniów), adaptowane akustycznie, wyposażone w: stół mikserski analogowy, stół mikserski cyfrowy, procesory dynamiczne i pogłosowe, głośniki odsłuchowe ze wzmacniaczami mocy, mikrofony dynamiczne, mikrofony pojemnościowe ze zmienną charakterystyką kierunkową, d-boxy, przedwzmacniacze mikrofonowe, statywy mikrofonowe, kable mikrofonowe i połączeniowe, słuchawki, instrumenty elektroniczne wyposażone w system MIDI, urządzenia do rejestracji dźwięku, stanowisko komputerowe z interfejsami oprogramowaniem do rejestracji i edycji MIDI i dźwięku.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, studiach nagrań dźwięku oraz innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

 1. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru artystycznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

320 godz.

ST.02. Realizacja nagrań

520 godz.

ST.03. Realizacja nagłośnień

510 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.